Dokončené byty v obcích Plzeňského kraje 2013

 

V mezikrajském srovnání v roce 2013 došlo pouze v Plzeňském kraji ke zvýšení počtu dokončených bytů, byť jen o 0,1 %. Počet dokončených bytů dosahoval v kraji hodnoty 1 445. Největší intenzita bytové výstavby byla lokalizována v atraktivních oblastech v blízkosti větších měst, ale také poblíž Národního parku Šumava. Při sledování dlouhodobějšího vývoje byl zjištěn pokles počtu dokončených bytů v Plzeňském kraji, které byly z 65,6 % tvořeny byty v rodinných domech. V posledním desetiletí docházelo k nárůstu hodnoty dokončených bytů, jejichž cena se v bezprostředním zázemí Plzně pohybovala v roce 2013 mezi 3 a 4 miliony Kč.


Vývoj a rozmístění bytové výstavby je determinováno různorodými faktory, mezi které je možné řadit životní prostředí, dostupnost center s pracovními příležitostmi, ale také lokální politiku, která aktivně směřuje k rozvoji území. Současný stav dokončených bytů v sobě odráží změny, které se budou do budoucna projevovat zejména v měnící se demografické struktuře obyvatel obcí. Rozsáhlá bytová výstavba koncentrující se zejména v blízkosti středně velkých a velkých měst je spojována s procesem migrace obyvatel směřující primárně do zázemí těchto středisek a označována za jeden z aspektů suburbanizace.

V roce 2013 bylo v Plzeňském kraji dokončeno 1 445 bytů, což je o pouhý jeden byt více než v roce 2012. Přesto index vypovídající o meziroční změně odhalil, že v mezikrajském srovnání pouze v případě Plzeňského kraje docházelo k růstu počtu dokončených bytů, byť jen o 0,1 %. V rámci okresů kraje byla největší změna ve směru zvýšení počtu dokončených bytů ve srovnání s předchozím rokem patrná v okrese Domažlice, kde se počet dokončených bytů zvýšil téměř o 18 %, následován okresem Plzeň-město, kde nárůst činil 16,6 %. Nejvýraznější snížení bylo patrné u okresu Rokycany, kde byl pozorován meziroční pokles až 40,4 % (59 bytů).

Největší meziroční pokles počtu dokončených bytů v porovnání krajů České republiky byl zaznamenán v Libereckém (o 38,2 % méně) a Jihočeském kraji (o 33,9 %). Plzeňský kraj se na celkovém počtu dokončených bytů v České republice v roce 2013 podílel 5,7 %, čímž se zařadil na 5. místo s nejvyšší bytovou výstavbou v porovnání krajů ČR. Více než třetina dokončených bytů (556 bytů) se v rámci kraje koncentrovala v okrese Plzeň-město, naopak nejmenší počet byl monitorován u okresů Tachov a Rokycany.

Mezi obce s největším počtem dokončených bytů (více než 15) patřila všechna okresní města Plzeňského kraje kromě Rokycan (13 dokončených bytů), ale také menší obce nacházející se v zázemí Plzně. Jednalo se například o obce Štěnovice, Vochov, Vejprnice, Tlučná a další. V rámci obcí Plzeňského kraje v roce 2013 byl v 242 obcích dokončen alespoň 1 byt, naopak v 259 obcích nebyl dokončen byt žádný. Průměrná velikost obcí, kde nebyl dokončen žádný byt činila 272 obyvatel, jednalo se tedy převážně o početně malé obce. Tento jev byl však také mapován u 9 obcí, kde počet obyvatel převyšoval 1 tisíc. Spíše než velikost tedy bytovou výstavbu stimuluje atraktivita území související s geografickou polohou v blízkosti významných pracovních nebo jinak lákavých center a oblastí.

Dokončené byty podle druhu stavby v roce 2013


Obce s největším počtem dokončených bytů v Plzeňském kraji v roce 2013


Obce s největším počtem dokončených bytů v letech 2000 až 2013


Ukazatel intenzity bytové výstavby (počet dokončených bytů na 1 000 obyvatel) vypovídající o socioekonomickém rozvoji a atraktivitě území poukazuje na obce, kde i přes jejich menší velikost z hlediska počtu obyvatel docházelo k výrazné bytové výstavbě. Nejvyšší hodnota intenzity bytové výstavby byla monitorována u obce Prášily, kde žilo k 1. 1. 2014 pouze 155 obyvatel, přesto zde došlo k dokončení 16 bytů. Vysoká intenzita byla dále například u obcí Hlohová, Horská Kvilda, Vochov, Pastuchovice nebo Modrava. Jedná se převážně o malé obce ležící u větších měst nebo v blízkosti dopravních tahů umožňující rychlou dostupnost, ale také obce, které jsou atraktivní z hlediska umístění v oblasti Národního parku Šumava.

Statutární město Plzeň patří dlouhodobě k obcím, kde dochází k významné bytové výstavbě. Vývoj bytové výstavby v krajském městě byl částečně ovlivněn a zpomalen po roce 2000, kdy se v okolí centra začíná rozvíjet suburbanizace. Obyvatelstvo v souvislosti s tímto procesem přesouvá bytovou výstavbu do satelitních městeček, kde si realizuje bydlení zejména v nízpodlažních rodinných domech, ale stále v dojížďkové vzdálenosti do centra. Přesto v roce 2013 byl v Plzni dokončen největší počet bytů v kraji (493 bytů), z čehož 54,2 % bylo lokalizováno v domech bytových. Nejvíce zastoupeny byly v Plzni dvoupokojové byty (155 bytů). Naopak v menších obcích, kde převažovala zejména bytová výstavba v rodinných domech, převládal typ čtyřpokojových a pěti a vícepokojových bytů.

Z hlediska dlouhodobého vývoje bytové výstavby bylo v Plzeňském kraji za posledních 14 let dokončeno téměř 26 tisíc bytů. Dlouhodobě se nejvíce stavělo ve všech okresních a ostatních větších městech kraje. Mezi menší obce, kde také došlo v posledním desetiletí k významnému nárůstu počtu dokončených bytů, patřily jedny z nejstarších Plzeňských suburbií a to konkrétně obec Zruč-Senec, Tlučná a Vejprnice. V obci Vejprnice bytová výstavba graduje a vrcholí v roce 2010, kdy zde bylo dokončeno v jednom roce 100 bytů, poté počty dokončených bytů klesají. V souhrnu však bylo v obci za posledních 14 let zaznamenáno 596 dokončených bytů, čímž se v tomto časovém úseku staví na 3. místo s největším počtem dokončených bytů v Plzeňském kraji.

Intenzita bytové výstavby v obcích Plzeňského kraje v roce 2013


V Plzeňském kraji došlo v posledních šesti letech ke snížení počtu dokončených bytů téměř na polovinu (z 2 662 v roce 2008 na 1 445 v roce 2013). V porovnání jednotlivých čtvrtletí v průběhu sledovaných let byl největší počet dokončených bytů sledován vždy ve druhé polovině roku konkrétně nejčastěji v období mezi říjnem a prosincem, kdy jsou stavby dokončovány a kolaudovány před příchodem zimy. Rok 2013 se však částečně vymyká, neboť počet dokončených bytů byl ve všech čtvrtletí, kromě druhého, téměř totožný a s pouze minimální převahou dosahovala bytová výstavba nejvyšších hodnot v období od ledna do března, kdy bylo dokončeno 395 bytů.

Dokončené byty v Plzeňském kraji


Převážnou část dokončených bytů v Plzeňském kraji tvořily byty v rodinných domech (65,6 %), následně poté v domech bytových (24,2 %). Strukturu podle jednotlivých typů bytových budov doplňují dokončené byty v nástavbách, přístavbách a vestavbách rodinných domů (3,4 %) a totožný počet bytů vzniklých stavební úpravou nebytových prostor. V roce 2013 nebyl v Plzeňském kraji dokončen žádný domov pro seniory ani domov-penzion.

Struktura dokončených bytů v Plzeňském kraji v letech 2007 až 2013


V porovnání s průměrem předcházejícího období (2010-2012) došlo v Plzeňském kraji k navýšení počtu bytů dokončených v bytových domech a ke snížení bytů dokončených ve stavebně upravených nebytových prostorách. Zajímavým faktorem v letech 2007 až 2009 je vysoký počet dokončených bytů v bytových domech (31,6 %), ale také bytů v upravených nebytových prostorách (9,1 %) a to vše na úkor bytů v domech rodinných (49,1 %).

Počet bytů podle charakteru budovy ve městě Plzeň v letech 1997 až 2013


Dokončené byty v bytových domech se koncentrují zejména ve větších městech, konkrétně nejvíce v krajském městě Plzni, kde bylo v roce 2013 dokončeno 267 bytů. Počet bytů v bytových domech v Plzni převažuje nad byty v domech rodinných, kterých v Plzni bylo dokončeno pouhých 187. Vývoj, kdy ve statutárním městě Plzni převažovala zejména výstavba bytů v bytových domech, je možné datovat až od roku 2004, v předcházejícím období zde docházelo převážně k dokončování bytů v rodinných domech.

Během sledovaných let docházelo k průběžnému nárůstu hodnoty dokončených bytů u rodinných i bytových domů. Za posledních 14 let se hodnota bytu v rodinném domě zvýšila o 719 tisíc Kč. Hodnota bytů v rodinném domě v Plzeňském kraji dosahovala v roce 2013 v průměru částky 2,957 mil. Kč, což je o 32,1 % více než v roce 2000. V porovnání s rokem 2012 je však patrné meziroční snížení hodnoty o 123 tisíc Kč. Opakem je srovnání hodnot bytů v bytových domech mezi roky 2013 a 2012, kdy došlo k výraznému navýšení hodnoty bytu o 41,5 %. V souvislosti s vývojem hodnoty bytů v rodinných a bytových domech jsou patrné snižující se rozdíly mezi těmito typy domů. V roce 2013 v Plzeňském kraji se hodnota bytů v rodinném a bytovém domě natolik přiblížila, že jejich rozdíl činil pouhých 766 tisíc Kč. Lidé tak nyní stojí před otázkou, zda preferují individuální rodinné bydlení například v zázemí měst, které se stává cenově srovnatelnou zátěží pro rozpočet domácnosti jako hodnota dokončených bytů v bytových domech převážně lokalizovaných na území měst.

Nejvyšší hodnota dokončených bytů v rodinných domech byla ve větší koncentraci mapována v oblasti mezi Tachovem a Domažlicemi. Jedná se o oblast atraktivní, na jedné straně z důvodu blízkosti CHKO Český les a na straně druhé díky napojení na procházející dálnici D5 a možnosti dojíždět do zaměstnání přes hranice do Německa. Mezi další oblast, která vykazovala vyšší hodnoty dokončených bytů v rodinných domech je zázemí města Plzně, které se částečně do větších vzdáleností rozbíhá podél dopravních tahů. Průměrná hodnota dokončených bytů zde šplhala až ke 4 milionům Kč.

Průměrná hodnota bytu v rodinném a bytovém domě v Plzeňském kraji


V průběhu vývoje obytné a užitkové velikosti dokončených bytů v rodinných i bytových domech nedocházelo k zásadním změnám, přesto je zde patrný určitý měnící se charakter bytů související se změnou životního stylu domácností. V případě bytů v rodinných domech v průběhu posledního desetiletí byl zaznamenán pokles užitkové plochy bytu. V roce 2000 dosahovala průměrná užitková velikost bytu v rodinném domě v Plzeňském kraji hodnot 143,6 m2, v roce 2013 už jen pouhých 130,1 m2. Obytná plocha rodinných domů během let zůstala zachována a pohybovala se mezi hodnotami 89-96 m2. Konkrétně v roce 2013 dosahovala velikost obytné plochy v rodinných domech v Plzeňském kraji hodnoty 89,7 m2.

Pro porovnání, průměrná obytná plocha bytů v bytových domech dosahovala v roce 2013 velikosti 52,5 m2 a plocha užitková 76,2 m2. V obou případech během let velikost v kraji kolísá, obecně se však dá říci, že dochází k velikostnímu růstu, neboť v roce 2000 byla hodnota obytné plochy bytu v bytovém domě pouze 40,3 m2 a v případě užitkové plochy 61,4 m2.

Průměrná obytná plocha dokončeného bytu v obcích Plzeňského kraje v roce 2013


  • byty_2013.pdf