Dokončené byty v obcích Plzeňského kraje v roce 2014

 

Největší intenzita bytové výstavby byla lokalizována v rozvíjejících se menších obcích v zázemí větších středisek a v atraktivních oblastech Národního parku Šumava. Průměrná hodnota dokončeného bytu v kraji činila 2,4 milionu Kč a celkem byla realizována výstavba za 3,2 miliardy Kč. V kraji převažuje z 60,9 % výstavba bytů v rodinných domech.

Z definitivních výsledků bytové výstavby vyplývá, že v Plzeňském kraji bylo v průběhu roku 2014 dokončeno celkem 1 362 bytů. Přestože došlo k meziročnímu snížení o 5,7 % (o 83 bytů), nachází se kraj na 6. místě s nejvyšším počtem dokončených bytů v porovnání krajů ČR. Největší podíl dokončených bytů tvořily byty v rodinných domech (60,9 %) a následně byty v domech bytových (21,9 %). Ve 4 ze 7 okresů Plzeňského kraje byl zaznamenán nárůst v počtu dokončených bytů, v extrémním případě až o 29,1 % v okrese Tachov. Naopak výrazný pokles byl patrný v okrese Plzeň-město, kde se počet dokončených bytů ve srovnání s rokem 2013 snížil o 21,8 % (o 121 bytů). Přesto se však v tomto okrese koncentruje téměř třetina dokončených bytů v kraji. Průměrná hodnota dokončeného bytu v Plzeňském kraji v roce 2014 činila 2,4 milionu Kč a celkem byla realizována výstavba za 3,2 miliardy Kč.

 

 

Mezi obce s největším počtem dokončených bytů (více než 12) patřila všechna okresní města Plzeňského kraje, ale také menší obce nacházející se v zázemí Plzně. Jednalo se například o obce Zruč-Senec, Tlučnou, Štěnovice, Líně nebo Vejprnice. V roce 2014 byl alespoň 1 byt dokončen v 257 obcích Plzeňského kraje, naopak v 244 obcích nebyl dokončen byt žádný. Průměrná velikost obcí, kde nebyl dokončen žádný byt, činila 269 obyvatel, jednalo se tedy převážně o početně malé obce. Tento jev byl však také mapován u 8 obcí, kde počet obyvatel převyšoval 1 tisíc. Ukazuje se tak, že spíše než velikost stimuluje bytovou výstavbu také atraktivita území související s geografickou polohou v blízkosti významných pracovních nebo jinak lákavých center a oblastí.

Ukazatel intenzity bytové výstavby (počet dokončených bytů na 1 000 obyvatel) vypovídající o socioekonomickém rozvoji a atraktivitě území poukazuje na obce, kde i přes jejich menší velikost z hlediska počtu obyvatel docházelo k výrazné bytové výstavbě. Nejvyšší hodnota intenzity byla monitorována u obce Čerňovice, kde žilo k 1. 7. 2014 pouze 175 obyvatel, přesto zde došlo k dokončení 8 bytů. Mimo jiné je důvodem vysoké intenzity výstavby podpora ze strany obce skrze nový územní plán, který rozšířil počet stavebních ploch pro nové trvale bydlící obyvatele, jež láká blízkost Plzně a zároveň rekreačního zázemí přehrady Hracholusky. Vysoká intenzita byla dále například u obcí Železná Ruda, Pastuchovice, Mlýnské Struhadlo nebo Kostelec. Jednalo se převážně o malé obce ležící u větších měst nebo v blízkosti dopravních tahů umožňující rychlou dostupnost a dále o obce, které jsou atraktivní z hlediska umístění v oblasti Národního parku Šumava.

Statutární město Plzeň patří dlouhodobě k obcím, kde dochází k významné bytové výstavbě. Vývoj bytové výstavby v krajském městě byl ovlivněn a zpomalen nejen procesem suburbanizace, kdy obyvatelstvo přesouvá výstavbu do satelitních městeček v zázemí středisek, ale také ekonomickou krizí vytvářející patrný zlom v roce 2008. Přesto v roce 2014 bylo v Plzni dokončeno 385 bytů, čímž se město staví na 4. místo s největším počtem dokončených bytů v rámci všech obcí České republiky (za Prahu, Brno a Olomouc). Z celkového počtu dokončených bytů náleželo 63,4 % bytům v bytových domech. Nejvíce zastoupeny byly v Plzni třípokojové byty (109 bytů). Naopak v menších obcích, kde převažovala zejména bytová výstavba v rodinných domech, převládaly čtyřpokojové a pěti a vícepokojové byty.

 

  

 

Z hlediska dlouhodobého vývoje bytové výstavby bylo v Plzeňském kraji za posledních 10 let dokončeno 18 271 bytů. Dlouhodobě se nejvíce stavělo ve všech okresních a ostatních větších městech kraje. Mezi menší obce, kde také došlo v posledním desetiletí k významnému nárůstu počtu dokončených bytů, patřily např. Vejprnice, Tlučná a Zruč-Senec. Z dlouhodobého sledování těchto obcí v zázemí Plzně je zřejmé, že dříve rozsáhlejší výstavba realizovaná v předkrizovém období od roku 2010 postupně odeznívá.

 

  • Dokončené byty v obcích Plzeňského kraje v roce 2014