Definitivní sklizeň zemědělských plodin v Plzeňském kraji v roce 2014

 

Nejčastěji zemědělci v Plzeňském kraji sklízeli v roce 2014 pšenici, která se rozprostírala na 60,7 tisících hektarech sklizňové plochy. Sklizeň pšenice dosáhla 387,6 tis. tun, což je o 18,5 % více v porovnání údajů za rok 2013. Ještě větší procentuální růst sklizně nastal v případě ječmene, a to dokonce o 24,3 %. I přes zásadní pokles osevní plochy řepky (o 11,0 %) došlo k mírnému nárůstu sklizně této plodiny na hodnotu 125,9 tis. tun. Na rozdíl od celorepublikového průměru, kde byl patrný pokles používání organominerálních hnojiv, Plzeňský kraj zaznamenává výrazný boom. Od hospodářského roku 2012/2013 se použitý objem tohoto druhu hnojiva změnil ze 108 tun na 3 256 tun. 

V roce 2014 byla v Plzeňském kraji sklizeň obilovin ve výši 626 742 tun, což je o 110 523 tun (o 21,4 %) více v porovnání s definitivními výsledky sklizně za rok 2013. Vyšší hodnoty sklizně vychází ze zvyšujících se hodnot výnosů, a to o 0,99 t/ha. Zemědělci tak v roce 2014 sklidili na jednom hektaru až 5,89 tun obilovin, což je pátý nejnižší výnos mapovaný v rámci ČR. I přesto se objem celkové sklizně obilovin v případě Plzeňského kraje řadí na šesté nejvyšší místo v ČR po kraji Středočeském, Jihomoravském, Jihočeském, Olomouckém a Vysočině. Kraj se podílel na celorepublikových výsledcích objemu sklizně obilovin 7,1 %. Z hlediska plochy sklizně obilovin došlo k meziročnímu nárůstu o 997 hektarů. 

S ohledem na jednotlivé typy obilovin bylo patrné největší navýšení sklizně zejména u pšenice a ječmene, což jsou také nejrozšířenější obiloviny v kraji. Současné výsledky sklizně pšenice, které dosáhly hodnoty 387 647 tun a tvoří téměř dvě třetiny z celkové sklizně obilovin, se od loňských hodnot liší o 60 606 tun, tj. nárůst o 18,5 %. Hodnota sklizně pšenice se tak pohybovala výrazně nad osmiletým průměrem. U druhé ze základních obilovin, ječmene, došlo ve srovnání se sklizní v předešlém roce dokonce k nárůstu až o 24,3 % (o 29 511 tun). Hodnoty sklizně ječmene se dostaly znovu od roku 2009 mírně nad průměr posledních osmi let.

 

Graf: Plocha a výsledky sklizně vybraných plodin v Plzeňském kraji

 

V rámci Plzeňského kraje došlo k výraznému poklesu plochy sklizně řepky. I přes tuto skutečnost došlo k mírnému nárůstu jejího objemu, který se ve srovnání s rokem 2013 lišil o 3 554 tun (o 2,9 %) a překročil tak osmiletý průměr. Nejvyšší hodnoty sklizně řepky byly mapovány ve Středočeském kraji, kde dosáhly 326,8 tis. tun.

 

Kartodiagram: Osevní plocha a definitivní sklizeň řepky v krajích ČR v roce 2014

 

Na rozdíl od růstu v případě sklizně pšenice, ječmene, řepky, ale také brambor byl zaznamenán pokles sklizně žita o 24,3 %. V případě brambor ostatních (konzumní a průmyslové) došlo k navýšení sklizně o 57,1 % a k meziročnímu růstu výnosu o 7,71 t/ha. V roce 2014 tak bylo v Plzeňském kraji sklizeno 29 874 tun brambor ostatních.

 

Tabulka: Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Plzeňském kraji v letech 2013 a 2014

 

Ve srovnání s rokem 2013 narostla téměř pětkrát sklizeň kukuřice na zrno, jejíž sklizňová plocha se zvětšila třikrát a výnos mírně překročil hranici 9 t/ha. Na druhém místě se Plzeňský kraj nachází ve sklizni trvalých travních porostů (píce v seně) s hodnotou 437 017 tun, kterou předčil s objemem sklizně 609 854 tun jen kraj Jihočeský.

 

Tabulka: Sklizeň ostatních zemědělských plodin v Plzeňském kraji v letech 2013 a 2014

 

V hospodářském roce 2013/2014 bylo v Plzeňském kraji spotřebováno přes 23 tis. tun minerálních hnojiv v čistých živinách. Nejvíce používaným druhem byly v této kategorii hnojiva dusíkatá, jejichž využití na rozdíl od fosforečných a draselných meziročně kleslo o 0,9 %. K největšímu poklesu však došlo u statkových hnojiv (o 6,0 %), konkrétně v případě kejdy o 23,5 %. Tento pokles byl kompenzován výrazným navýšením užití organických hnojiv, jejichž objem se v rámci Plzeňského kraje ale i ČR zdvojnásobil. Na rozdíl od celorepublikového průměru, kde došlo k poklesu používání organominerálních hnojiv, Plzeňský kraj zaznamenal výrazný boom. Od hospodářského roku 2012/2013 se používaný objem tohoto druhu hnojiva změnil ze 108 tun na 3 256 tun.

 

Tabulka: Spotřeba hnojiv v Plzeňském kraji a ČR