Cizinci v Plzeňském kraji k 31. 12. 2022

 

Počet cizinců v Plzeňském kraji meziročně výrazně vzrostl, většina z nich je v produktivním věku. Nejvyšší zastoupení podle státní příslušnosti měly osoby z Ukrajiny. Více než polovina cizinců žila na území okresu Plzeň-město.

Na území Plzeňského kraje žilo podle cizinecké policie k 31. 12. 2022 celkem 80 814 cizinců (bez osob s platným azylem). Z celkového počtu obyvatel v regionu to představuje 13,3 %. Dle pohlaví je více cizinek žen, jejich podíl dosáhl 52,3 %. Z celkového počtu cizinců na území České republiky představuje skupina cizinců žijící v Plzeňském kraji 7,3 % (čtvrtý nejvyšší podíl v mezikrajském srovnání). Nejvíce cizinců žije v krajích Hl. město Praha, Středočeském a Jihomoravském, celkem tvoří více než polovinu všech cizinců v celé ČR (55,2 %).

Z hlediska státní příslušnosti mají v Plzeňském kraji mezi cizinci nejvyšší zastoupení Ukrajinci, kteří tvořili téměř dvě třetiny všech cizinců (63,9 %), dále státní příslušníci Slovenska (9,6 %), Vietnamu (7,8 %), Bulharska (3,9 %), Rumunska (3,6 %) a Německa (1,3 %). K 31. 12. 2022 pobývalo v kraji 78,4 % cizinců ze zemí mimo Evropskou unii, v porovnání s předchozím rokem zde došlo k výraznému navýšení o 17,8 procentního bodu (dále jen p. b.). Příčinou je zcela jistě stále narůstající počet cizinců přicházejících z Ukrajiny, který se meziročně zvýšil více než trojnásobně.

Graf: Cizinci v Plzeňském kraji v letech 2020 a 2022

 

Více než polovina cizinců z celkového počtu v kraji žila na území okresu Plzeň-město (51,2 %). V celém kraji došlo ke zvýšení počtu cizinců dokonce o 85,4 % oproti roku 2021, nejvíce pak na Klatovsku (o 104,3 %) a Tachovsku (o 103,2 %). K nárůstu došlo ve všech sedmi okresech kraje, nejméně, ale stále výrazně, se počet cizinců meziročně zvýšil na Rokycansku (o 67,2 %). Ve všech okresech dominovali v roce 2022 Ukrajinci, nejvyšší podíl Ukrajinců na všech cizincích daného okresu byl zaznamenán v Plzni-městě (65,9 %), na Rokycansku a Tachovsku (shodně 64,8 %). Na druhé místo se u pěti okresů zařadili Slováci, jejich nejvyšší podíl na všech cizincích okresu byl zaznamenán v okrese Plzeň-sever (14,8 %). U dvou okresů převažovali po Ukrajincích cizinci vietnamské národnosti (Domažlice 22,2 % a Tachov 10,9 %).

Podíl cizinců na obyvatelstvu Plzeňského kraje má rostoucí trend, region se hodnotou 13,3 % zařadil na druhé místo v ČR hned po Praze. Oproti roku 2021 se podíl cizinců na obyvatelstvu kraje významně zvýšil (o 5,8 p. b.), přičemž celkový počet cizinců meziročně vzrostl o 37 214 osob, tj. o 85,4 %. V mezikrajském porovnání jsme se zařadili na osmou pozici, nejvýraznější nárůst byl zaznamenán na Vysočině (o 121,0 %) a nejnižší v Praze (o 46,2 %). Nejvíce se cizinci v Plzeňském kraji na obyvatelstvu daného okresu celkem podíleli v okresech Plzeň-město (20,5 %) a Tachov (19,8 %).

Kartogram: Cizinci podle krajů k 31. 12. 2022

 

Dalším ukazatelem, který sledujeme, je věkové složení cizinců žijících v kraji. Nejvyšší zastoupení mají osoby v produktivním věku (15–64 let), tvoří 81,0 % ze všech cizinců. K posunu došlo u podílu dětí ve věku 0–14 let, kde bylo evidováno meziroční navýšení o 4,5 p. b.

K 31. 12. 2022 bylo dle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva průmyslu a obchodu v kraji 83 737 cizinců v pracovním poměru, z toho 6 448 jich mělo platné živnostenské oprávnění, meziročně došlo k navýšení o 10,4 %, resp. o 7,5 %. V mezikrajském porovnání se Plzeňský region řadí v počtu zaměstnaných cizinců1 na čtvrté místo, více jich bylo jen v krajích Hl. město Praha, Středočeském a Jihomoravském. V rámci kraje pak bylo nejvíce cizinců v pracovním poměru v okresech Plzeň-město (40,4 %) a Tachov (25,9 %).

 

Tabulka: Cizinci v Plzeňském kraji

 

1 Hlavním zdrojem dat pro evidenci zahraničních zaměstnanců jsou hlášení zaměstnavatelů, kteří mají ze zákona o zaměstnanosti povinnost hlásit zahraniční pracovníky. Ne vždy je tato povinnost dodržována a úřady práce ČR nemají možnost zjistit, že u zaměstnavatele zahraniční pracovníci pracují, což může ovlivnit počet směrem dolů.

 

Kontakt:

Mgr. Tereza Mildorfová
Krajská správa ČSÚ v Plzni
T: 377 612 108
E-mail: 
tereza.mildorfova@czso.cz

  • Cizinci v Plzeňském kraji v letech 2020 a 2022 (graf)
  • Cizinci podle krajů k 31. 12. 2022 (kartogram)
  • Cizinci v Plzeňském kraji (tabulka)
  • Cizinci v Plzeňském kraji k 31. 12. 2022 (aktualita v pdf)