Cestovní ruch v Plzeňském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2020

 

V Plzeňském kraji došlo v 1. až 3. čtvrtletí 2020 k výraznému poklesu návštěvnosti více než o čtvrtinu. Na celkové návštěvnosti ČR měl region šestý nejnižší podíl mezi kraji. I když hosté Plzeňského kraje strávili v období od ledna do září v kraji téměř o pětinu méně nocí než v předchozím roce, při přepočtu na jednoho hosta se průměrná délka pobytu mírně prodloužila. I přes výrazný pokles návštěvnosti zahraničních turistů představovali hosté z Německa nejvyšší počet návštěvníků ze zahraničí.

Cestovní ruch ve 3. čtvrtletí 2020

Z předběžných údajů vyplývá, že ve 3. čtvrtletí 2020 do hromadných ubytovacích zařízení Plzeňského kraje přijelo 341 418 osob, z toho 18,3 % byli hosté ze zahraničí (nerezidenti) a zbývajících 81,7 % tvořili tuzemští návštěvníci (rezidenti). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se návštěvnost kraje zvýšila o 3,0 %, a to především vlivem výrazného nárůstu počtu tuzemských návštěvníků (o 18,3 %). Nejpočetnější skupinu zahraničních turistů ve 3. čtvrtletí 2020 představovali návštěvníci z Německa. Plzeňský kraj jich navštívilo v tomto období 33 636, což byla nadpoloviční většina ze všech zahraničních hostů (53,9 %). Mezi další početnější skupiny zahraničních turistů patřili hosté z Polska (6 336, tj. 10,2 %) a Slovenska (3 534, tj. 5,7 %).

Celková návštěvnost ve 3. čtvrtletí 2020 oproti stejnému období roku 2019 mírně vzrostla v šesti krajích ČR. V ostatních krajích došlo k poklesu celkové návštěvnosti, přičemž Praha zaznamenala výrazný pokles hostů (o 67,5 %), jež jsou tvořeni především zahraniční klientelou. K regionům, kterým se v létě dařilo, patřily kraje Liberecký, kam přijelo o 16,7 % osob více, dále kraje Královéhradecký (o 9,4 %) a Vysočina (o 7,8 %). V Plzeňském kraji byl zaznamenán čtvrtý nejvyšší nárůst, a to o 3,0 %.

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních ve 3. čtvrtletí 2020 strávili celkem 1 013 016 nocí, což bylo o 4,8 % více než za stejné období předchozího roku. V porovnání mezi regiony zaznamenal Plzeňský kraj pátý nejvyšší nárůst v počtu přenocování hostů (o 4,8 %). V průměru připadaly na jednoho hosta 3,0 noci, průměrná doba pobytu dosahovala 4,0 dne.

Cestovní ruch v 1. až 3. čtvrtletí 2020

Plzeňský kraj navštívilo v 1. až 3. čtvrtletí 2020 celkem 518 411 hostů, což ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 představuje výrazný pokles o 26,8 %. Omezení v jarních měsících týkající se mezinárodního i tuzemského pohybu turistů měly vliv na pokles počtu hostů v řádu několika desítek procent. Výrazný pokles byl patrný v případě zahraničních návštěvníků (meziročně o 49,6 %), kteří tvořili 23,4 % z celkového počtu hostů. Z tuzemska pocházelo 76,6 % z celkového počtu hostů.

Tabulka: Vybrané údaje o cestovním ruchu v Plzeňském kraji (předběžné údaje)

Na celkové návštěvnosti České republiky se Plzeňský kraj podílel 5,1 % a jedná se tak o šestý nejnižší podíl v rámci krajů. Mezi nejnavštěvovanější regiony se dlouhodobě řadí Hl. město Praha, kde se koncentrovala téměř pětina všech turistů směřujících do naší republiky. K dalším nejnavštěvovanějším oblastem se v 1. až 3. čtvrtletí 2020 zařadily kraje Jihomoravský, Jihočeský a Královéhradecký. Naopak nejméně turisticky atraktivní, co do počtu hostů, byly kraje Pardubický (2,9 %) a Ústecký (3,6 %).

Tabulka: Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2020 (předběžné údaje)

Bez ohledu na rozdílnou atraktivnost regionů v rámci České republiky došlo ve srovnání s 1. až 3. čtvrtletím 2019 k poklesu počtu hostů ve všech krajích. Nejvyšší pokles byl zřejmý v Hl. městě Praze, kde se počet turistů snížil o 66,8 %. Plzeňský region byl na čtvrtém nejnižším místě, kde došlo k poklesu počtu hostů, a to o 26,8 %.

Graf: Průměrný počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních  podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2020

 

Návštěvníci strávili v 1. až 3. čtvrtletí roku 2020 v hromadných ubytovacích zařízeních Plzeňského kraje celkem 1 447 025 nocí a ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku poklesl tento ukazatel o 19,5 %. Při přepočtu na jednoho hosta vychází průměrný počet přenocování na 2,8 noci a průměrná doba pobytu na 3,8 dne, při porovnání se stejným obdobím roku 2019 je průměrný počet přenocování vyšší (o 0,3 noci). S průměrnou dobou pobytu 3,8 dní se řadil Plzeňský kraj ve srovnání s ostatními regiony na šesté nejnižší místo v ČR a pohybuje se mírně pod celorepublikovým průměrem (3,9 dní). Nejdelší průměrná doba pobytu byla zaznamenána v případě hostů Karlovarského kraje, a to 4,9 dní, naopak nejkratší v Hl. městě Praze (3,3 dní).

Z celkového počtu 121,2 tis. zahraničních turistů, kteří v 1. až 3. čtvrtletí 2020 navštívili Plzeňský kraj, bylo nejvíce Němců. Do našeho kraje jich zavítalo 63 488, tedy o 41,9 % méně ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Ze zahraničí k nám směřovali také hosté z Polska, Slovenska, Rakouska či Nizozemska.

Graf: Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v Plzeňském kraji

 

Tabulka: Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle zemí v Plzeňském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2020 (předběžné údaje)

 

Kontakt:

Ing. Lenka Hamouzová
Krajská správa ČSÚ v Plzni
T: 377 612 145
E-mail: lenka.hamouzova@czso.cz

 

  • Cestovní ruch v Plzeňském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2020 (aktualita v pdf)
  • Vybrané údaje o cestovním ruchu v Plzeňském kraji (tabulka)
  • Návštěvnost podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2020 (tabulka)
  • Návštěvnost podle zemí v Plzeňském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2020 (tabulka)
  • Hosté a doba pobytu podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2020 (kartogram)