Cestovní ruch v Plzeňském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2018

 

Cestovní ruch ve 3. čtvrtletí 2018 

Z předběžných údajů vyplývá, že ve 3. čtvrtletí 2018 do hromadných ubytovacích zařízení Plzeňského kraje přijelo 312 128 osob, z toho 30,5 % byli hosté ze zahraničí (nerezidenti) a zbývajících 69,5 % tvořili tuzemští návštěvníci (rezidenti). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se návštěvnost kraje zvýšila o 13,0 %, a to hlavně vlivem nárůstu počtu zahraničních návštěvníků (o 20,4 %). Nejpočetnější skupinu zahraničních turistů ve 3. čtvrtletí 2018 představovali návštěvníci z Německa. Plzeňský kraj jich navštívilo v tomto období 40 672, což bylo 42,7 % ze všech zahraničních hostů. Mezi další početnější skupiny zahraničních turistů patřili hosté z Číny (6 604, tj. 6,9 %) a Slovenska (4 517, tj. 4,7 %).

Celková návštěvnost ve 3. čtvrtletí 2018 oproti stejnému období roku 2017 vzrostla ve všech krajích ČR. K regionům s největším dynamikou patřil kraj Karlovarský, kam přijelo o 13,5 % osob více, dále kraje Zlínský (o 13,2 %) a právě Plzeňský, kdy byl zaznamenán třetí nejvyšší nárůst o 13,0 %.

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních ve 3. čtvrtletí 2018 strávili celkem 891 766 nocí, což bylo o 11,4 % více než za stejné období předchozího roku. V průměru připadaly na jednoho hosta 2,9 noci, průměrná doba pobytu dosahovala 3,9 dne.

Cestovní ruch v 1. až 3. čtvrtletí 2018

Plzeňský kraj navštívilo v 1. až 3. čtvrtletí 2018 celkem 680 911 hostů, což ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 představuje nárůst o 13,8 %. K rostoucímu počtu turistů přispívá zejména zvyšující se zájem zahraničních hostů, kterých přijelo v 1. až 3. čtvrtletí o 26,3 % víc. Růst byl patrný i v případě domácích návštěvníků, a to meziročně o 7,8 %, kteří tvořili téměř 64 % z celkového počtu hostů. Ze zahraničí pocházelo pouze 36,1 % hostů.

 

 

Na celkové návštěvnosti České republiky se Plzeňský kraj podílel 4,1 % a jedná se tak o šestý nejnižší podíl v rámci krajů. Mezi nejnavštěvovanější regiony se dlouhodobě řadí Hl. město Praha, kde se koncentrovalo téměř 35 % všech turistů směřujících do naší republiky. K dalším nejnavštěvovanějším oblastem se v 1. až 3. čtvrtletí 2018 zařadily kraje Jihomoravský a Jihočeský. Naopak nejméně turisticky atraktivní, co do počtu hostů, byl Pardubický kraj (2,4 %) a Kraj Vysočina (2,9 %).

 

Bez ohledu na rozdílnou atraktivnost regionů v rámci České republiky došlo ve srovnání s 1. až 3. čtvrtletím 2017 k nárůstu počtu hostů ve všech krajích. Nejnižší dynamika byla zřejmá v Hl. měst  Praze, kde počet turistů stoupl pouze o 2,4 %, na rozdíl od kraje Plzeňského, který zaznamenal nejvýraznější nárůst, a to o 13,8 % hodnoty za stejné období předchozího roku.

 

 

Návštěvníci strávili v 1. až 3. čtvrtletí roku 2018 v hromadných ubytovacích zařízeních Plzeňského kraje celkem 1 705 812 nocí a ve srovnání se stejným obdobím minulého roku vzrostl tento ukazatel o 11,2 %. Při přepočtu na jednoho hosta vychází průměrný počet přenocování na 2,5 noci a průměrná doba pobytu na 3,5 dne. Při porovnání se stejným obdobím roku 2017 se jedná o pokles, a to v průměru o 0,1 noci.

V rámci ČR došlo proti srovnatelnému období roku 2017 u všech krajů k nárůstu počtu přenocování. Nejvýraznější zvýšení vykazoval Středočeský a Plzeňský kraj shodně 11,2 %. S průměrnou dobou pobytu 3,5 dní se řadil Plzeňský kraj ve srovnání s ostatními regiony na čtvrté nejnižší místo v ČR a pohybuje se tak pod celorepublikovým průměrem (3,7 dní). Nejdelší průměrná doba pobytu byla zaznamenána v případě hostů Karlovarského kraje, a to 5,5 dní, naopak nejkratší v Jihomoravském kraji (3,1 dní).

 

 

Z celkového počtu 245,8 tis. zahraničních turistů, kteří v 1. až 3. čtvrtletí 2018 navštívili Plzeňský kraj, bylo nejvíce Němců. Do našeho kraje jich zavítalo 110 088, tedy o 22,8 % více ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Ze zahraničí k nám směřoval také stále rostoucí počet hostů z Číny, kterých se v regionu ubytovalo o 1 931 více než v 1. až 3. čtvrtletí 2017. K dalším zemím, ze kterých do Plzeňského kraje přijelo nejvíce hostů, patřily Slovensko, Polsko, Rakousko nebo Nizozemsko. Meziročně k nám ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku dorazilo méně hostů z Jižní Koreji (o 15,0 %).

 

 

 Kontakt:

Mgr. Stanislava Zychová
Krajská správa ČSÚ v Plzni
T: 377 612 145
E-mail: stanislava.zychova@czso.cz