Bytová výstavba v Plzeňském kraji v 1. pololetí 2013 (předběžné údaje)

 

V průběhu prvního pololetí 2013 bylo v Plzeňském kraji zahájeno 651 bytů, z toho 58,5 % připadalo na byty v rodinných domech. V retrospektivním pohledu na stejná období minulých let vždy převažovala výstavba bytů v rodinných domech nad výstavbou v domech bytových. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2012 bylo zahájeno o 71 bytů méně (tj. o 9,8 %). Nejvíce bytů se začalo stavět v okresech Plzeň-město (34,4 %) a Plzeň-sever (19,4 %).


V počtu zahájených bytů v meziokresním srovnání stojí na prvním místě v kraji (eliminujeme-li Plzeň-město) okres Plzeň-sever. Okres ležící v zázemí krajského města vykazuje nejvyšší výstavbu bytů v rodinných domech v kraji (119 bytů), což představuje necelou jednu třetinu těchto bytů v regionu. Výstavba nových bytových domů se realizovala pouze v okrese Plzeň-město, a to 117 bytových jednotek (dále jen b.j.). Důležitou úlohu v bytové výstavbě zaujímají nástavby, přístavby a vestavby k rodinným a bytovým domům. V této formě výstavby bylo zahájeno 98 b.j., z toho 38 b.j. v rodinných domech a 60 b.j. v domech bytových.

V retrospektivním pohledu na zahajované byty je patrný značný pokles. V 1. pololetí 2013 představoval počet zahájených bytů téměř polovinu zahájených bytů za stejné období roku 2008 (index2013/2008 = 48,2 %).

V rámci České republiky se Plzeňský kraj v 1. pololetí 2013 s počtem zahajovaných bytů 651 zařadil na 6. nejvyšší místo spolu s krajem Pardubickým.

Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby v Plzeňském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2013

Zahájené a dokončené byty v okresech Plzeňského kraje v 1. pololetí 2012 a 2013
V Plzeňském kraji se v průběhu 1. pololetí dokončilo 709 bytů. Struktura dokončených bytů se ve sledovaném období v podstatě nezměnila, převažují dokončené byty v rodinných domech (62,5 %). Důležité zastoupení v bytové výstavbě mají také byty v bytových domech (29,1 %). Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008 bylo dokončeno v bytových domech téměř o jednu třetinu méně bytů (index2013/2008 = 68,4 %). Bytová výstavba realizovaná formou nástaveb, přístaveb a vestaveb k rodinným a bytovým domům tvoří 6,3 % z celkového množství dokončených bytů.

Dokončená bytová výstavba je v okresech Plzeňského kraje rozdílná. Za posledních pět let se ve stejném sledovaném období nejvíce bytů dokončilo v Plzni-městě a Plzni–severu. Z těchto výsledků je patrné, že bytová výstavba se soustřeďuje v zázemí krajského města Plzně. Důvodem je nejenom snadná dostupnost do centra, ale i levnější pozemky na venkově a zejména lepší životní prostředí. Výstavba bytů v rodinných domech převažuje ve sledovaném období nad výstavbou v domech bytových téměř ve všech okresech regionu. Výjimkou je jen okres Plzeň-město se 190 b.j. v bytových domech.

Plzeňský kraj má v rámci České republiky pátý nejvyšší počet dokončených bytů (709 b.j.) hned za kraji Hl. město Praha, Středočeským, Jihomoravským a Moravskoslezským. Stejné umístění má i v počtu dokončených bytů v rodinných domech a o stupeň lepší umístění v realizaci bytů v domech bytových.

Jedním z důležitých ukazatelů bytové výstavby je koeficient plynulosti, který vyjadřuje počet dokončených bytů na 100 zahájených. V 1. pololetí 2013 dosáhl koeficient plynulosti bytové výstavby za Plzeňský kraj hodnoty 109, což znamená, že se více bytů dokončilo, než zahájilo. Za stejná sledovaná období posledních pěti let je to poprvé, co tento relativní ukazatel překročil hodnotu 100.

V meziokresním srovnání se v 1. pololetí 2013 hodnota koeficientu plynulosti pohybovala nad hranicí 100 v okresech Klatovy (119), Plzeň-město (157) a Plzeň-jih (110). Z hlediska struktury bytové výstavby je patrné, že koeficient plynulosti je vyšší u bytů v bytových domech než v rodinných, což ukazuje na vyšší rozestavěnost bytů v rodinných domech. Hodnota tohoto relativního ukazatele u bytové výstavby v rodinných domech překročila hranici 100 v pěti okresech kraje, kromě okresu Domažlice (93) a Plzeň-sever (78).

Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby v ČR a krajích v 1. pololetí 2013


V republikovém srovnání se Plzeňský kraj za 1. pololetí 2013 s hodnotou koeficientu plynulosti 109 umístil na 6. nejvyšším místě v ČR. Nejnižší hodnotu koeficientu plynulosti za sledované období vykazuje kraj Pardubický (66). Hodnota tohoto ukazatele, kterou dosahuje Plzeňský kraj, se pohybuje mírně nad republikovým průměrem (107).


  • byty_2q2013.pdf