Bytová výstavba v Plzeňském kraji v roce 2020

 

Počet dokončených bytů v Plzeňském kraji převýšil počet zahájených bytů v roce 2020. V mezikrajském porovnání se region s poklesem o 6,8 % zařadil na sedmé místo, nejvyšší nárůst byl zaznamenán v Olomouckém kraji. Mezi okresy bylo nejvíce bytů dokončeno v Plzni-městě, přesto nejvyšší meziroční nárůst byl na Rokycansku. U zahájených bytů byl nejvyšší počet, tak i meziroční nárůst, v okrese Plzeň-město. Nárůst počtu zahájených bytů byl zaznamenán jen v 5 ze 14 krajů a právě Plzeňský region se zařadil na první místo.

Na základě zjištěných údajů byla v Plzeňském kraji zahájena výstavba 2 740 bytů, z nichž nová výstavba činila 90,9 %, a 9,1 % připadlo na změny bytů již dokončených staveb. Stejně jako v předchozím roce se jednalo o pátou nejvyšší hodnotu v České republice. Podíl Plzeňského kraje na všech zahájených bytech v ČR dosahoval 7,8 %. Nejvyšší hodnota počtu zahájených bytů byla mapována v krajích Středočeském (5 823), Jihomoravském (4 942) a Hl. městě Praha (4 335), což v podstatě odpovídá atraktivitě a poptávce obyvatel. Naopak nejméně bytů bylo zahájeno v kraji Karlovarském (726). V Plzeňském kraji došlo v roce 2020 k razantnímu navýšení zahájených bytů v bytových domech a tím k vyrovnání podílu mezi zahájenou výstavbou bytů v bytových (45,0 %) a rodinných (44,9 %) domech. Zatímco v roce 2019 činil počet zahájených bytů v bytových domech 578, v nadcházejícím roce byl zaznamenán nárůst o 113,3 % na celkových 1 233 bytů. Nepatrný podíl tvořily zahájené byty v nebytových budovách, celkem to bylo 59 bytů.

 

 

Meziročně došlo v rámci Plzeňského kraje k nárůstu počtu zahájených bytů o 584. Hlavní podíl na tomto navýšení nese především zahájení výstavby v okrese Plzeň-město (1 257 bytů), které činilo oproti předchozímu roku navýšení o 126,5 %. Další nárůst byl zaznamenán oproti předcházejícímu roku v okresech Klatovy (o 63,6 %) a Tachov (o 11,0 %). Naopak k poklesu došlo v okresech Domažlice (o 28,3 %), Plzeň-sever a Rokycany (shodně o 21,9 %). Přestože v okrese Plzeň-sever byl zjištěn propad zahájených bytů oproti roku 2019, celkově se umístil na druhém místě s počtem 435 zahájených bytů. Třetí místo obsadil okres Klatovy s 270 zahájenými byty.

Výstavba bytů v rodinných domech dominovala v okrese Plzeň-sever, kde byla v roce 2020 zahájena výstavba 312 bytů tohoto typu, což byl největší počet v kraji. Druhým okresem s nejvíce zahájenými byty v rodinných domech se stal okres Plzeň-město (205 bytů). Největší výstavba bytů v bytových domech byla zaznamenána v okrese Plzeň-město (977 bytů), kde došlo více než k trojnásobnému navýšení počtu zahájených bytů ve srovnání s rokem 2019. Z meziokresního srovnání je zřejmé, že se zahájilo nejméně bytů v bytových domech v okresech Rokycany (4 byty) a Tachov (24 bytů), v okrese Domažlice dokonce nebyla zahájena výstavba žádného bytového domu.

K nárůstu zahájené bytové výstavby došlo pouze u 5 ze 14 krajů České republiky. K meziročnímu procentuálnímu navýšení (o 27,1 %, tj. o 584 bytů) došlo právě v Plzeňském kraji, který se tak dostal na první místo. Na druhém místě s nejvyšším meziročním nárůstem zahájených bytů se umístil kraj Jihočeský (o 17,9 %), na třetím místě kraj Ústecký (o 9,4 %), následovaly kraje Pardubický (o 7,6 %) a Jihomoravský (o 1,9 %). V ostatních krajích zahájená výstavba meziročně klesla, nejvíce v Libereckém kraji (o 36,6 %), Hl. městě Praze (o 33,2 %) a na Karlovarsku (o 23,3 %). Podíl zahájených bytů v bytových domech byl vyšší pouze v pěti okresech celé České republiky - Hl. město Praha, Plzeň-město, Sokolov, Olomouc a Brno-město.

 

 

Dokončená výstavba v Plzeňském kraji se v mezikrajském porovnání s poklesem o 6,8 % zařadila na sedmé místo. Pouze ve třech krajích byl mapován v porovnání s předchozím rokem nárůst počtu dokončených bytů, a to v Olomouckém (o 11,5 %), Moravskoslezském (o 11,3 %) a Vysočina (o 4,9 %). V ostatních krajích ČR došlo k poklesu dokončených bytů, nejrazantnější propad byl zaznamenán v krajích Jihočeském (o 25,2 %) a Karlovarském (o 19,6 %). V regionu došlo k nejvyššímu meziročnímu nárůstu na Rokycansku (o 90,8 %), další nárůst byl zaznamenán už jen v okrese Plzeň-město (o 2,1 %). V ostatních okresech došlo k poklesu počtu dokončených bytů, kdy se největší pokles projevil na Tachovsku (o 36,4 %), Plzni-jihu (o 29,8 %) a Klatovsku (o 29,5 %).

 

 

Celkem byla v Plzeňském kraji v roce 2020 dokončena výstavba 2 506 bytů, jedná se o pátý nejvyšší počet v České republice. Zároveň se tak kraj podílel 7,3 % na celkové dokončené výstavbě v republice, která činila 34 412 bytů. Nejvíce bytů, konkrétně 50,5 %, bylo v Plzeňském kraji dokončeno v rodinných domech. Při zaměření na podrobnější regionální členění se nejvyšší hodnoty počtu dokončených bytů v rodinných i bytových domech vyskytovaly v okrese Plzeň-město (1 192), nejméně (149) jich pak bylo dokončeno na Domažlicku. Růst byl zaznamenán pouze ve 2 regionech ze 7 v kraji.

V Plzeňském kraji bylo dokončeno více bytů v rodinných než v bytových domech (o 210 bytů). Zatímco stav dokončených bytů v rodinných domech zůstal oproti předchozímu roku téměř neměnný (nárůst o 1 byt), počet dokončených bytů v bytových domech poklesl (o 6,6 % proti roku 2019, tj. o 75 bytů). Mezi okresy došlo k poklesu dokončených bytů v rodinných domech pouze na Klatovsku a Plzni-městě, v ostatních okresech byl zaznamenán nárůst. K nejrazantnějšímu navýšení došlo na Rokycansku, a to o 25,5 %. Nejvíce bytů v rodinných domech bylo dokončeno v okrese Plzeň-sever (289), dále pak v okrese Plzeň-město (272). Co do počtu dokončených bytů v bytových domech dominoval okres Plzeň-město (868), druhou příčku obsadil okres Plzeň-sever se 122 dokončenými byty v bytových domech. Právě v těchto dvou okresech a na Rokycansku byl zaznamenán nárůst, v ostatních okresech došlo k poklesu, na Domažlicku dokonce nebyl dokončen žádný byt v bytovém domě. Propad byl patrný také u dokončených bytů v nebytových budovách, kde došlo v roce 2020 k meziročnímu poklesu z 29 na pouhých 19 dokončených bytů v nebytových budovách v Plzeňském kraji.

Také v mezikrajském porovnání můžeme sledovat vyšší podíl dokončených bytů v rodinných než v bytových domech až na Hl. město Prahu, kde byl na konci roku 2020 počet dokončených bytů v bytových domech dokonce více než šestkrát vyšší než v rodinných. Téměř vyrovnané bylo množství dokončených bytů v rodinných a bytových domech v Olomouckém kraji (o 12 bytů více v rodinných domech), v Plzeňském bylo o 210 bytů více v rodinných domech, v ostatních krajích byl již rozdíl v počtu dokončených bytů v rodinných a bytových domech značný. Dokončenými byty v rodinných domech dominoval kraj Středočeský (5 024), druhé místo obsadil kraj Jihomoravský (2 324). Naopak dokončenými byty v bytových domech několikanásobně převyšovala nad ostatními kraji Praha.

Celorepublikově došlo k velmi mírnému navýšení dokončených bytů v rodinných domech (o pouhých 11 bytů oproti roku 2019) a k poklesu dokončených bytů v bytových domech, a to o 14,3 %. Při posuzování struktury dokončených bytů v okresech je zřejmé, že pouze v pěti okresech je vyšší podíl dokončených bytů v bytových domech - Hl. město Praha, Plzeň-město, Brno-město, Olomouc a Prostějov. V ostatních okresech byl větší podíl dokončených bytů v rodinných domech.

 

 

 

 

Kontakt:

Mgr. Petra Fujová
Krajská správa ČSÚ v Plzni
T: 377 612 121
E-mail: 
petra.fujova@czso.cz

 

  • Bytová výstavba v Plzeňském kraji v roce 2020
  • Zahájené byty v okresech ČR v roce 2020
  • Dokončené byty v okresech ČR v roce 2020