Bytová výstavba v Plzeňském kraji v roce 2016

 

Z rostoucího počtu zahájených i dokončených bytů v roce 2016 je patrné oživení bytové výstavby. V případě dokončené výstavby dosáhl Plzeňský kraj nejvyššího meziročního nárůstu v rámci krajů České republiky a to o 29,2 %. Zahájená výstavba dominuje v okrese Plzeň-město, kde došlo k meziročnímu růstu o 91,8 %. Nárůst počtu zahájených bytů byl zřejmý ve většině oblastí republiky, výrazný meziroční pokles byl však mapován v Praze, kde počet zahájených bytů klesl téměř na polovinu.

Na základě předběžných údajů byla v Plzeňském kraji zahájena výstavba 2 170 bytů, což je pátá nejvyšší hodnota v České republice. Jedná se zároveň o 8,0 % všech zahájených bytů v republice. Nejvyšší hodnota počtu zahájených bytů byla mapována ve Středočeském kraji, kde zásadní roli hraje výstavba rodinných domů v suburbánní zóně Hlavního města Prahy. V rámci Plzeňského kraje se ze 44,0 % jednalo o zahájené byty v rodinných domech zejména v zázemí centrálních středisek osídlení. V roce 2016 došlo také k zahájení 832 bytů v bytových domech, které se naopak realizují uvnitř větších měst. Typickým příkladem je okres Plzeň-město, kde byla zahájena výstavba 77,4 % celkového počtu bytů v bytových domech realizovaných v kraji, naopak rodinných domů se v této oblasti začalo stavět pouze 22,7 % a to zejména v obcích a městských obvodech mimo samotné centrum.

 

Tabulka: Zahájené byty podle druhu stavby v roce 2016

 

Výstavba rodinných domů naopak dominovala v oblasti okresu Plzeň-sever, kde byla v roce 2016 zahájena výstavba 258 bytů tohoto typu, což byl největší počet v kraji. Z meziokresního srovnání je zřejmé, že se nejméně začínalo stavět v okresech Klatovy (112 bytů) a Rokycany (117 bytů), kde dokonce nebyla zahájena žádná výstavba v bytových domech.

Meziročně došlo v rámci Plzeňského kraje k výraznému oživení bytové výstavby, což je patrné ze 40,2% nárůstu počtu zahájených bytů, a jedná se tak o třetí nejvyšší růst v mezikrajském porovnání po Jihočeském a Královéhradeckém kraji. Na růstu v rámci kraje se nejvíce podílela zahájená bytová výstavba v okrese Plzeň-město, kde se počet bytů ve srovnání s rokem 2015 téměř zdvojnásobil (nárůst o 91,8 %). Největší zásluhu na tomto boomu měly rozbíhající se developerské projekty týkající se převážně bytových domů v rámci Plzně, kde došlo k zahájení výstavby například v lokalitě bývalých kasáren Světovar, v univerzitním areálu na Borech, na Valše nebo poblíž centra města u Kalikovského mlýna.

Projekty nové výstavby reagují na poptávku, která právě v roce 2016 zaznamenala v dlouhodobějším ohledu patrný růst na rozdíl od předchozích let, kdy byla výstavba zásadně ovlivněna ekonomickou krizí po roce 2008. Krize měla vliv nejen na obyvatelstvo a jeho ekonomické chování (obava investovat, utrácet), ale také např. na výši úrokových sazeb hypoték, u kterých došlo právě v roce 2016 k rekordnímu snížení.

K nárůstu zahájené bytové výstavby došlo u 10 ze 14 krajů České republiky. Výrazný meziroční pokles byl mapován v Hlavním městě Praze, kde počet zahájených bytů klesl téměř na polovinu hodnot roku 2015. Nejvíce patrný a zároveň krizový byl tento pokles v případě zahájených bytů v bytových domech, které v Praze převažují. Byty v bytových domech zahájené v Hlavním městě Praze tvořily v roce 2015 ještě 57,7 % všech zahájených bytů tohoto typu v republice na rozdíl od roku 2016, kdy se podílely pouze 29,1 %. Mírný pokles zahájené bytové výstavby byl zaznamenán také v rámci Olomouckého, Jihomoravského a Karlovarského kraje.

 

Graf: Vývoj počtu zahájených bytů v Plzeňském kraji v letech 2007 až 2016

 

Dokončená výstavba v Plzeňském kraji dosáhla nejvyššího meziročního nárůstu v rámci České republiky a to 29,2 %. Nárůst počtu dokončených bytů byl mapován v 9 ze 14 krajů, nejvýraznější pokles byl naopak zřejmý v Ústeckém kraji.

Celkem byla v Plzeňském kraji v roce 2016 dokončena výstavba 1 561 bytů, jedná se tak o pátou nejvyšší hodnotu v České republice. Zároveň se tak kraj podílel 5,7 % na celkové dokončené výstavbě v republice. Většina bytů, konkrétně 58,3 %, byla dokončena v rodinných domech. Při zaměření na podrobnější regionální členění se nejvyšší hodnoty počtu dokončených bytů v rodinných i bytových domech vyskytovaly v okrese Plzeň-město. Právě v okrese Plzeň-město byl patrný také největší meziroční nárůst celkového počtu dokončených bytů a to téměř o 50 %. Kromě okresu Plzeň-jih, kde počet dokončených bytů meziročně poklesl (o 11,9 %), zaznamenaly regiony v Plzeňském kraji růst. Z dlouhodobého vývoje počtu dokončených bytů bylo i zde patrné oživení po období klesající výstavby způsobené krizovou ekonomickou situací po roce 2008.

 

Graf: Vývoj počtu dokončených bytů v Plzeňském kraji v letech 2007 až 2016

 

Tabulka: Dokončené byty podle druhu stavby v roce 2016

 

 

  • Bytová výstavba v Plzeňském kraji v roce 2016