Bytová výstavba v Plzeňském kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2015 a její vývoj

 

V Plzeňském kraji bylo v roce 2015 dokončeno 1 208 bytů, tj. o 11,3 % méně než v roce 2014. Tento počet je nejnižší od roku 2000. Zahájena byla výstavba 1 548 bytů a to převážně v rodinných domech. Ve srovnání s předchozím rokem vzrostl počet zahájených bytů o 19,1 %.

Bytová výstavba má významné sociální i ekonomické aspekty, z nichž zejména pozitivní je vliv na zaměstnanost. Vývoj bytové výstavby má velký vliv i na celkovou životní úroveň obyvatelstva, významně přispívá k sociálnímu a společenskému rozvoji společnosti a v národním hospodářství má nezastupitelnou úlohu při tvorbě fixního kapitálu jako jeho nedílná součást. Z makroekonomického hlediska tvoří výdaje na bydlení značnou část rozpočtu v sektoru domácností a zmenšují tak možnost spotřeby v jiných sférách, což celkově negativně ovlivňuje ekonomiku a její jednotlivé ukazatele.

Současná ekonomická situace, včetně vývoje reálných příjmů, je pro rozvoj bytové výstavby limitujícím faktorem. Podpora bytové výstavby ze strany státu zahrnující i modernizaci a rekonstrukci bytového fondu, má pozitivní vliv na oživení ekonomických aktivit v regionech zejména s ohledem na vytváření nových pracovních příležitostí.

Zahájené byty

V roce 2015 byla v Plzeňském kraji zahájena výstavba 1 548 bytů. Ve srovnání s předcházejícím rokem to znamenalo o 19,1 % (o 248 bytů) více. Na celkově zahájené bytové výstavbě v ČR se Plzeňský kraj podílí 5,9 %.

 

Tabulka: Zahájené byty podle druhu stavby a krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2015

 

Tabulka: Zahájené byty podle druhu stavby v Plzeňském kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2015

 

Z celkového počtu zahájených bytů v Plzeňském kraji bylo 57,4 % bytů v rodinných domech a 20,9 % v domech bytových. Dále bylo zahájeno 168 bytů v nástavbách, přístavbách a vestavbách k rodinným (55 bytů) a bytovým (113 bytů) domům.

V rámci kraje bylo nejvíce bytů zahájeno v okresech Plzeň-město (33,9 %) a Plzeň-sever (16,9 %).  V Plzni-městě se jednalo o zahájení 189 bytů v rodinných domech a 267 bytů v domech bytových. Nejvyšší meziroční nárůst byl zaznamenán v okrese Tachov (o 108,9 %), další vyšší nárůst zaznamenaly okresy Klatovy a Domažlice. Největší výstavba bytů v rodinných domech byla zahájena v okrese Plzeň-sever (234 bytů), v bytových domech v okrese Plzeň-město (267 bytů).

Plzeňskému kraji patří v mezikrajském srovnání páté nejvyšší místo v počtu zahajovaných bytů. Nejnižší počet zahajovaných bytů je v krajích Karlovarském a Libereckém, naopak nejvyšší počet v Hl. městě Praze a kraji Středočeském.

 

Graf: Zahájené a dokončené byty podle krajů

Kartogram: Zahájené byty podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2015

 

Dokončené byty

V Plzeňském kraji bylo v roce 2015 dokončeno 1 208 bytů. Tento počet je nejnižší od roku 2000. Z celkového počtu dokončených bytů bylo 67,9 % v rodinných domech a 14,5 % v domech bytových. Počet dokončených bytů meziročně klesl o 11,3 %, z toho v rodinných domech o 1,2 % a v domech bytových dokonce o 41,3 %.

Na celkovém počtu dokončených bytů v Plzeňském kraji se nejvíce podílely okresy Plzeň-město (32,2 %), Plzeň-sever (18,8 %) a Plzeň-jih (13,2 %). Meziročně klesl počet dokončených bytů nejvíce v okrese Klatovy (o 44,6 %), dále pak v okresech Tachov, Plzeň-sever a Plzeň-město. Hluboký propad v počtu dokončených bytů na Klatovsku je způsoben poklesem počtu bytů jak v rodinných domech, tak i v domech bytových zhruba o jednu třetinu. V roce 2015 bylo v rámci kraje dokončeno pouze 175 bytů v bytových domech a to ve třech okresech Plzeň-město (150 bytů), Plzeň-jih (13 bytů) a Klatovy (12 bytů).

Nejvíce bytů bylo v mezikrajském srovnání dokončeno v kraji Hl. město Praha (5 211 bytů), ve Středočeském (4 872 bytů) a Jihomoravském kraji (3 338 bytů). Naopak nejméně bytů bylo v roce 2015 dokončeno v kraji Karlovarském (408 bytů), Libereckém (628 bytů) a Ústeckém (816 bytů). Plzeňský kraj se s počtem dokončených bytů 1 208 umístil v celorepublikovém srovnání na šestém nejvyšším místě. Počet dokončených bytů v regionu představuje 4,8 % z republikového počtu celkem.

 

Tabulka: Dokončené byty podle druhu stavby a krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2015

 

Tabulka: Dokončené byty podle druhu stavby v Plzeňském kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2015

 

Ve většině krajů ČR s výjimkou Hl. města Prahy a Jihomoravského kraje představoval podíl dokončených bytů v rodinných domech více jak 50 % z celkového počtu dokončených bytů. U třech krajů (Vysočina, Liberecký a Středočeský) překračoval tento podíl dokonce 75 %. V Hl. městě Praze naopak převládala výstavba bytových domů (dokončeno 76,7 % bytů v bytových domech).

 

Graf: Zahájené a dokončené byty v okresech Plzeňského kraje

 

Kartogram: Dokončené byty podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2015

 

Relativní ukazatele vývoje bytové výstavby

Při analýze vývoje bytové výstavby podle jednotlivých stádií rozestavěnosti se pro hodnocení používá ukazatel, který se nazývá koeficient plynulosti bytové výstavby. Jedná se o poměrový ukazatel počtu zahájených a dokončených bytů za příslušné období. Koeficient plynulosti bytové výstavby v tomto případě udává, kolik zahájených bytů ve sledovaném období připadá na 100 dokončených. Pokud je hodnota ukazatele vyšší než 100, pak lze v budoucnu očekávat růst počtu dokončených bytů za jinak neměnných podmínek.

Další z relativních ukazatelů, který se používá pro hodnocení vývoje bytové výstavby, je ukazatel intenzita bytové výstavby. Jedná se o nejčastěji používaný poměrový ukazatel počtu dokončených bytů na 1 000 obyvatel středního stavu. Ukazatel intenzity bytové výstavby slouží nejen pro porovnání v časovém horizontu, ale i pro srovnání územní a mezinárodní.

Pro hodnocení vývoje bytové výstavby lze využít i základních elementárních charakteristik, tj. indexy a tempa růstu (meziroční i průměrné).

 

Tabulka: Vývoj bytové výstavby v relativních ukazatelích v Plzeňském kraji

 

Za poslední desetiletí docházelo v bytové výstavbě podle meziročních srovnání k velkým výkyvům. Například v roce 2008 došlo k výraznému nárůstu dokončených bytů (o 39,7 %) a hned v následujícím roce k výraznému poklesu o 23,0 %. Od roku 2008 došlo v celém následujícím období k poklesu u obou stádií rozestavěnosti. Výjimkou je u zahájených staveb rok 2015, kdy počet těchto bytů vzrostl meziročně o 19,1 %, a u dokončených staveb rok 2013. Podle dosaženého průměrného tempa růstu se za období deseti let v průměru každý rok snížil počet zahajovaných bytů o 0,9 % a dokončených o 4,8 %.

Ve většině let ze sledovaného období připadlo v Plzeňském kraji na 100 dokončených bytů více než sto zahájených. Nejvyšší hodnota koeficientu plynulosti bytové výstavby byla dosažena v roce 2015, tj. 128 zahájených bytů na 100 dokončených.

V přepočtu na 1 000 obyvatel dosahovala intenzita bytové výstavby nejvyšší hodnoty v roce 2008, kdy na 1 000 obyvatel bylo dokončeno téměř 5 bytů. Od tohoto období hodnota ukazatele intenzity bytové výstavby stále klesá v důsledku absolutního poklesu počtu dokončených bytů.

Tabulka: Vývoj bytové výstavby v relativních ukazatelích v Plzeňském kraji a jeho okresech

 

Z regionálního pohledu nejhorší situace nastala v okrese Domažlice, kde na 100 dokončených bytů bylo v celém sledovaném období zahájeno méně než 100 bytů. Zvrat nastal až rokem 2015, kdy na 100 dokončených bytů bylo zahájeno 124 bytů. Naopak nejlepší situace byla ve sledovaném období v okrese Rokycany, kde pouze v roce 2012 klesl počet zahajovaných bytů pod 100 (79 zahájených bytů na 100 dokončených). Stejná situace nastala v okrese Tachov s výrazným poklesem v roce 2014 (71 zahájených bytů na 100 dokončených). Nejnižší koeficient plynulosti bytové výstavby zaznamenal za celé sledované období okres Klatovy v roce 2014 (43 zahájených bytů na 100 dokončených).

V roce 2015 přesahovaly koeficienty plynulosti bytové výstavby ve všech okresech Plzeňského kraje (s výjimkou okresu Plzeň-jih) hodnotu 100, z toho nejvíce okres Tachov, jehož podíl zahájených bytů na dokončených se zvýšil za sledované období téměř o polovinu. Naopak v okrese Plzeň-jih se hodnota koeficientu plynulosti bytové výstavby od počátku sledovaného období snížila téměř o více než 15 %.

Počet dokončených bytů v přepočtu na 1 000 obyvatel (intenzita bytové výstavby) se ve všech okresech Plzeňského kraje od roku 2010 snížil. Ve třech okresech Domažlice, Klatovy a Plzeň-město došlo ke snížení téměř o polovinu, u okresů Plzeň-sever, Rokycany a Tachov téměř o třetinu. Nejlépe je na tom okres Plzeň-jih, kde za posledních šest let došlo ke snížení o pouhých 11,1 % (z 2,88 na 2,56 bytů na 1 000 obyvatel). V roce 2015 nejvyšší intenzity bytové výstavby dosáhly okresy ležící v zázemí krajského města, a to Plzeň-sever (2,94 bytů/1 000 obyv.) a Plzeň-jih (2,56 bytů/1 000 obyv.), naopak nejnižší hodnoty okres Klatovy (1,36 bytů/1 000 obyv.).

 

  • Bytová výstavba v Plzeňském kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2015 a její vývoj