Životní podmínky domácností v Olomouckém kraji 2018

 

30. 05. 2019

Podle výsledků čtrnáctého ročníku šetření „Životní podmínky 2018“ dosáhl průměrný čistý peněžní příjem na osobu v domácnosti v Olomouckém kraji částky 176,3 tis. Kč ročně. V mezikrajském žebříčku to bylo páté nejnižší umístění. Nejvíce domácností mělo čistý měsíční příjem v rozmezí 10 až 12 tis. Kč na osobu.

 

Šetření „Příjmů a životních podmínek domácností 2018“ proběhlo na jaře roku 2018 a mapovalo situaci v roce 2017 a v době šetření. Z výsledků vyplynulo, že domácností v Olomouckém kraji měly čistý peněžní příjem na osobu ve výši 176,3 tis. Kč. Po započtení naturálních příjmů celkové čisté příjmy na osobu v roce 2017 dosahovaly 181,9 tis. Kč. Celorepublikový průměr byl o necelých 7 tis. Kč vyšší a Olomoucký kraj se tak zařadil na 9. místo v mezikrajském srovnání (od nejvyšší po nejnižší). Nejvyšších celkových ročních příjmů po započtení naturálních příjmů dosáhly domácnosti v Hl. m. Praze (236,4 tis. Kč na osobu). Naopak nejnižší příjmy připadly domácnostem v Ústeckém kraji (167,0 tis. Kč).

Domácnosti v Olomouckém kraji v letech 2005–2018
Zdroj: ČSÚ – výsledky výběrového šetření Životní podmínky

Největší skupinu domácností podle příjmových skupin tvořily domácnosti s čistým měsíčním příjmem na osobu 10 až 12 tis. Kč (22,8 % domácností). Další dvě velikostně stejné skupiny domácností uvedly příjem v rozmezí 12 až 15 tis. Kč (20,6 % domácností) a 15 až 20 tis. Kč (20,5 % domácností). Nejnižší příjmové pásmo do 6 tis. Kč uvedlo 1,2 % domácností a naopak nejvyšší příjmové pásmo nad 50 tis. Kč dosáhlo 0,7 % domácností.

Průměrné roční příjmy na osobu podle krajů v roce 2017
Zdroj: ČSÚ – výsledky výběrového šetření Životní podmínky 2018


Součástí dotazníku, který vyplňoval tazatel spolu se členy domácností, bylo několik otázek týkajících se subjektivních názorů, např. jak domácnost vycházela se svými příjmy, co si mohla a nemohla dovolit a jestli měla problémy s platbou běžných výdajů nebo splácením půjček. Podíl domácností, které uvedly, že se svým příjmem vycházely s velkými obtížemi, se meziročně snížil na 4,1 %. Bylo to méně, než činil republikový průměr (4,9 %).

Domácnosti podle čistého příjmu na osobu podle krajů v roce 2017
Zdroj: ČSÚ – výsledky výběrového šetření Životní podmínky 2018

Největší skupinu tvořily domácnosti, které vycházely se svým příjmem docela snadno (33,4 %), tedy mírně pod průměrem ČR (35,0 %). Podobně velkou skupinu tvořily domácností, které uvedly, že vycházely se svým příjmem s menšími obtížemi (32,3 %). Velmi snadno se svým příjmem vycházelo 3,1 % domácností, což je 4. nejvyšší podíl mezi kraji ČR.

Domácnosti podle počtu členů a krajů v roce 2018
Zdroj: ČSÚ – výsledky výběrového šetření Životní podmínky 2018

Průměrný počet členů domácnosti v Olomouckém kraji činil 2,43, na jednu domácnost v ČR to bylo o něco méně (2,36 členů). Podle ekonomické aktivity měla průměrná domácnost v kraji 1,13 pracujících členů a v mezikrajském srovnání to byla čtvrtá nejvyšší hodnota. Nejvíce pracujících členů  v průměru na 1 domácnost připadalo ve Středočeském kraji (1,21 členů). Naopak nejnižší hodnotu vykázal Moravskoslezský kraj (1,01 členů). V průměrném počtu nezaměstnaných (0,09 členů) a nepracujících důchodců (0,59 členů) na jednu domácnost byl Olomoucký kraj nad republikovým průměrem (0,07 členů, resp. 0,57 členů). V průměrném počtu vyživovaných dětí a ostatních členů dosáhl Olomoucký kraj hodnot stejných jako republikový průměr (0,53 členů, resp. 0,09 členů).

V roce 2018 se výše měsíčních nákladů na bydlení vyšplhala na částku 5 140 Kč měsíčně. V průměru náklady na bydlení tvořily 14,4 % z čistých peněžních příjmů domácností. Největší položkou byla platba za elektřinu (1 427 Kč). Výše celkových měsíčních nákladů na bydlení byla v Olomouckém kraji 5 nejnižší. Nižších nákladů na bydlení dosáhly kraje Královéhradecký (5 042 Kč), Pardubický (5 004 Kč), Jihočeský (4 915 Kč) a Vysočina (4 689 Kč). Naopak nejvyšší měsíční náklady na bydlení byly zjištěny v kraji Hl. m. Praha (7 593 Kč). Podle výsledků šetření v Olomouckém kraji pro pětinu domácností náklady na bydlení byly velkou zátěží (21,7 %), jako určitou zátěž je označilo 64,9 % domácností a pro 13,4 % domácností náklady na bydlení nebyly vůbec zátěží.

 

Měsíční náklady domácností na bydlení podle krajů v roce 2018
Zdroj: ČSÚ – výsledky výběrového šetření Životní podmínky 2018

Subjektivní názory domácností na vybrané problémy podle krajů v roce 2018
Zdroj: ČSÚ – výsledky výběrového šetření Životní podmínky 2018

V části tykající se subjektivního hodnocení domácnosti odpovídaly na otázky spojené s jejich finančními možnostmi. Více než čtvrtina domácnosti Olomouckého kraje odpověděla, že by si nemohla dovolit zaplatit neočekávaný výdaj 10 700 Kč (27,1 % domácností). V mezikrajském srovnání byl to pátý nejvyšší podíl a byl vyšší než republikový průměr o 0,9 p. b. Ročně týdenní dovolenou mimo domov si nemohlo dovolit 24,9 % domácností. I tento podíl patřil mezi nejvyšší v republice. Jíst obden maso nemohlo 7,5 % domácnosti a dostatečně vytápět byt 2,1 % domácností Olomouckého kraje.

Dále domácností zodpovídaly na otázku, jakými předměty by chtěly mít vybavenou domácnost, ale z finančních důvodů si to nemůžou dovolit. Každá desátá domácnost by si přála vlastnit sušičku prádla (9,6 %) a myčku nádobí by si chtělo pořídit 8,8 % domácností. Oba podíly byly mezi nejvyššími v mezikrajském srovnání (shodné 4. místo). Osobní automobil by chtělo vlastnit 6,3 % domácností.

 

Poznámka:
Šetření s názvem Životní podmínky probíhá v České republice od roku 2005 jako národní verze evropského šetření EU-SILC (European Union – Statistics on Income and Living Conditions). Při realizaci se využívá tzv. rotační panel – stejné domácnosti jsou dotazovány v ročním odstupu po dobu čtyř let a každoročně je soubor doplněn o domácnosti nové. Šetření probíhá každoročně na jaře a vyškolení tazatelé navštěvují náhodně vybrané domácnosti, od kterých získávají informace o jejich příjmu za uplynulý rok a také o jejich situaci v době šetření. V Olomouckém kraji bylo na jaře 2018 vyšetřeno 510 domácností, v celé republice to bylo 8,6 tisíce domácností. Výsledky ukazují výši a složení příjmů domácností v roce 2017 a subjektivní hodnocení situace domácnosti na jaře 2018 v době šetření.

Při interpretaci a analýze výsledků šetření Životní podmínky je třeba mít neustále na paměti, že vznikly zpracováním dat získaných z výběrového šetření. Všechny publikované údaje jsou tedy statistické odhady zatížené určitou chybou a nikoliv přesná čísla.

 

Více informací naleznete v publikaci Příjmy a životní podmínky domácností 2018.

 

Kontakt:
Joanna Pozdíšková
Oddělení informačních služeb
Tel.: 585 731 528
E-mail: joanna.pozdiskova@czso.cz

  • Životní podmínky domácností v Olomouckém kraji 2018 - komentář
  • Domácnosti v Olomouckém kraji v letech 2005–2018
  • Průměrné roční příjmy na osobu podle krajů v roce 2017
  • Domácnosti podle čistého příjmu na osobu podle krajů v roce 2017
  • Domácnosti podle počtu členů a krajů v roce 2018
  • Měsíční náklady domácností na bydlení podle krajů v roce 2018
  • Subjektivní názory domácností na vybrané problémy podle krajů v roce 2018
  • Graf - Průměrné měsíční náklady domácností na bydlení v Olomouckém kraji
  • Graf - Subjektivní názory domácností podle krajů v roce 2018