Zaměstnanost cizinců v Olomouckém kraji v roce 2019

 

2. 6. 2020

Na konci roku 2019 bylo v Olomouckém kraji zaměstnáno přes 13,5 tis. cizinců. Z tohoto počtu tvořili většinu cizinci evidovaní na úřadech práce (11,2 tis. osob, tj. 83,1 %). Podnikajících cizinců bylo přes 2,2 tis. Ve srovnání s rokem 2000 se počet cizinců evidovaných na úřadech práce téměř ztrojnásobil a počet podnikatelů cizinců zdvojnásobil. Vyplývá to z údajů zveřejněných Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Podle Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) a Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) činil počet zaměstnaných cizinců v Olomouckém kraji k 31. 12. 2019 celkem 13 537 osob. Většina zaměstnaných cizinců byla zaevidována na úřadech práce (83,1 %). Zbývajících 16,9 % tvořili podnikající cizinci. Rychlejším tempem rostl počet cizinců evidovaných úřady práce než počet cizinců s živnostenským oprávněním. Meziročně se počet cizích státních příslušníků v evidenci ÚP zvýšil o 5,0 %, živnostníků o 2,5 %.

Ve srovnání s údaji na konci roku 2000 došlo k výraznému zvýšení zaměstnaných cizinců. Počet zaměstnaných cizinců zaevidovaných na úřadech práce se téměř ztrojnásobil (nárůst o 185,5 %) a cizinců s živnostenským oprávněním téměř zdvojnásobil (nárůst o 93,3 %).

Podle pohlaví převažovali mezi zaměstnanými cizinci muži, a to jak dle evidence úřadů práce, tak podle držitelů živnostenských oprávnění. Na úřadech práce v Olomouckém kraji tvořili mezi zaevidovanými cizinci muži 70,9 %. Jednalo se o nejvyšší podíl v mezikrajském srovnání. V okresech Jeseník (77,6 %), Přerov (74,2 %) a Prostějov (73,4 %) byl tento podíl ještě vyšší. V okrese Jeseník byl dokonce druhý nejvyšší mezi všemi okresy ČR.

Mezi podnikateli cizinci v kraji tvořili muži 72,9 %. Bylo to třetí nejvyšší zastoupení mužů mezi kraji České republiky, a to po kraji Moravskoslezském (75,8 %) a Pardubickém (73,2 %). Mezi okresy ČR měl nejvyšší zastoupení mužů okres Přerov (80,7 %).

Mezi jednotlivými okresy bylo nejvíce zaměstnaných cizinců v okrese Olomouc, a to jak v případě cizinců v evidenci úřadu práce (51,8 % ze zaměstnaných cizinců v evidenci ÚP v kraji), tak v případě cizinců podnikatelů (51,3 % ze všech cizinců podnikatelů v kraji). Naopak nejméně zaměstnaných cizinců bylo v okrese Jeseník (4,6 % ze všech evidovaných cizinců na ÚP v kraji a 7,2 % podnikatelů cizinců). Úřady práce v okresech Prostějov a Přerov evidovaly podobné podíly zaměstnaných cizinců (17,2 %, resp. 16,9 %). Stejně tak tomu bylo v případě cizích státních příslušníků s živnostenským oprávněním. V okrese Prostějov činil jejich podíl 14,3 % a v okrese Přerov 14,2 %. V okrese Šumperk pracovalo 9,6 % cizinců evidovaných na ÚP v kraji a 13,0 % cizinců s živnostenským oprávněním.

Mezi podnikateli s cizí státní příslušností měli na konci roku 2019 největší zastoupení v Olomouckém kraji občané Vietnamu (23,5 %). Další pětinu tvořili podnikatelé ze Slovenska (22,5 %) a se státním občanstvím Ukrajiny (19,6 %). Pořadí v České republice bylo odlišné. Čtvrtinu podnikatelů cizinců tvořili občané z Ukrajiny (24,4 %), pětinu tvořili živnostníci cizinci z Vietnamu (22,1 %) a pětinu cizinci ze Slovenska (20,3 %).

Dle úřadu práce více než dvě třetiny (68,1 %) zaměstnaných cizinců tvořili občané EU/EHP a Švýcarska v postavení zaměstnanců. Podle platné legislativy od 1. 5. 2004 občané EU/EHP a Švýcarska a jejich rodinní příslušníci mají stejné právní postavení jako občané České republiky a mají v ČR volný přístup na trh práce.

Cizinci, kteří nejsou občany EU/EHP a Švýcarska ani jejich rodinnými příslušníky, mohou vykonávat práci na území ČR pouze pokud jsou držitelé pro ně určeného povolení k zaměstnání a k pobytu. Povolení k zaměstnání bylo k 31. 12. 2019 vydáno 443 cizincům. Povolení k zaměstnání vydávají příslušné úřady práce a jsou vydávané cizincům, kteří budou vykonávat sezonní práce, v časově vymezeném období, stáže apod. Nejvíce těchto povolení k práci bylo vydáno v okrese Přerov (251) a naopak pouze jedno povolení k práci bylo evidováno v okrese Jeseník. Počet vydaných povolení k zaměstnání se od roku 2015 každoročně zvyšuje. Na konci roku 2015 jich bylo vydáno 39.

Zaměstnanecká karta je povolením k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání na území ČR. Zaměstnanecká karta je vydávaná cizincům ze zemí, které nejsou členy Evropské unie a na které se nevztahuje některá z výjimek zákona o zaměstnanosti, nebo kteří jsou povinni mít povolení k zaměstnání v souladu se zákonem o zaměstnanosti. V Olomouckém kraji bylo ke konci roku 2019 vydáno 1 131 zaměstnaneckých karet. Nejvíce jich bylo určeno pro cizince zaměstnané v okrese Olomouc (561) a nejméně opět v okrese Jeseník (13). Od roku 2015 se jednalo o největší nárůst mezi všemi druhy povolení k zaměstnání pro cizince. Ke konci roku 2015 bylo vydáno 38 zaměstnaneckých karet v Olomouckém kraji.

Modrá karta vydaná Českou republikou je povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci. Je určená cizincům, kteří mají vyšší kvalifikaci, po které je v České republice poptávka, a kteří mají minimálně vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání. V Olomouckém kraji bylo k 31. 12. 2019 vydáno 9 modrých karet pro cizince zaměstnané v okrese Přerov (4), Šumperk (3) a Olomouc (2).

Zbývající skupinu zaměstnaných cizinců tvořili ti, kteří nepotřebují pracovní oprávnění. Z celkového počtu cizinců evidovaných na úřadech práce 17,8 % cizinců nepotřebovalo ke svému zaměstnání pracovní oprávnění.

 

Více informací naleznete na internetových stránkách ČSÚ v průřezových statistikách o zaměstnanosti cizinců.

 

Kontakt:
Joanna Pozdíšková
Oddělení informačních služeb
E-mail: joanna.pozdiskova@czso.cz