Výzkum, vývoj a informační technologie v Olomouckém kraji

 

30. 1. 2020

V roce 2018 dosáhly celkové výdaje na výzkum a vývoj v Olomouckém kraji 4,2 mld. Kč. V porovnání s rokem 2017 vzrostly o 23,4 %, což odpovídalo nejvyššímu meziročnímu zvýšení mezi všemi kraji. Výzkumem a vývojem se v Olomouckém kraji zabývalo 3 341 zaměstnanců (přepočtené osoby). V tříletém klouzavém průměru let 2017 až 2019 se podíl domácností s připojením k internetu zvýšil na 74,4 %.

Celkové výdaje na výzkum a vývoj (VaV) v Olomouckém kraji dosáhly v roce 2018 hodnoty 4,2 mld. Kč. Díky meziročnímu zvýšení o 23,4 % (nejvyšší mezi kraji) tvořil podíl kraje na celkových výdajích v České republice 4,0 % (6. nejvyšší mezi kraji). Nejdůležitějším centrem výzkumu a vývoje zůstala Praha (36,9 mld. Kč), s odstupem následovaná krajem Jihomoravským (16,5 mld. Kč) a Středočeským (16,3 mld. Kč). V těchto třech krajích byly realizovány více než dvě třetiny všech výdajů na výzkum a vývoj v České republice (102,8 mld. Kč). Podíl výdajů na VaV v Olomouckém kraji na krajském HDP činil v roce 2018 celkem 1,67 % (5. nejvyšší mezi kraji). Zcela nejvyšší byl v kraji Jihomoravském (2,86 %), přičemž celorepublikový průměr představoval 1,93 %.

Celkem 57,0 % všech výdajů na výzkum a vývoj v Olomouckém kraji bylo v roce 2018 vynaloženo v podnikatelském sektoru (2,4 mld. Kč). V mezikrajském pohledu se jednalo o 3. nejnižší podíl. Ve vysokoškolském sektoru bylo vynaloženo 40,6 % všech výdajů v kraji, což naopak odpovídalo nejvyššímu podílu v zemi. Výdaje ve vysokoškolském sektoru v kraji (1,7 mld. Kč) tvořily 7,6 % z výdajů ve vysokoškolském sektoru v České republice.

Ve struktuře předloňských výdajů na výzkum a vývoj v Olomouckém kraji zaujímaly běžné výdaje 3,9 mld. Kč, tj. 93,2 % z celku (2. nejvyšší podíl mezi kraji), a investiční výdaje 0,3 mld. Kč, tj. 6,8 % z celku (2. nejnižší podíl mezi kraji). Z 3,9 mld. Kč běžných výdajů v podnikatelském, vládním a vysokoškolském sektoru v kraji tvořily největší díl mzdové výdaje (2,2 mld. Kč). Z 0,3 mld. Kč investičních výdajů bylo 53,8 % vynaloženo ve vysokoškolském sektoru. Převaha investičních výdajů ve vysokoškolském sektoru nad investičními výdaji v podnikatelském sektoru charakterizovala vedle Olomouckého kraje již pouze kraj Královéhradecký.

Výzkumem a vývojem se v Olomouckém kraji v roce 2018 zabývalo 3 341 zaměstnanců (přepočteno na plnou roční pracovní dobu plně věnovanou VaV činnostem). Na celkovém počtu zaměstnanců výzkumu a vývoje v České republice se podíleli ze 4,5 %. V podnikatelském sektoru bylo v kraji zaměstnáno 1 813 zaměstnanců, z toho 941 výzkumníků (tj. 51,9 %). Z 1 408 zaměstnanců ve vysokoškolském sektoru bylo 841 výzkumníků (tj. 59,8 %).

V tříletém klouzavém průměru let 2016 až 2018 mělo v Olomouckém kraji bydliště 5,8 tis. specialistů v oblasti vědy a techniky (fyzické osoby). Jejich průměrná hrubá měsíční mzda se v roce 2018 zvýšila na 41 097 Kč, což odpovídalo 136,7 % průměrné hrubé měsíční mzdy v Olomouckém kraji. V roce 2018 absolvovalo přírodovědný obor na některé z vysokých škol v České republice 236 osob s bydlištěm v kraji. Technický obor absolvovalo 646 osob s bydlištěm v Olomouckém kraji.

 

Podle výsledků Výběrového šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci*) (tzv. VŠIT) bylo 72,6 % domácností Olomouckého kraje vybaveno v roce 2018 počítačem. Po kraji Ústeckém se jednalo o druhý nejnižší podíl v České republice. Vzhledem k tomu, že přístupu k internetu dnes vedle počítačů využívá celá řada dalších zařízení, je podíl domácností s internetem obvykle mírně vyšší než podíl domácností s počítačem. V Olomouckém kraji bylo k internetu připojeno 74,4 % domácností, což odpovídalo druhému nejnižšímu podílu mezi kraji.

Alespoň jednou za poslední 3 měsíce použilo internet v kraji v roce 2018 celkem 74,4 % osob starších 16 let. Zjištěný podíl byl nejnižší v mezikrajském srovnání. Pohodlnou dostupnost internetu zvýšil v posledních letech prudký rozmach chytrých mobilních telefonů. Zatímco v roce 2010 využívalo v Olomouckém kraji internet na mobilním telefonu pouze 4,3 % jednotlivců, o 8 let později se jejich podíl zvýšil na 51,8 %. I přes výrazný nárůst se jednalo o druhý nejnižší podíl v České republice.

V roce 2018 nakoupilo přes internet alespoň jednou za posledních 12 měsíců 49,7 % jednotlivců starších 16 let v Olomouckém kraji. To odpovídalo druhému nejnižšímu podílu mezi kraji. V obecném pohledu nakupují na internetu nejčastěji mladší lidé a osoby s vyšším vzděláním. Rostoucí význam má v posledních letech také internetové využívání finančních služeb. Dominantní postavení má mezi nimi internetové bankovnictví. Zatímco v roce 2010 jej v Olomouckém kraji používalo jen 19,4 % osob starších 16 let, o 8 let později činil jejich podíl 50,4 %. Obdobně jako v případě nakupování na internetu je také internetbanking nejvíce rozšířen mezi vysokoškoláky.

 

Mnoho dalších informací naleznete v aktualizované sadě tabulek s podrobnějším pohledem na oblast výzkumu, vývoje, informačních technologií a jejich využívání, které je možné získat z výkaznictví nebo z administrativních zdrojů dat. Kromě srovnání postavení jednotlivých krajů v roce 2018 je zde rovněž zobrazen vývoj v posledních letech.

 

*) Data za jednotlivé kraje jsou počítána jako tříletý klouzavý průměr.

 

 

Kontakt:
Jiří Frelich
Oddělení informačních služeb
Tel.: 585 731 527
E-mail: jiri.frelich@czso.cz

  • Kartogramy z publikace Ukazatele výzkumu a vývoje - 2018
  • Výzkum, vývoj a informační technologie v Olomouckém kraji - komentář
  • Celkové výdaje na výzkum a vývoj (VaV) podle krajů
  • Graf - Výdaje na výzkum a vývoj podle krajů v roce 2018
  • Graf - Uživatelé internetu na mobilním telefonu ve věku 16 a více let podle krajů