Vyšla publikace Mladá generace v Olomouckém kraji 2016

 

Publikace Mladá generace v Olomouckém kraji je dalším podrobným pohledem na vývoj obyvatelstva v kraji, tentokrát se zaměřením na jeho nejmladší část. V dlouhodobém demografickém vývoji včetně projekce na několik desetiletí dochází k postupnému stárnutí obyvatelstva kraje, roste podíl starších lidí na celkové populaci kraje. Také proto je vhodné zaměřit pozornost na problematiku mladé generace, která se bude v příštích letech podílet na rozvoji kraje.

Předkládaný materiál se snaží komplexnějším statistickým obrazem popsat postavení mladé generace v Olomouckém kraji a jeho vývoj v posledních letech. Pojem mladá generace není v této analýze striktně věkově vymezen. Na základě zmapovaných dat jsme se rozhodli, že za mladou generaci budeme v této publikaci považovat osoby ve věku do 29 let. Věk, kdy jedinec zpravidla skončil s přípravou na povolání, zahájil období aktivního pracovního života, popř. založil rodinu.

Samotná analýza je zaměřena na oblast demografie (věková struktura obyvatelstva a její předpokládaný vývoj, vývoj porodnosti, sňatečnosti a rozvodovosti, migrace), vzdělanost a ekonomickou aktivitu, bydlení a strukturu domácností juniorů, jejich zdravotní stav, zdravotní a sociální péči o juniory. Zabývali jsme se také aktivitami juniorů, především jejich účastí na volbách v postavení kandidátů a členů obecních zastupitelstev. V rámci aktivit jsme hodnotili i míru využívání informačních technologií mezi juniory, zmíněny jsou i některé sociálně-patologické jevy.

Obdobný materiál byl zpracován ve všech krajích České republiky, společně bylo připraveno mezikrajské srovnání, které zachycuje postavení Olomouckého kraje v rámci České republiky v roce 2016. V příloze jsou i vybrané ukazatele v členění podle okresů a podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností Olomouckého kraje.