Vodovody a kanalizace v Olomouckém kraji v roce 2019

 

16. 6. 2020

V roce 2019 bylo zásobováno vodou z vodovodů v Olomouckém kraji 93,4 % obyvatel a 85,6 % obyvatel bydlelo v domech napojených na kanalizaci. Průměrná denní spotřeba vody v domácnostech dosáhla hodnoty 84,3 l na osobu.

 

Vodovody

V roce 2019 bylo v Olomouckém kraji zásobováno pitnou vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu 590,3 tis. obyvatel kraje. Podíl obyvatel zásobovaných vodou z veřejných vodovodů činil 93,4 %, což bylo mírně pod republikovým průměrem (94,6 %). Délka vodovodní sítě dosáhla v kraji 4 699 km a bylo evidováno 134,3 tis. vodovodních přípojek.

Celkem bylo v krajských vodohospodářských zařízeních vyrobeno 28,7 mil. m3 pitné vody, z 91,6 % se jednalo o podzemní vodu. V celé republice tvořil podíl pitné vody z podzemních zdrojů necelou polovinu vyrobené vody (48,5 %), v mezikrajském srovnání byl podíl vody z podzemních zdrojů v Olomouckém kraji nejvyšší. Po připočtení množství vody převzaté od jiného provozovatele vodovodu či od jiných organizací a naopak odečtení množství vody předané jinému provozovali, bylo v kraji určeno k realizaci téměř 31,0 mil. m3 pitné vody. Z tohoto množství vody představovaly ztráty v trubní síti 3,9 mil. m3, tj. 12,6 %.

Celkový objem fakturované vody v kraji činil 26,2 mil. m3, z toho pro domácnosti bylo určeno 18,2 mil. m3. Z množství vody fakturované domácnostem, průmyslu a ostatním odběratelům byla vypočtena průměrná denní spotřeba vody na jednoho obyvatele, která v Olomouckém kraji dosáhla hodnoty 121,7 l v roce 2019. Bylo to méně než činil průměr za republiku (133,8 l/os./den). Nejvyšší spotřeba byla zjištěna v Hl. m. Praze (172,8 l/os./den) a nejnižší ve Zlínském kraji (116,7 l/os./den). Pokud budeme vycházet jen z množství pitné vody fakturované domácnostem, pak spotřeba vody 84,3 l/os./den v kraji byla také pod republikovým průměrem (90,6 l/os./den). Meziročně se průměrná spotřeba vody v krajských domácnostech zvýšila o 1,1 l/os./den. Nicméně ve srovnání se spotřebou vody v roce 2000 to bylo o 10,0 l/os./den méně.

Tržby za vodné v kraji dosáhly v roce 2019 hodnoty 894,7 mil. Kč (bez DPH). Podíl celkových tržeb za vodné k celkovému objemu fakturované vody, tzn. průměrná cena pitné vody, vzrostla v kraji z 33,1 Kč/m3 v roce 2018 na 34,1 Kč/m3 v roce 2019. V mezikrajském srovnání se jednalo o nejnižší cenu pitné vody. Republikový průměr činil 39,3 Kč/m3, nejvíce bylo placeno v Libereckém kraji (44,8 Kč/m3).

 

Kanalizace

V domech napojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu bydlelo v roce 2019 v Olomouckém kraji 541,1 tis. obyvatel, z tohoto počtu žilo 523,7 tis. osob v domech napojených na kanalizaci s čističkou odpadních vod. Z celkového počtu obyvatel kraje tak bylo 85,6 % obyvatel napojeno na kanalizaci a 82,8 % na kanalizaci s koncovou čističkou odpadních vod. Vypočtenými podíly byl kraj mírně nad hodnotami za celou Českou republiku (85,5 % resp. 82,6 %). Délka kanalizační sítě v kraji činila 3 136 km s 113,9 tis. kanalizačních přípojek.

Celkové množství vody vypouštěné do vodních toků činilo 54,2 mil. m3 v kraji v roce 2019. Z toho bylo vypouštěno do kanalizace 27,8 mil. m3 odpadních vod, přičemž 19,2 mil. m3 bylo splaškových odpadních vod. Celkové tržby za stočné (bez DPH) dosáhly 1 098 mil. Kč. Cena stočného vypočtená jako podíl tržeb za stočné k objemu vypouštěných odpadních vod pak činila v Olomouckém kraji 33,9 Kč/m3 a pohybovala se pod republikovým průměrem (34,7 Kč/m3). Ve srovnání s rokem 2018 vzrostla o 1,8 Kč/m3, tj. o 5,6 %.

Podíl čištěných splaškových a průmyslových odpadních vod představoval v kraji 98,1 %. V roce 2019 bylo v Olomouckém kraji v provozu 177 čistíren odpadních vod s celkovou kapacitou 239,2 tis. m3/den. Čistírny odpadních vod v roce 2019 vyprodukovaly celkem 9 746 tun kalů (v sušině). Převážná část z nich byla zneškodněna přímou aplikací a rekultivací pozemků pro zemědělské účely (79,3 %), v menší míře bylo využito kompostování (13,2 %). Pouze malé množství kalů bylo zlikvidováno skládkováním (2,1 %), spálením (1,0 %) či jinak (4,4 %).

Více informací naleznete na internetových stránkách ČSÚ v publikaci Vodovody, kanalizace a vodní toky - 2019.

 

 

Kontakt:
Jarmila Benešová
Oddělení informačních služeb
Tel.: 585 731 516
E-mail: jarmila.benesova@czso.cz

  • Vodovody a kanalizace v Olomouckém kraji v roce 2019 - komentář
  • Graf - Specifické množství vody fakturované domácnostem
  • Graf - Průměrná cena za 1 m3 fakturované vody a průměrná cena za 1 m3 odváděných odpadních vod v Olomouckém kraji
  • Graf - Počet čistíren odpadních vod v Olomouckém kraji