Struktura mezd zaměstnanců v Olomouckém kraji v roce 2020

 

10. 6. 2021

Podle výsledků strukturální statistiky mezd zaměstnanců překonala průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance v Olomouckém kraji v roce 2020 hodnotu 35 tisíc Kč. Meziročně vzrostla o více než 7 % podobně jako medián mezd, který v kraji přesáhl částku 31,7 tisíc Kč.

Český statistický úřad ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) publikuje již řadu let výsledky strukturální statistiky mezd zaměstnanců. Strukturální mzdová statistika v současnosti vzniká jako sloučení výsledných databází výběrového šetření Informační systém o průměrném výdělku MPSV (ISPV), které pokrývá mzdovou sféru, a administrativního zdroje Informační systém o platu a služebním příjmu (ISP) Ministerstva financí, který plošně pokrývá platovou sféru. V rámci tohoto šetření jsou přímo sledovány mzdy jednotlivých zaměstnanců, a proto je možné získat podrobné údaje o mzdách podle krajů, pohlaví, zaměstnání atd.

Podle výsledků tohoto šetření dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda v Olomouckém kraji v roce 2020 hodnoty 35 005 Kč. Oproti výsledkům v předchozím roce se zvýšila o 2 337 Kč, tj. o 7,2 %. Vyšší růst byl zjištěn u průměrné mzdy vyplácené ženám, která se meziročně zvýšila o 9,6 % (o 2 831 Kč více) na částku 32 444 Kč. U mužů byl zaznamenán nárůst o 5,4 % (o 1 904 Kč více) na 37 130 Kč. Rozdíl v hodnotě průměrné mzdy mužů a žen činil 4 686 Kč a byl druhý nejnižší mezi 14 kraji.

Z uvedené průměrné hrubé měsíční mzdy v kraji připadalo na základní složku mzdy 67,5 %, prémie a odměny tvořily 13,7 %, náhrady mzdy 12,6 % a zbývajících 6,2 % představovaly příplatky za práci přesčas, odměny za pohotovost a ostatní příplatky.

V mezikrajském srovnání byla průměrná hrubá měsíční mzda v Olomouckém kraji čtvrtá nejnižší, nižší byla vypočtena v krajích Pardubickém, Zlínském a Karlovarském. Průměrná mzda mužů byla v pořadí krajů 3. nejnižší a mzda žen 7. nejnižší. Ve všech krajích se mzda zvýšila, tempo růstu v Olomouckém kraji bylo druhé nejvyšší po Ústeckém kraji (růst o 7,7 %).

Dalším ukazatelem ze strukturální statistiky je medián mezd, tj. prostřední hodnota mzdy zaměstnanců (právě stejný počet mezd je vyšších i nižších než medián). Medián mezd v Olomouckém kraji činil 31 708 Kč. Meziročně se zvýšil o 2 095 Kč (tj. o 7,1 %). Stejně jako u průměrné mzdy rychleji rostl medián mezd na straně žen o 9,3 % a dosáhl hodnoty 29 348 Kč. Medián mezd mužů vzrostl o 5,0 % na částku 33 239 Kč.

V mezikrajském porovnání byl celkový krajský medián mezd 5. nejnižší, medián žen 6. nejnižší a nižší medián mezd mužů byl zjištěn pouze v Karlovarském kraji. V kraji byl druhý nejnižší rozdíl mezi hodnotou mediánu mezd mužů a žen, který dosáhl 3 891 Kč.

Ze strukturálního šetření máme údaje i o průměrných hrubých měsíčních mzdách podle zaměstnání, které vychází z klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO). Ve srovnání s ostatními kraji nepatří mzdy vyplácené v Olomouckém kraji mezi nejvyšší.

Meziročně v kraji vzrostla mzda pracovníkům ve všech třídách zaměstnání. Jediná hodnota průměrné mzdy podle hlavních tříd zaměstnání v kraji, která překročila hodnotu republikové průměrné mzdy, byla mzda ve třídě pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. Kraj v této třídě zaznamenal nejvyšší meziroční zvýšení o 10,0 % na částku 22 645 Kč, která však byla v pořadí krajů 6. nejnižší. Absolutně nejvíc si meziročně polepšili v tzv. manažerských pozicích, jejichž hrubá měsíční mzda v kraji přesáhla 70 tis. Kč, což bylo téměř o 4 tis. více než v minulém roce. Přesto se jednalo o 5. nejnižší mzdu v této třídě v porovnání s ostatními kraji. Podobně na tom byla i mzda ve třídě specialisté, která i přes vysoký meziroční nárůst byla 4. nejnižší mezi 14 kraji ČR. Vůbec nejnižší mzdu mezi kraji pobírali montéři a obsluha strojů a zařízení pracující v kraji. Druhou nejnižší mzdu v mezikrajském srovnání dostávali zaměstnaní ve třídách techničtí a odborní pracovníci a také pracovníci ve službách a prodeji. Pouze mzda úředníků a řemeslníků a opravářů se podle pořadí krajů pohybovala ve středu tabulky.

 

Více informací naleznete na internetových stránkách ČSÚ v publikaci Struktura mezd zaměstnanců – 2020. Podrobné výsledky za jednotlivé kraje (pod názvem Regionální statistika ceny práce) můžete nalézt na internetových stránkách MPSV - https://www.mpsv.cz/web/cz/statistika-vydelku.

 

 

 

Kontakt:
Jarmila Benešová
Oddělení informačních služeb
E-mail: jarmila.benesova@czso.cz

 

__________________________

*) Do hrubých mezd se ve strukturální statistice počítají všechny mzdy za práci včetně prémií, odměn a dalších platů, dále veškeré náhrady mzdy za neodpracovanou dobu (dovolenou, svátky, překážky v práci apod.) a odměny za pracovní pohotovost za celý rok. Průměrná mzda zaměstnance v daném roce je vypočtena poměřením s jeho placenou dobou, tedy počtem měsíců, za které mzdu či náhradu mzdy skutečně pobíral, odečtena je doba nemocí a dalších neplacených nepřítomností v práci za daný rok. Vypočtená průměrná hrubá měsíční mzda (v Kč) tak co nejpřesněji vypovídá o srovnatelných mzdových úrovních v různých zaměstnáních (pracovních místech) při přesně zjištěném objemu placené doby.

Takto vypočtená průměrná mzda však není a nemůže být shodná s průměrnou mzdou zjišťovanou z podnikového výkaznictví ČSÚ, kde je celkový objem mzdových prostředků poměřován evidenčním počtem zaměstnanců podniku, v němž jsou však zahrnuti i zaměstnanci nemocní nebo s neplacenou nepřítomností kratší než 4 týdny. Další rozdíly mezi mzdovou úrovní ve srovnání s jinými statistickými zdroji mohou plynout (kromě vlivu neplacených absencí a odlišného základního souboru šetření) z faktu, že do výsledků strukturální statistiky se nezahrnují zaměstnanci s týdenním úvazkem kratším než 30 hodin.

  • Struktura mezd zaměstnanců v Olomouckém kraji v roce 2020 - komentář
  • Průměrné hrubé měsíční mzdy podle hlavních tříd CZ-ISCO a podle krajů v roce 2020
  • Graf - Průměrná hrubá měsíční mzda v Olomouckém kraji
  • Graf - Medián mezd celkem a podle pohlaví v Olomouckém kraji
  • Graf - Průměrná hrubá měsíční mzda a medián měsíčních mezd podle krajů v roce 2020
  • Graf - Průměrné mzdy podle hlavních tříc zaměstnání v kraji a v ČR v roce 2020