Sklizeň zemědělských plodin v Olomouckém kraji v roce 2020

 

15. 3. 2021

Příznivější klimatické podmínky v roce 2020 znamenaly pro sklizeň zemědělských plodin v Olomouckém kraji lepší výsledky než v předchozích dvou letech. Ve srovnání s výsledky za rok 2019 byla vyšší sklizeň dosažena u většiny plodin, s výjimkou pšenice ozimé, žita a řepky, u nichž došlo ke snížení sklizňových ploch.

Podle dat zemědělských podniků se sídlem na území Olomouckého kraje činila celková sklizeň obilovin 591,2 tis. tun z výměry 97,3 tis. ha při průměrném výnosu 6,07 t/ha. Ve srovnání s předchozím rokem došlo ke zvýšení sklizně o 4,6 % díky vyššímu výnosu, neboť sklizňová plocha obilovin poklesla (o 0,7 %). Sklizeň obilovin v kraji představovala 7,3 % z celkové sklizně obilovin v republice.

Největší rozlohu z obilovin v kraji, téměř polovinu, zaujímala pšenice ozimá (47,6 % z plochy obilovin). V roce 2020 došlo k poklesu sklizňových ploch této plodiny na 46,4 tis. ha (o 8,6 % méně než v roce 2019), což se podepsalo na její nižší sklizni (290,7 tis. tun). Průměrný výnos dosáhl 6,27 t/ha, o 0,31 t/ha více než před rokem. Podíl sklizně v kraji činil 6,1 % ze sklizně pšenice ozimé v republice.

Další významnou obilovinou, která byla pěstována na jedné třetině z výměry obilovin (35,3 % ze sklizňové plochy obilovin), je ječmen jarní. Díky větší rozloze sklízené plochy (34,4 tis. ha) a minimálnímu růstu průměrného výnosu (5,29 t/ha, tj. o 0,07 t/ha více než před rokem) byla dosažená sklizeň (182,1 tis. tun) meziročně vyšší o 6,0 %. Průměrný výnos v kraji byl druhý nejvyšší v republice (po 5,38 t/ha zjištěných v hl. m. Praze z rozlohy 1,0 tis. ha). Sklizeň v kraji tvořila 16,3 % z celkové sklizně ječmene jarního za celou Českou republiku.

Meziročně vyšší zastoupení mezi obilovinami měla v roce 2020 sklizeň kukuřice na zrno. Ta byla sklizena ze 7,3 tis. ha (o 28,4 % více oproti roku 2019), výnos se zvýšil na 9,9 t/ha (o 13,2 % více) a celková sklizeň 72,3 tis. tun představovala nárůst o 45,3 %. Dosažený průměrný výnos byl po výnosu v hl. m. Praze opět druhý nejvyšší v mezikrajském srovnání. Na republikové sklizni se krajský výsledek podílel 8,8 %.

Sklizeň dalších obilovin v kraji probíhala na menší rozloze než stěžejní obiloviny. Ječmen ozimý se sklízel z 3,1 tis. ha (výnos 6,19 t/ha, sklizeň 19,3 tis. tun), žito ze 1,1 tis. ha (5,59 t/ha, sklizeň 5,9 tis. tun), tritikale z 1,4 tis. ha (5,01 t/ha, sklizeň 6,8 tis. tun). Oves byl pěstován na ploše 1,8 tis. ha (výnos 3,78 t/ha, sklizeň 6,6 tis. tun) a pšenice jarní na 1,5 tis. ha (výnos 4,30 t/ha, sklizeň 6,5 tis. tun).

Na malé rozloze byly v kraji zasety luskoviny. Z výměry 1,4 tis. ha bylo sklizeno 3,5 tis. tun luskovin s průměrným výnosem 2,45 t/ha. Sklizeň luskovin v kraji tvořila jen 3,8 % z celkové produkce luskovin v ČR.

Brambory byly v roce 2019 pěstovány na pouhých 363 ha (včetně raných a sadbových) a jejich sklizeň 9,6 tis. tun tvořila jen 1,4 % celkové produkce brambor v republice.

Naproti tomu cukrovka technická je plodinou, která má významné zastoupení v Olomouckém kraji. Pětina její celkové produkce v ČR (19,9 %) byla sklizena právě v podnicích Olomouckého kraje. Sklizeň 730,1 tis. tun byla mírně vyšší než v roce 2019, protože se zvýšila sklizňová plocha této plodiny v kraji (11,7 tis. ha, tj. o 155 ha více než v roce 2019), ale průměrný výnos byl nižší (62,29 t/ha oproti 62,69 t/ha v roce 2019).

Na menší rozloze než v předchozím roce byla pěstována řepka. V roce 2020 jí bylo oseto 23,1 tis. ha (o 8,1 % méně než v roce 2019). Protože průměrný výnos 3,35 t/ha byl vyšší než výnos v roce 2019, celková sklizeň této plodiny v kraji činila 77,4 tis. tun, což bylo meziročně jen o 0,4 % méně. Na celkové produkci řepky se sklizeň v kraji podílela 6,2 %. Z dalších olejnin krajské podniky sklidily 3,5 tis. tun sóji, což představovalo 10,6 % z její produkce v ČR, a 3,4 tis. tun máku, tj. 11,7 % z celkové sklizně v ČR.

Kukuřice na zeleno a na siláž byla sklizena z menší rozlohy než v předcházejícím roce, a to z 14,8 tis. ha ploch (o 0,4 tis. ha méně než v roce 2019). Sklizeno bylo 641,8 tis. tun (uvedeno ve vlhkosti 65 %), což bylo o 8,5 % více než před rokem. Průměrný výnos činil 43,26 t/ha (38,88 t/ha v roce 2019) a patřil opět k nejvyšším mezi kraji (vyšší byl jen v hl. m. Praze 45,74 t/ha z plochy 257 ha).

Sklizeň pícnin pěstovaných na orné půdě dosáhla v roce 2020 hodnoty 351,6 tis. tun sena při 15% vlhkosti. Meziročně byla vyšší o 8,5 % i díky vyššímu průměrnému výnosu 11,85 t/ha (oproti 11,15 t/ha v roce 2019). Zjištěný průměrný výnos byl nejvyšší mezi 14 kraji České republiky.

Podobně vyšší sklizeň byla dosažena i u trvalých travních porostů, které byly sklizeny z 64,2 tis. ha travních ploch. Sklizeň byla o 13,0 % vyšší než v roce 2019 a činila 212,5 tis. tun v seně. Průměrný výnos byl 3,31 t/ha (2,90 t/ha v roce 2019).

Olomoucký kraj patří mezi 4 kraje, kde je pěstován chmel. V kraji bylo z 626 ha chmelnic sklizeno 876 tun chmele, což představovalo 14,8 % z celkové produkce chmele v ČR. Průměrný výnos byl ve srovnání s výnosem v roce 2019 nižší - 1,40 t/ha (1,50 t/ha v roce 2019).

 

Další informace naleznete v publikaci Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin - 2020.

 

 

Kontakt:
Jarmila Benešová
Oddělení informačních služeb
E-mail: jarmila.benesova@czso.cz

  • Sklizeň zemědělských plodin v Olomouckém kraji v roce 2020 - komentář
  • Sklizeň zemědělských plodin v Olomouckém kraji
  • Graf - Sklizeň a výnos pšenice ozimé, ječmene jarního a kukuřice na zrno v Olomouckém kraji
  • Graf - Sklizeň a výnos cukrovky technické a kukuřice na zeleno a siláž v Olomouckém kraji