Sklizeň zemědělských plodin v Olomouckém kraji v roce 2019

 

25. 2. 2020

Sklizeň zemědělských plodin v roce 2019 v Olomouckém kraji dosáhla u většiny plodin lepších výsledků než v extrémně suchém roce 2018. Nicméně i v loňském roce se projevily nepříznivé podmínky pro rostlinnou výrobu a dosažené výnosy u zemědělských plodin patřily spíše k průměrným.

Podle dat zemědělských podniků se sídlem na území Olomouckého kraje bylo celkem sklizeno 565,4 tis. tun obilovin z výměry 98,0 tis. ha při průměrném výnosu 5,77 t/ha. Meziročně sklizeň vzrostla o 8,6 % především vlivem vyššího výnosu (v roce 2018 činil 5,34 t/ha).

Na více než polovině rozlohy obilovin byla pěstována pšenice ozimá (50,7 tis. ha, o 1,5 tis. ha více než v předchozím roce). Její sklizeň činila 302,1 tis. tun s průměrným výnosem 5,96 t/ha. Na zvýšení sklizně pšenice ozimé o 9,2 % se podílel jak nárůst sklizňové plochy o 3,0 % tak i navýšení výnosu o 6,0 %. Krajská sklizeň pšenice ozimé se na celkové sklizni v ČR podílela 6,4 % a dosažený výnos patřil k nejvyšším (vyšší byl vypočten za kraj Hl. m. Praha 6,07 t/ha, ale pšenice ozimá je zde pěstována na minimální rozloze).

Další významnou obilovinou, která je pěstována na jedné třetině z výměry obilovin, je ječmen jarní. I když meziročně došlo ke snížení oseté plochy (32,9 tis. ha, o 0,7 tis. ha méně než v roce 2018), výsledná sklizeň dosáhla 171,9 tis. tun a byla o 2,2 % vyšší díky výnosu, který činil 5,22 t/ha (v roce 2018 to bylo 5,01 t/ha). I u ječmene jarního byl v mezikrajském srovnání dosažen nejvyšší výnos (po Hl. m. Praze 5,32 t/ha) a sklizeň v kraji tvořila 16,0 % z celkové sklizně za celou Českou republiku.

Z dalších obilovin bylo z plochy 5,7 tis. ha sklizeno zrno kukuřice. Rozloha sklizňové plochy byla meziročně téměř stejná, ale díky vysokému třetinovému zvýšení průměrného výnosu (8,74 t/ha oproti 6,32 t/ha v roce 2018), dosáhla celková sklizeň 49,7 tis. tun zrna kukuřice. Na republikové sklizni se kraj podílel 8,0 %.

Sklizeň dalších obilovin v kraji probíhala na menší rozloze než stěžejní obiloviny. Ječmen ozimý se sklízel z 2,8 tis. ha (6,20 t/ha, sklizeň 17,5 tis. tun), žito z 1,2 tis. ha (5,32 t/ha, sklizeň 6,3 tis. tun), triticale z 1,3 tis. ha (4,97 t/ha, sklizeň 6,5 tis. tun). Oves pěstovaný na ploše 1,6 tis. ha zaznamenal meziroční pokles výnosu z 3,50 t/ha na 3,16 t/ha (sklizeň 5,2 tis. tun) a podobně i pšenice jarní, jejíž výnos poklesl z 4,13 t/ha na 4,04 t/ha a sklizeň činila pouze 5,4 tis. tun při současném poklesu sklizňové plochy na 1,3 tis. ha.

Na přibližně stejné rozloze jako tyto obiloviny byly v kraji pěstovány luskoviny. Z výměry 1,4 tis. ha bylo sklizeno 3,0 tis. tun luskovin s průměrným výnosem 2,21 t/ha. Sklizeň luskovin v kraji tvořila jen 4,1 % z celkové produkce luskovin v ČR.

Naproti tomu cukrovka technická je plodinou, která má významné zastoupení v Olomouckém kraji a v některých krajích se vůbec nepěstuje. Pětina její celkové produkce v ČR byla sklizena právě v podnicích Olomouckého kraje. Sklizeň 725,0 tis. tun byla mírně vyšší než v roce 2018, přestože byla v roce 2019 pěstována na menší ploše (11,6 tis. ha, o 0,8 tis. ha méně než v roce 2018), ale dosažený výnos byl vyšší (62,69 t/ha oproti 58,28 t/ha v roce 2018).

Plodinou, která v roce 2019 zaznamenala meziroční pokles jak osetých ploch, tak i celkové sklizně a průměrného výnosu, byla řepka. Ta se pěstovala na ploše 25,1 tis. ha (o 2,3 tis. ha méně než v roce 2018). Průměrný výnos dosáhl 3,10 t/ha (3,43 t/ha v roce 2018) a celková sklizeň 77,8 tis. tun byla o 17,5 % nižší než v předchozím roce. Ne celkové produkci řepky se sklizeň v kraji podílela 6,7 %.

Kukuřice na zeleno a na siláž byla sklizena z 15,2 tis. ha ploch (o 0,3 tis. ha méně než v roce 2018). Sklizeno bylo 591,7 tis. tun, což bylo o 22,4 % více než před rokem. Průměrný výnos činil 38,88 t/ha (31,06 t/ha v předchozím roce) a patřil opět k nejvyšším mezi kraji (vyšší byl jen v Hl. m. Praze 41,01 t/ha).

Pícniny zaujímaly 29,1 tis. ha orné půdy (o 0,4 tis. ha více než v roce 2018). Díky vyššímu výnosu (11,15 t/ha v seně oproti 9,44 t/ha v roce 2018) byla celková sklizeň meziročně vyšší o 19,7 % a dosáhla 324,1 tis. tun. Podobně vyšší sklizeň byla dosažena i u trvalých travních porostů, které byly sklizeny z 64,9 tis. ha ploch. Sklizeň byla o 12,9 % vyšší než v roce 2018 a činila 188,0 tis. tun v seně. Průměrný výnos byl 2,90 t/ha (2,55 t/ha v roce 2018).

Olomoucký kraj patří mezi 4 kraje, kde je pěstován chmel. V kraji bylo z 621 ha chmelnic sklizeno 935 tun chmele, což představovalo 13,1 % z celkové produkce chmele v ČR. Průměrný výnos byl 1,50 t/ha (0,93 t/ha v roce 2018).

 

Další informace naleznete v publikaci Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin - 2019.

 

 

Kontakt:
Jarmila Benešová
Oddělení informačních služeb
Tel.: 585 731 516
E-mail: jarmila.benesova@czso.cz

  • Sklizeň zemědělských plodin v Olomouckém kraji v roce 2019 - komentář
  • Sklizeň zemědělských plodin v Olomouckém kraji
  • Graf - Sklizeň obilovin v Olomouckém kraji v letech 2002 až 2019
  • Graf - Sklizeň pšenice ozimé v Olomouckém kraji v letech 2002 až 2019
  • Graf - Sklizeň ječmene jarního v Olomouckém kraji v letech 2002 až 2019
  • Graf - Sklizeň cukrovky technické v Olomouckém kraji v letech 2002 až 2019
  • Graf - Sklizeň řepky v Olomouckém kraji v letech 2002 až 2019