Organizační statistika v Olomouckém kraji v roce 2020

 

28. 1. 2021

K 31. 12. 2020 bylo v Registru ekonomických subjektů Olomouckého kraje evidováno 145 374 subjektů. Jejich počet se meziročně zvýšil o 1,3 %. Z hlediska převažující činnosti CZ-NACE převládaly subjekty se zaměřením na velkoobchod a maloobchod, opravy a údržbu motorových vozidel. Počet fyzických osob tvořil 78,3 % z celkového počtu ekonomických subjektů.

Podle registru ekonomických subjektů (RES mělo v Olomouckém kraji k 31. 12. 2020 sídlo 145 374 ekonomických subjektů. Jejich počet se meziročně zvýšil o 1 896 subjektů, tj. o 1,3 %.

V celé České republice podnikalo ke konci roku 2020 o 1,4 % více ekonomických subjektů než v roce předešlém (celkem 2 932 963 subjektů). Nejvíce subjektů sídlilo v Hlavním městě Praze (644 586), nejméně se jich nacházelo v Karlovarském kraji (73 997).

Podle okresů kraje bylo nejvíce ekonomických subjektů zapsáno na Olomoucku (58 975), dále pak na Přerovsku (26 499), Šumpersku (25 164) a Prostějovsku (24 007). Nejnižší počet byl sledován v okrese Jeseník (10 729), který měl však mezi okresy Olomouckého kraje nejvyšší intenzitu podnikatelské aktivity, a to 284 subjektů na 1 000 obyvatel. Druhý nejvyšší počet subjektů na 1 000 obyvatel měl okres Olomouc (250). Následovaly okresy Prostějov (221), Šumperk (209) a Přerov (205). Porovnání je však pouze orientační, neboť počet obyvatel je doposud znám jen za 3. čtvrtletí roku 2020.

Z hlediska právní formy převažovaly v registru ekonomických subjektů v kraji fyzické osoby. Jejich počet na konci roku 2020 dosáhl 113 774 osob, což bylo 78,3 % z celkového počtu subjektů. V meziročním pohledu došlo k jejich nárůstu o 1 141 osob, tj. o 1,0 %.

Mezi fyzickými osobami jednoznačně převažovali soukromí podnikatelé podnikající podle živnostenského zákona. Jejich počet se oproti předchozímu roku zvýšil o 1 144 osob, tj. o 1,1 % na 105 867 osob. Meziroční nárůst počtu živnostníků zaznamenaly všechny kraje ČR. Nejrychlejší růst byl v kraji Středočeském (o 2,0 %). V rámci republiky jejich počet vzrostl o 1,2 %.

Na celkovém počtu ekonomických subjektů evidovaných v kraji se živnostníci podíleli 72,8 %. V meziokresním srovnání měly nejvyšší podíl živnostníků na celkovém počtu subjektů okresy Jeseník (76,9 %) a Šumperk (74,8 %). Nejnižší podíl byl zaznamenán v okrese Olomouc (70,8 %).

Právnických osob bylo v registru evidováno 31 600 a tvořily 21,7% podíl subjektů v kraji. Jejich počet meziročně vzrostl o 755 subjektů, tj. o 2,4 %. V Olomouckém kraji zaujímaly výrazný, a to 55,9% podíl mezi právnickými osobami obchodní společnosti. K poslednímu dni roku 2020 byl jejich počet 17 670 společností, tj. o 3,6 % více než ke stejnému dni předchozího roku. Většina obchodních společností v kraji (93,8 %) měla právní formu společnost s ručením omezeným (16 581 firem).

Podle převažující činnosti CZ-NACE převládalo mezi všemi ekonomickými subjekty v kraji odvětví velkoobchodu a maloobchodu, oprav a údržeb motorových vozidel (27 340 subjektů). Následoval průmysl (19 643 subjektů), stavebnictví (18 122 subjektů) a profesní, vědecké a technické činnosti (16 769 subjektů). V rámci průmyslu dominovaly podniky zpracovatelského průmyslu (18 253 subjektů).

Nejvyšší nárůst počtu ekonomických subjektů v kraji zaznamenalo odvětví administrativních a podpůrných činností (zvýšení o 9,9 %), následované činnostmi v oblasti nemovitostí (o 4,8 %). Naopak meziročně nejvíce poklesl počet subjektů podnikajících v těžbě a dobývání (o 5,3 %). Druhé největší snížení nastalo u podnikání v oblasti velkoobchodu a maloobchodu; opravy a údržby motorových vozidel (o 3,7 %).

Z hlediska počtu zaměstnanců u více než poloviny jednotek nebyl údaj o počtu zaměstnanců uveden (57,9 % z celkového počtu subjektů). Bez zaměstnanců bylo 32,5 % subjektů a 6,6 % podniků mělo 1 až 5 zaměstnanců. Celkem 97 podniků se sídlem v kraji zaměstnávalo 250 a více zaměstnanců, z tohoto počtu byly 2 podniky v kategorii 4 000 a více zaměstnanců. Největším zaměstnavatelem se sídlem v Olomouckém kraji zůstala Fakultní nemocnice Olomouc.

V Registru ekonomických subjektů jsou uvedeny všechny jednotky bez ohledu na jejich ekonomickou aktivitu. Podniky, které podle informací ze statistických zjišťování nebo z administrativních zdrojů vykazují ekonomickou činnosti, jsou označovány za podniky se zjištěnou aktivitou. K 31. 12. 2020 byla aktivita zjištěna u 51,1 % z celkového počtu subjektů evidovaných v RES.

Více informací naleznete ve Veřejné databázi.

 

Kontakt:
Kateřina Káňová
Oddělení informačních služeb
E-mail: katerina.kanova@czso.cz

  • Organizační statistika v Olomouckém kraji v roce 2020 - komentář
  • Ekonomické subjekty se sídlem v Olomouckém kraji v letech 2018 až 2020
  • Graf - Počet ekonomických subjektů a intenzita podnikatelské aktivity v okresech Olomouckého kraje k 31. 12. 2020
  • Graf - Počet ekonomických subjektů v krajích ČR k 31. 12. 2020
  • Graf - Ekonomické subjekty podle převažující činnoti CZ-NACE v Olomouckém kraji a ČR k 31. 12. 2020