Organizační statistika v Olomouckém kraji v roce 2019

 

19. 2. 2020

K 31. 12. 2019 bylo v Registru ekonomických subjektů Olomouckého kraje evidováno 143 478 subjektů. Jejich počet se meziročně snížil o 0,3 %. Z hlediska převažující činnosti CZ-NACE převládaly subjekty se zaměřením na velkoobchod a maloobchod, opravy a údržbu motorových vozidel. Počet živnostníků tvořil 93,0 % všech fyzických osob.

Podle registru ekonomických subjektů (RES), který je na základě zákona o státní statistické službě spravován Českým statistickým úřadem, mělo v Olomouckém kraji k 31. 12. 2019 sídlo 143 478 ekonomických subjektů. Jejich počet se meziročně snížil o 494 subjektů, tj. o 0,3 %.

V mezikrajském srovnání bylo nejvíce subjektů evidováno v Hl. m. Praha s počtem 632 250 subjektů, nejméně jich bylo v kraji Karlovarském, a to 74 190 subjektů. Počet ekonomických subjektů v Olomouckém kraji byl mezi kraji 8. nejvyšší a tvořil 5,0 % republikového celku.

Z pohledu okresů Olomouckého kraje bylo nejvíce subjektů zapsáno na Olomoucku (57 969), dále pak na Přerovsku (26 276), Šumpersku (24 861) a Prostějovsku (23 711). Nejnižší počet byl sledován v okrese Jeseník (10 661). Ukazatel intenzita podnikatelské aktivity (počet ekonomických subjektů na 1 000 obyvatel středního stavu) byl naopak v okrese Jeseník nejvyšší a dosáhl hodnoty 279 subjektů na 1 000 obyvatel. Druhý nejvyšší počet subjektů na 1 000 obyvatel měl okres Olomouc (246). Následovaly okresy Prostějov (218), Šumperk (206) a Přerov (203).

 

Z hlediska právní formy převažovaly v registru ekonomických subjektů v kraji fyzické osoby. Jejich počet na konci roku 2019 dosáhl 112 633 osob, což bylo 78,5 % z celkového počtu subjektů. V meziročním pohledu došlo k jejich poklesu o 1 219 osob, tj. o 1,1 %. Tento pokles byl zapříčiněn meziročním úbytkem u svobodných povolání (tj. u soukromých podnikatelů podnikajících podle jiného než živnostenského zákona a zákona o zemědělství) především z důvodu legislativních změn v případě likvidátorů pojistných událostí.

Počet živnostníků, kteří tvořili 93,0 % všech fyzických osob, se v Olomouckém kraji zvýšil oproti předchozímu roku o 1 469 osob, tj. o 1,4 %. S výjimkou kraje Libereckého zaznamenaly všechny ostatní kraje ČR meziroční nárůst počtu živnostníků. Nejrychlejší růst byl v kraji Středočeském (o 2,2 %). V rámci republiky jejich počet vzrostl o 1,4 %.

Na celkovém počtu ekonomických subjektů evidovaných v kraji se živnostníci podíleli 73,0 %. V meziokresním srovnání měly nejvyšší podíl živnostníků na celkovém počtu subjektů okresy Jeseník (77,3 %) a Šumperk (75,0 %). Nejnižší podíl byl zaznamenán v okrese Olomouc (70,9 %).

Právnických osob bylo v registru evidováno 30 845. Jejich počet meziročně vzrostl o 2,4 %. Na meziročním zvýšení počtu právnických osob se podílel rostoucí počet obchodních společností. K 31. 12. 2019 jich na území Olomouckého kraje sídlilo 17 059, tj. o 4,1 % více než ke stejnému dni předchozího roku. Většina obchodních společností v kraji (93,6 %) měla právní formu společnost s ručením omezeným (15 966 firem).

U nadpoloviční většiny jednotek (57,9 %) nebyl uveden údaj o počtu zaměstnanců. Dalších 32,0 % subjektů bylo bez zaměstnanců a 6,9 % podniků mělo 1 až 5 zaměstnanců. Celkem 102 podniků se sídlem v kraji zaměstnávalo 250 a více zaměstnanců, z tohoto počtu byly 2 podniky v kategorii 4 000 a více zaměstnanců.

Z hlediska převažující činnosti CZ-NACE převládalo mezi všemi ekonomickými subjekty v kraji odvětví velkoobchodu a maloobchodu, oprav a údržeb motorových vozidel (28 389 subjektů). Následoval průmysl (19 430 subjektů), stavebnictví (17 932 subjektů) a profesní, vědecké a technické činnosti (16 577 subjektů). V rámci průmyslu dominovaly podniky zpracovatelského průmyslu (18 034 subjektů).

Největším zaměstnavatelem se sídlem v Olomouckém kraji zůstala Fakultní nemocnice Olomouc.

V Registru ekonomických subjektů jsou uvedeny všechny jednotky bez ohledu na jejich ekonomickou aktivitu. Podniky, které podle informací ze statistických zjišťování nebo z administrativních zdrojů vykazují ekonomickou činnosti, jsou označovány za podniky se zjištěnou aktivitou. K 31. 12. 2019 byla aktivita zjištěna u 51,1 % z celkového počtu subjektů evidovaných v RES.

 

Více informací naleznete ve Veřejné databázi.

 

Kontakt:
Kateřina Káňová
Oddělení informačních služeb
Tel.: 585 731 512
E-mail: katerina.kanova@czso.cz

 

  • Organizační statistika v Olomouckém kraji v roce 2019 - komentář
  • Ekonomické subjekty se sídlem v Olomouckém kraji v letech 2017 až 2019 (stav k 31.12.)
  • Největší zaměstnavatelé podle počtu zaměstnanců se sídlem v Olomouckém kraji k 31. 12. 2019
  • Graf - Struktura ekonomických subjektů podle právní formy a sektoru převažující činnosti v Olomouckém kraji k 31. 12. 2019
  • Intenzita podnikatelské aktivity v okresech a krajích v roce 2019
  • Podíl živnostníků v okresech a krajích k 31. 12. 2019