Obyvatelstvo v Olomouckém kraji v roce 2022

 

21. 3. 2023

Podle předběžných demografických údajů žilo k 31. 12. 2022 v Olomouckém kraji 622 368 obyvatel. V průběhu roku 2022 se jejich počet o 562 osob snížil. Úbytek krajské populace zapříčinil záporný přirozený přírůstek, který převážil kladný přírůstek stěhováním. Počet živě narozených dětí byl v roce 2022 nejnižší za posledních 19 let. Na tříleté minimum sice klesl počet zemřelých, přesto zůstal třetí nejvyšší od vzniku kraje v roce 2000. Uzavřeno bylo nejvíce sňatků za uplynulých 15 let, naopak počet rozvodů klesl na historické minimum.

Podle předběžných údajů ČSÚ, které nezahrnují osoby s udělenou dočasnou ochranou v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, žilo k 31. 12. 2022 na území Olomouckého kraje 622,4 tis. obyvatel (z toho 317,1 tis. žen). I přes dlouhodobý populační pokles zůstal Olomoucký kraj 7. nejlidnatějším mezi 14 kraji České republiky, a to za krajem Jihočeským (637,2 tis.) a před krajem Plzeňským (580,6 tis.). Populačně největším zůstal kraj Středočeský (1 398,8 tis.) následovaný Prahou (1 286,1 tis.), krajem Jihomoravským (1 187,4 tis.) a Moravskoslezským (1 172,8 tis.). Nejméně lidnatým byl kraj Karlovarský (282,4 tis.).

Tabulka: Počet obyvatel k 31. 12. 2022 a pohyb obyvatel v roce 2022 podle krajů

K poslednímu dni loňského roku žilo 37,6 % obyvatel kraje v okrese Olomouc (234,0 tis.), 20,3 % v okrese Přerov (126,1 tis.), 19,0 % v okrese Šumperk (118,2 tis.), 17,3 % v okrese Prostějov (107,5 tis.) a 5,9 % v okrese Jeseník (36,5 tis.). Ve všech pěti okresech Olomouckého kraje převažovaly v populaci ženy. Jejich nejvyšší podíl charakterizoval okres Olomouc (51,2 %), naopak nejnižší zastoupení žen náleželo okresu Jeseník (50,4 %).

V průběhu roku 2022 se počet obyvatel Olomouckého kraje snížil o 562 osob. Olomoucký kraj se tím zařadil mezi osm krajů, ve kterých počet obyvatel poklesl. V relativním vyjádření na 1 000 obyvatel středního stavu ubylo v loňském roce 0,9 osob. Po kraji Moravskoslezském, Karlovarském, Ústeckém, Zlínském a Libereckém se jednalo o 6. relativně nejvyšší úbytek v České republice. Opačný trend charakterizovalo šest krajů, přičemž absolutně i relativně nejvíce obyvatel přibylo v kraji Středočeském a Praze.

Graf: Přírůstek/úbytek obyvatel v roce 2022 podle krajů

K relativně nejvýraznějšímu poklesu počtu obyvatel došlo v rámci kraje v okrese Jeseník, kde v přepočtu na 1 000 obyvatel středního stavu ubylo 7,0 osob. Pokles obyvatel byl na Jesenicku dán především přirozenou měnou, částečně však také zápornou migrací. Souběh záporné přirozené měny a záporné migrace charakterizoval pohyb obyvatelstva také na Přerovsku, kde ubylo 3,9 osob na 1 000 obyvatel. Populační úbytek charakterizoval v loňském roce také okresy Šumperk (1,4 osob na 1 000 obyvatel) a Prostějov (0,8 osob na 1 000 obyvatel), ve kterých záporný přirozený přírůstek převážil kladný přírůstek stěhováním. Pouze na Olomoucku se počet obyvatel v roce 2022 zvýšil. Navzdory záporné přirozené měně se populace okresu Olomouc zvětšila o 1,9 osob na 1 000 obyvatel, a to díky kladnému migračnímu saldu.

Již třetím rokem v řadě v Olomouckém kraji výrazně více osob zemřelo, než se živě narodilo. Opačný jev byl sledován naposledy v roce 2010. Rozdíl mezi počtem živě narozených a zemřelých činil v uplynulém roce −1 537 osob. Přirozený úbytek nastal ve všech pěti okresech Olomouckého kraje. Relativně nejnižší byl v okrese Olomouc (−1,2 osob na 1 000 obyvatel) a relativně nejvyšší v okrese Jeseník (−5,6 osob na 1 000 obyvatel). V celém kraji ubylo přirozenou měnou 2,5 osob na 1 000 obyvatel (5. relativně nejvyšší přirozený úbytek v mezikrajském srovnání), což převýšilo republikový průměr (−1,9 osob na 1 000 obyvatel).

Graf: Přirozený přírůstek/úbytek v Olomouckém kraji

Do Olomouckého kraje se v roce 2022 již čtvrtým rokem v řadě přistěhovalo více lidí, než se z něj vystěhovalo. Migrační saldo činilo 975 osob a bylo nejvyšší za posledních 15 let. V relativním vyjádření vloni v Olomouckém kraji díky stěhování přibylo 1,6 osob na 1 000 obyvatel středního stavu, což odpovídalo 7. nejvyšší hodnotě mezi 14 kraji. Republikový průměr 3,5 osob na 1 000 obyvatel byl překonán pouze v krajích Středočeském, Hl. m. Prahy, Plzeňském a Jihomoravském. Z pohledu nižších územních jednotek Olomouckého kraje vykázaly kladné přírůstky stěhováním okresy Olomouc (3,1 osob na 1 000 obyvatel), Prostějov (2,3 osob na 1 000 obyvatel) a Šumperk (1,1 osob na 1 000 obyvatel). Záporné migrační saldo charakterizovalo okresy Přerov (−0,6 osob na 1 000 obyvatel) a Jeseník (−1,4 osob na 1 000 obyvatel).

V roce 2022 se v Olomouckém kraji živě narodilo 5 943 dětí. Jednalo se o nejnižší počet od roku 2004, tj. za posledních 19 let. Absolutně i relativně nejvíce dětí přišlo v kraji na svět v nejlidnatějším okrese Olomouc (2 394 dětí, tj. 10,2 dětí na 1 000 obyvatel). Absolutně i relativně nejméně dětí se narodilo v okrese Jeseník (280 dětí, tj. 7,7 dětí na 1 000 obyvatel). V celém kraji připadalo na 1 000 obyvatel 9,5 živě narozených dětí (4. nejvyšší porodnost v mezikrajském srovnání), což souhlasilo s republikovým průměrem (9,5 dětí na 1 000 obyvatel).

Z 5 943 živě narozených dětí bylo 2 898 dívek (48,8 %) a 3 045 chlapců (51,2 %). Nejvíce dětí bylo prvorozených (45,0 %) a druhorozených (39,6 %). Ve třetím a dalším pořadí se narodilo 917 dětí (15,4 %). Nejvyšší podíl prvorozenců byl v okrese Šumperk (45,5 %), naopak nejnižší podíl v okrese Jeseník (42,9 %). Podíl dětí narozených mimo manželství činil 48,8 %. Nadpoloviční převaha dětí narozených neprovdaným maminkám charakterizovala okresy Jeseník (57,9 %) a Šumperk (50,9 %). Převaha dětí narozených v manželství nastala v roce 2022 v okresech Olomouc (53,1 %), Přerov (51,6 %) a Prostějov (50,9 %).

Tabulka: Počet obyvatel k 31. 12. 2022 a pohyb obyvatel v roce 2022 v Olomouckém kraji

V roce 2022 zemřelo v Olomouckém kraji 7 480 obyvatel. Ačkoliv počet úmrtí klesl na tříleté minimum, byl třetí nejvyšší od vzniku kraje. Zatímco absolutně nejvíce osob zemřelo v okrese Olomouc (2 677 osob), v relativním pohledu byla úmrtnost na Olomoucku nejnižší v kraji (11,4 zemřelých na 1 000 obyvatel). Absolutně nejméně osob zemřelo v okrese Jeseník (486 osob), ve kterém však byla relativně nejvyšší úmrtnost v kraji (13,3 zemřelých na 1 000 obyvatel). V Olomouckém kraji připadalo na 1 000 obyvatel 12,0 zemřelých (4. nejvyšší úmrtnost v mezikrajském srovnání), což bylo nad republikovým průměrem (11,4 zemřelých na 1 000 obyvatel).

Během loňského roku v kraji zemřelo 3 670 žen (49,1 %) a 3 810 mužů (50,9 %). Celkem 46,3 % zemřelých mělo 80 a více let. Zatímco hodnota kojenecké úmrtnosti (2,0 ‰) byla pod republikovým průměrem (2,3 ‰), hodnota novorozenecké úmrtnosti (1,5 ‰) republikový průměr převýšila (1,3 ‰). V kraji zemřelo 12 dětí do 1 roku, z toho 9 dětí zemřelo do 28 dnů po svém narození.

Od ledna do prosince roku 2022 uzavřeli ženichové z Olomouckého kraje 3 241 sňatků. Jednalo se o 15leté maximum. V relativním přepočtu se uskutečnilo 5,2 svateb na 1 000 obyvatel (6. nejvyšší sňatečnost v mezikrajském srovnání), což korespondovalo s republikovým průměrem (5,2 ‰). V rámci kraje byla nejvyšší sňatečnost v okrese Jeseník (5,6 ‰) a naopak nejnižší v okrese Prostějov (4,9 ‰). Dvě třetiny sňatků byly uzavřeny mezi svobodným ženichem a svobodnou nevěstou.

Graf: Sňatky a rozvody v okresech Olomouckém kraji

Podle předběžných údajů vydaly věcně příslušné soudy v kraji v roce 2022 rozhodnutí o 1 083 rozvodech. Jejich počet se meziročně snížil o 12,4 % na nejnižší hodnotu od vzniku Olomouckého kraje. V relativním vyjádření připadalo na 1 000 obyvatel středního stavu 1,7 rozvodů (5. nejnižší rozvodovost v mezikrajském srovnání), což bylo mírně pod republikovým průměrem (1,8 ‰). Úroveň rozvodovosti byla mezi všemi pěti okresy v kraji na velmi podobné úrovni (1,7 až 1,8 ‰). Na návrh ženy bylo v kraji rozvedeno 24,4 % manželství, na návrh muže 11,6 % a na společný návrh 64,0 %. Většina rozvodů byla první v pořadí, a to jak pro muže (83,7 %), tak pro ženy (83,2 %).

Do Olomouckého kraje se v roce 2022 přistěhovalo a úředně přihlásilo 5 446 obyvatel. Jednalo se o nejvyšší počet přistěhovalých za posledních 15 let. Ze všech přistěhovalých pocházelo 3 932 osob z jiných krajů ČR a 1 514 osob z ciziny. Mezi přistěhovalými mírně převažovali muži s podílem 50,9 %, a to především díky převaze mužů mezi přistěhovalými z ciziny (56,1 %). Z pohledu nižších územních jednotek se absolutně nejvíce obyvatel z ostatních okresů ČR a z ciziny přistěhovalo do okresu Olomouc (3 133 osob), naopak nejméně do okresu Jeseník (402 osob). V relativním pohledu hlásil nejvyšší počet přistěhovalých okres Prostějov (13,6 osob na 1 000 obyvatel). Relativně nejméně osob se opět přistěhovalo do okresu Šumperk (10,1 osob na 1 000 obyvatel).

Z Olomouckého kraje se během roku 2022 vystěhovalo a úředně odhlásilo 4 471 osob. Jejich počet byl nejnižší za uplynulých 10 let. Celkem 3 974 osob našlo nový domov v jiném kraji ČR a 497 osob se odstěhovalo do ciziny. Zatímco mezi přistěhovalými převažovali muži, mezi vystěhovalými převažovaly s podílem 51,3 % ženy. Z pohledu nižších územních jednotek se absolutně nejvíce obyvatel vystěhovalo z okresu Olomouc (2 417 osob), naopak nejméně z okresu Jeseník (452 osob). V relativním vyjádření zaregistroval nejvyšší počet vystěhovalých okres Jeseník (12,4 osob na 1 000 obyvatel). Relativně nejméně osob se opět vystěhovalo z okresu Šumperk (9,1 osob na 1 000 obyvatel). Z výše uvedeného vyplývá, že zatímco v mezikrajském stěhování vykázal Olomoucký kraj mírně zápornou bilanci (−42 osob), s cizinou bylo jeho migrační saldo výrazně kladné (1 017 osob).

Graf: Přírůstek/úbytek stěhováním v Olomouckém kraji

Více informací naleznete v Rychlé informaci.

 

Kontakt:
Jiří Frelich
Oddělení informačních služeb
E-mail: jiri.frelich@czso.cz

 

Poznámky:

Veškeré údaje se týkají občanů České republiky a cizinců s trvalým pobytem v České republice, občanů třetích zemí s přechodným pobytem na území České republiky na základě dlouhodobého víza (nad 90 dnů) nebo povolení k dlouhodobému pobytu, občanů zemí EU, Norska, Švýcarska, Islandu, Lichtenštejnska a jejich rodinných příslušníků s hlášeným přechodným pobytem na území České republiky a cizinců s platným azylem v České republice. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) českých občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině a byly zaregistrovány v České republice v termínu, který umožnil jejich zařazení do statistiky.

Veškeré údaje za rok 2022 jsou předběžné a nezahrnují osoby s udělenou dočasnou ochranou v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

 

  • Obyvatelstvo v Olomouckém kraji v roce 2022 - komntář
  • Počet obyvatel k 31. 12. 2022 a pohyb obyvatel v roce 2022 podle krajů
  • Počet obyvatel k 31. 12. 2022 a pohyb obyvatel v roce 2022 v Olomouckém kraji
  • Graf - Přírůstek/úbytek obyvatel podle krajů v roce 2022
  • Graf - Přirozený přírůstek/úbytek v Olomouckém kraji
  • Graf - Sňatky a rozvody v okresech Olomouckého kraje
  • Graf - Přírůstek/úbytek stěhováním v Olomouckém kraji