Obyvatelstvo v Olomouckém kraji v 1. čtvrtletí 2023

 

12. 6. 2023

Počet obyvatel v Olomouckém kraji se k 31. 3. 2023 zvýšil na 632 099 osob. Populační nárůst způsobila v úvodním čtvrtletí letošního roku zřetelná převaha přistěhovalých nad vystěhovalými (o 921 osob). Naopak přirozenou měnou obyvatelstva ubylo (o 624 osob). Nízký zájem o svatby v lednu, únoru a březnu se letos ještě zmenšil. V 1. čtvrtletí 2023 klesl počet sňatků na 2. nejnižší hodnotu za posledních 10 let.

Podle předběžných údajů ČSÚ žilo k 31. 3. 2023 v Olomouckém kraji 632 099 obyvatel. Během ledna, února a března letošního roku se jejich počet zvýšil o 297 osob. Olomoucký kraj se tím zařadil mezi 13 krajů, ve kterých počet obyvatel ve sledovaném období vzrostl. Opačný trend zaznamenal vlivem výrazného přirozeného úbytku pouze kraj Ústecký. Nejlidnatějším zůstal kraj Středočeský (1 444,6 tis.) následovaný Prahou (1 365,6 tis.), krajem Jihomoravským (1 219,2 tis.) a Moravskoslezským (1 190,0 tis.). Populačně nejmenším byl kraj Karlovarský (294,5 tis.). Olomoucký kraj zůstal 7. nejlidnatějším mezi 14 kraji České republiky.

Tabulka: Počet obyvatel k 31. 3. 2023 a pohyb obyvatel v 1. čtvrtletí 2023 podle krajů a okresů Olomouckého kraje

Přirozený úbytek, tj. početní převaha zemřelých nad živě narozenými, charakterizoval v 1. čtvrtletí 2023 všechny kraje a s výjimkou okresů Praha-východ a Praha-západ také všechny okresy v České republice. V rámci Olomouckého kraje byl relativně nejvyšší v okrese Jeseník (−7,2 osob na 1 000 obyvatel) a relativně nejnižší v okrese Prostějov (−3,1 osob na 1 000 obyvatel). V celém kraji ubylo přirozenou měnou 4,0 osob na 1 000 obyvatel středního stavu, což byl 4. nejvýraznější pokles v mezikrajském srovnání.

Přírůstek stěhováním, tj. početní převaha přistěhovalých nad vystěhovalými, charakterizoval v 1. čtvrtletí 2023 všechny kraje a s výjimkou okresů Bruntál, Ústí nad Orlicí a Český Krumlov také všechny okresy v České republice. Relativně nejvyšší byl na území Olomouckého kraje v okrese Jeseník (12,9 osob na 1 000 obyvatel) a relativně nejnižší v okrese Přerov (3,2 osob na 1 000 obyvatel). Ačkoliv se vlivem migrace stav krajské populace zvýšil o 5,9 osob na 1 000 obyvatel středního stavu, jednalo se o 4. nejnižší růst mezi 14 kraji. V dlouhodobém kontextu byl migrační přírůstek v 1. čtvrtletí 2023 do Olomouckého kraje výrazně nadprůměrný, a to i přes značné meziroční zpomalení. Do vysoké srovnávací základny se totiž v 1. čtvrtletí 2022 promítla mimořádná migrační vlna obyvatel z Ukrajiny.

Graf: Přírůstek/úbytek obyvatel v Olomouckém kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2023

Nejlidnatějším okresem Olomouckého kraje (a 5. nejlidnatějším v České republice) byl k poslednímu březnovému dni tohoto roku okres Olomouc (238 170 obyvatel), ve kterém žilo 37,7 % krajské populace. V dalším pořadí následoval okres Přerov (128 126 obyvatel), okres Šumperk (119 966 obyvatel) a okres Prostějov (108 794 obyvatel). Nejméně lidnatým okresem v kraji byl okres Jeseník (37 043 obyvatel).

Během prvních třech měsíců letošního roku se v kraji živě narodilo 1 295 dětí, tj. o 14,5 % méně než ve stejném období vloni. Absolutně nejvíce z nich přišlo na svět v největším okrese Olomouc (38,7 %). V relativním vyjádření bylo nejvíce živě narozených v okrese Prostějov (8,9 dětí na 1 000 obyvatel), naopak nejméně v okrese Přerov (7,8 dětí na 1 000 obyvatel). V celém kraji připadalo na 1 000 obyvatel 8,3 živě narozených dětí, což byla 6. nejvyšší porodnost v mezikrajském srovnání.

Z 1 295 živě narozených bylo 689 chlapců, tj. 53,2 %. Nejvíce dětí bylo prvorozených (46,0 %) a druhorozených (38,8 %). Ve třetím a dalším pořadí se narodilo 197 dětí (tj. 15,2 %). Nejvyšší podíl prvorozenců byl zaznamenán v okrese Přerov (49,2 %) a nejvyšší podíl druhorozenců v okrese Jeseník (43,2 %). Podíl dětí narozených v manželství byl mírně převažující a činil 50,8 %. Nadpoloviční převaha dětí narozených provdaným maminkám charakterizovala v kraji okresy Prostějov (55,5 %), Olomouc (52,1 %) a Přerov (52,0 %).

V průběhu 1. čtvrtletí 2023 zemřelo v Olomouckém kraji 1 919 obyvatel, tj. o 6,7 % méně než v 1. čtvrtletí 2022. V relativním vyjádření zemřelo 12,3 osob na 1 000 obyvatel. Tato hodnota byla nad republikovým průměrem (11,3 ‰) a 4. nejvyšší v mezikrajském srovnání. Vyšší úmrtnost byla na území kraje sledována v okrese Jeseník (15,3 ‰). Nejnižší byla v okrese Olomouc (11,8 ‰). V celkovém úhrnu zemřelo 939 mužů a 980 žen. Celkem 47,5 % zemřelých bylo ve věku 80 a více let. V kraji zemřely 2 děti do 1 roku, z toho 1 dítě zemřelo do 28 dnů po svém narození.

Graf: Pohyb obyvatel v Olomouckém kraji v 1. čtvrtletí 2022 a 1. čtvrtletí 2023

Od ledna do března letošního roku bylo v Olomouckém kraji uzavřeno 209 sňatků, tj. o 18,0 % méně než v 1. čtvrtletí 2022. Jednalo se o 2. nejnižší hodnotu za posledních 10 let. V relativním přepočtu se uskutečnilo 1,3 svateb na 1 000 obyvatel, což korespondovalo s republikovým průměrem. V rámci kraje byla nejvyšší sňatečnost v okrese Přerov (1,6 ‰) a nejnižší v okrese Jeseník (1,1 ‰).

Do Olomouckého kraje se v průběhu 1. čtvrtletí 2023 přistěhovalo a úředně přihlásilo 1 600 osob z jiných krajů ČR a 1 279 osob z ciziny, tj. celkem 2 879 obyvatel (18,5 osob na 1 000 obyvatel). I přes meziroční úbytek se jednalo o hodnotu vysoce nadprůměrnou, a to zejména díky migraci ze zahraničí. Mezi přistěhovalými mírně převažovaly ženy (51,5 %). Absolutně nejvíce obyvatel se z ostatních okresů a z ciziny přistěhovalo do okresu Olomouc (1 442 osob). Nejméně obyvatel se sice přistěhovalo do okresu Jeseník (264 osob), v relativním pohledu byl však jejich počet nejvyšší (28,9 osob na 1 000 obyvatel). Relativně nejméně osob se přistěhovalo do okresu Šumperk (20,6 osob na 1 000 obyvatel). Obec svého trvalého bydliště na území Olomouckého kraje změnilo od ledna do března celkem 3 350 obyvatel.

Z Olomouckého kraje se během 1. čtvrtletí 2023 vystěhovalo a úředně odhlásilo 1 958 osob (12,6 osob na 1 000 obyvatel). Celkem 1 682 obyvatel našlo nový domov v jiném kraji ČR a 276 osob se odstěhovalo do zahraničí. Z uvedeného vyplývá, že zatímco v mezikrajském stěhování vykázal Olomoucký kraj zápornou bilanci (−82 osob), s cizinou bylo jeho migrační saldo výrazně kladné (1 003 osob). Absolutně nejvíce obyvatel se vystěhovalo z okresu Olomouc (1 020 osob). Relativně nejvíce vystěhovalých vykázal okres Přerov (20,1 osob na 1 000 obyvatel).

 

Více informací naleznete v Rychlé informaci.

 

Kontakt:
Jiří Frelich
Oddělení informačních služeb
E-mail: jiri.frelich@czso.cz

 

Poznámky:

Veškeré údaje se týkají občanů České republiky a cizinců s trvalým pobytem v České republice, občanů třetích zemí s přechodným pobytem na území České republiky na základě dlouhodobého víza (nad 90 dnů) nebo povolení k dlouhodobému pobytu, občanů zemí EU, Norska, Švýcarska, Islandu, Lichtenštejnska a jejich rodinných příslušníků s hlášeným přechodným pobytem na území České republiky a cizinců s platným azylem v České republice. Od roku 2022 jsou do obyvatelstva zahrnovány osoby s udělenou dočasnou ochranou v České republice s obvyklým pobytem v ČR. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) českých občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině a byly zaregistrovány zvláštní matrikou v Brně.

Veškeré údaje za rok 2023 jsou předběžné.

Údaje o rozvodech za 1. čtvrtletí 2023 nejsou obsaženy z důvodu neúplnosti dat přebíraných od MSp ČR.

 

  • Obyvatelstvo v Olomouckém kraji v 1. čtvrtletí 2023 - komentář
  • Počet obyvatel k 31. 3. 2023 a pohyb obyvatel v 1. čtvrtletí 2023 podle krajů a okresů Olomouckého kraje
  • Graf - Přírůstek/úbytek obyvatel v Olomouckém kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2023
  • Graf - Pohyb obyvatel v Olomouckém kraji v 1. čtvrtletí 2022 a 1. čtvrtletí 2023