Obyvatelstvo Olomouckého kraje v roce 2018

 

21. 3. 2019

Podle předběžných výsledků demografické statistiky se na konci roku 2018 počet obyvatel Olomouckého kraje snížil na 632,5 tisíc osob. Zůstal zachován trend z minulých let, kdy počet obyvatel v kraji klesal zásluhou záporného přirozeného i migračního pohybu. V roce 2018 se narodilo o 253 dětí méně, než kolik osob zemřelo. Počet vystěhovalých byl o 433 obyvatel vyšší než počet přistěhovalých.

Počet obyvatel

K 31. 12. 2018 žilo v Olomouckém kraji 632 492 obyvatel. Jejich počet byl o 686 osob nižší než na konci roku 2017. V relativním vyjádření na 1 000 obyvatel činil pokles 1,1 osob. Olomoucký kraj se zařadil mezi 6 krajů s poklesem počtu obyvatel. V rámci kraje jediným okresem s populačním přírůstkem zůstal tradičně okres Olomouc, kterému přibylo 595 obyvatel (tj. 2,5 osob na 1 000 obyvatel středního stavu). Nejvyšší absolutní pokles zaznamenal okres Přerov, kterému ubylo 590 obyvatel (tj. -4,5 osob na 1 000 obyvatel). V relativním pohledu však o nejvíce obyvatel přišel okres Jeseník (-8,6 osob z 1 000 obyvatel), jehož relativní úbytek byl nejvyšší mezi všemi okresy České republiky.

Narození

Maminkám z Olomouckého kraje se během roku 2018 živě narodilo 6 699 dětí, což bylo o 20 dětí více než v roce 2017. Z uvedeného počtu bylo 3 388 chlapců a 3 311 dívek. Vdaným maminkám se narodilo 3 365 dětí. Podíl dětí narozených mimo manželství dosáhl 49,8 % a byl nižší než v předchozím roce 2017 (50,2 %). Počet mimomanželsky narozených dětí převažoval v okresech Jeseník (61,4 %) a Šumperk (52,4 %). V ostatních okresech byl jejich počet nižší než počet dětí narozených vdaným ženám. Prvorozené děti tvořily 47,6 % všech živě narozených, druhorozené děti 36,4 % a děti narozené ve třetím či vyšším pořadí 16,0 %.

Pohyb obyvatelstva v Olomouckém kraji a jeho okresech v roce 2018
(předběžné údaje)

Potraty

Podle předběžných údajů bylo v Olomouckém kraji registrováno celkem 1 893 potratů. V 982 případech se jednalo o umělé přerušení těhotenství (51,9 %).

Zemřelí

V roce 2018 zemřelo 6 952 obyvatel kraje. Bylo to o 81 osob méně než v předchozím roce. Mezi zemřelými bylo 3 579 mužů a 3 373 žen. Počet zemřelých ve věku 90 a více let překročil tisíc osob a na celkovém počtu zemřelých se podílel 14,4 %. Nejvíce zemřelých bylo v desetileté věkové skupině 80 až 89 let (31,4 %). V kraji zemřelo 24 dětí do 1 roku života, přičemž 17 z nich zemřelo do 28 dnů po narození. Hodnoty kojenecké a novorozenecké úmrtnosti (3,6 ‰, resp. 2,5 ‰) byly vyšší než republikový průměr (2,6 ‰, resp. 1,6 ‰).

Sňatky

V Olomouckém kraji bylo v roce 2018 uzavřeno 3 204 svateb. Jednalo se o nejvyšší počet za posledních 11 let. Oproti roku 2017 se jejich počet zvýšil o 165 sňatků. U 70,3 % párů se jednalo o první sňatek jak ženicha, tak nevěsty. Po přepočtu na 1 000 obyvatel středního stavu bylo v kraji uzavřeno 5,1 sňatků, tj. stejně jako v celé České republice.

Rozvody

Soudy zaslaly předběžné informace o 1 414 rozvodech manželů z Olomouckého kraje. Ve většině případů se jednalo o první rozvod jak mužů (83,2 %), tak žen (83,9 %). Ve více než polovině případů bylo rozvedeno manželství s nezletilými dětmi (59,3 %).

Stěhování

V rámci Olomouckého kraje změnilo vloni obec svého bydliště 10 537 obyvatel. Dalších 4 867 osob se do kraje přistěhovalo, přičemž 73,1 % z nich pocházelo z jiného kraje České republiky a 26,9 % se přistěhovalo z ciziny. Naproti tomu bylo evidováno 5 300 úředně vystěhovaných osob z Olomouckého kraje. Většina z nich našla nové bydlení v jiném kraji České republiky (88,7 %) a 597 obyvatel se vystěhovalo do ciziny (11,3 %). Kraji v souvislosti se stěhováním ubylo 433 obyvatel. Z pohledu jednotlivých okresů přišly migrací o obyvatele okresy Přerov (-372 osob), Jeseník (-185 osob) a Šumperk (-179 osob). Naopak k přírůstku počtu obyvatel díky stěhování došlo u okresů Prostějov (+68 osob) a Olomouc (+235 osob).

Více informací naleznete na internetových stránkách ČSÚ v Rychlé informaci.

 

 

Kontakt:
Jarmila Benešová
Oddělení informačních služeb
Tel.: 585 731 516
E-mail: jarmila.benesova@czso.cz

Poznámky:
Veškeré zpracovávané a publikované údaje se týkají všech obyvatel, kteří mají v ČR trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství. Od roku 2001 (v návaznosti na Sčítání lidu, domů a bytů 2001) údaje zahrnují také cizince s vízy k pobytu nad 90 dnů (podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců) a cizince s přiznaným azylem (podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu). Od 1. 5. 2004, v návaznosti na tzv. euronovelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, se údaje týkají též občanů zemí EU s přechodným pobytem na území ČR a občanů třetích zemí s povolením k dlouhodobému pobytu. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) českých občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině.

Veškeré údaje za rok 2018 jsou předběžné.

Údaje o rozvodech a potratech za rok 2018 nejsou plně srovnatelné s údaji za rok 2017 z důvodu neúplnosti dat poskytnutých Ministerstvem spravedlnosti ČR, resp. Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR.

  • Obyvatelstvo v Olomouckém kraji v roce 2018 - komentář
  • Pohyb obyvatelstva v Olomouckém kraji a jeho okresech v roce 2018
  • Graf - Živě narození, zemřelí a přirozený přírůstek (úbytek) obyvatel v okresech Olomouckého kraje v roce 2018
  • Graf - Přistěhovalí, vystěhovalí a přírůstek (úbytek) obyvatel stěhováním v okresech Olomouckého kraje v roce 2018