Nezaměstnanost v Olomouckém kraji k 31. 3. 2023

 

17. 4. 2023

Podíl nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji dosáhl na konci března 3,63 % a opět byl nižší než republikový průměr (3,73 %).  Na úřadech práce v kraji bylo k 31. 3. 2023 zaregistrováno 15,3 tis. uchazečů o zaměstnání, z nichž 14,1 tis. bylo dosažitelných. Nabídka volných pracovních míst v evidenci úřadu práce zahrnovala v Olomouckém kraji celkem 7,7 tis. pozic.

Podle údajů Úřadu práce ČR činil podíl nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji k 31. březnu 3,63 %. Tato hodnota byla o 0,32 procentního bodu (p. b.) vyšší než ve stejném období roku 2022, ale o 0,75 p. b. nižší než v roce 2021. Ve srovnání 14 krajů ČR byl podíl v kraji 6. nejvyšší, vyšší podíl nezaměstnaných zaznamenaly kraje Liberecký, Karlovarský, Jihomoravský, Moravskoslezský a Ústecký. Nejnižší nezaměstnanost byla zjištěna v sousedním Zlínském kraji (2,86 %). Od dubna 2021 se podíl nezaměstnaných osob v kraji pohybuje pod republikovou hodnotou.

Graf: Podíl nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji a ČR

Nejnižší podíl nezaměstnaných osob v kraji vykazuje dlouhodobě okres Prostějov (2,52 %), který k 31. 3. 2023 zaujímal 10. nejnižší hodnotu ve srovnání 77 okresů republiky (vč. Prahy). Nízký podíl nezaměstnaných mezi obyvateli měl také okres Olomouc (3,28 %, 36. místo mezi okresy). Další okresy kraje se už zařadily do druhé poloviny okresů s vyššími hodnotami podílu nezaměstnaných osob (okres Šumperk 3,92 % a 50. místo, okres Přerov 4,39 % a 58. místo a okres Jeseník 5,51 % a 69. místo). Nejvyšší podíly nezaměstnaných osob v ČR příslušely okresům Karviná (8,34 %) a Most (7,07 %). Nejnižší podíly náležely okresům Praha-východ (1,56 %) a Praha-západ (1,68 %).

Celkem Úřad práce ČR evidoval k 31. 3. 2023 v Olomouckém kraji 15 321 uchazečů o zaměstnání. Z tohoto počtu bylo 7 887 žen (tj. 51,5 %). Absolventů a mladistvých bylo zaregistrováno 772 (tj. 5,0 % z celkového počtu uchazečů) a osob se zdravotním postižením 2 280 (tj. 14,9 % z celkového počtu uchazečů). Dosažitelných uchazečů o zaměstnání bylo 14 140 osob (tj. 92,3 % z celku), z toho bylo 7 272 žen (51,4 %).

Graf: Podíl nezaměstnaných osob v okresech Olomouckého kraje

Ve městě Olomouci bylo evidováno 2 422 uchazečů o zaměstnání (3,7% podíl nezaměstnaných osob), v Prostějově 977 uchazečů (3,3 %) a v Přerově 1 452 zájemců o práci (5,4 %). Pouze 6 malých obcí Olomouckého kraje nemělo na konci března žádného registrovaného nezaměstnaného (Bousín, Rakůvka a Vitčice na Prostějovsku, Lipina na Olomoucku, Horní Těšice na Přerovsku a Šléglov na Šumpersku). Nejvyšší nezaměstnanost byla zjištěna v obcích Uhelná (17,6 %) a Kobylá nad Vidnávkou (13,0 %) na Jesenicku, v Kopřivné na Šumpersku (12,4) a v Měrovicích nad Hanou (12,3 %) na Přerovsku.

Graf: Dosažitelní uchazeči podle pohlaví v Olomouckém kraji

Pouze třetina z celkového počtu uchazečů o zaměstnání v kraji měla nárok na podporu v nezaměstnanosti (5 137 osob, tj. 33,5 %). Průměrná měsíční výše dávky v nezaměstnanosti u těchto uchazečů činila 9 161 Kč. Nicméně polovina z nich měla nárok na nižší dávky do 8 500 Kč a čtvrtina z nich dostávala vyšší dávky než 11 500 Kč (26,2 %). Mezi okresy kraje se průměrný měsíční nárok pohyboval od 8 538 Kč v okrese Jeseník po 9 607 Kč v okrese Olomouc, což bylo méně než průměrná částka za celou republiku ve výši 9 737 Kč.

Na rozdíl od republikových výsledků se dařilo uchazečům z kraje dříve najít zaměstnání. Vyplývá to z průměrné délky evidence uchazečů, kteří ukončili registraci na úřadech práce. V kraji činila 158 dní, kdežto republikový průměr byl 180 dní. Více než jedna třetina uchazečů měla na konci března v kraji kratší dobu evidence než 3 měsíce (celkem 5 344 osob, tj. 34,9 %), což bylo více než podíl za republiku (32,5 % z celkového počtu uchazečů). Necelá čtvrtina uchazečů v kraji patřila k dlouhodobě nezaměstnaným s dobou evidence delší než jeden rok (celkem 3 807 uchazečů, tj. 24,8 %), zatímco podíl v ČR byl ještě vyšší (27,7 %).

Graf: Uchazeči o zaměstnání podle věku v Olomouckém kraji

Nejvíce zájemců o zaměstnání evidovaných na úřadech práce v kraji bylo ve věku 55 až 59 let (2 278 osob, tj. 14,9 %). Ale bylo také zaregistrováno 241 osob ve věku do 18 let a 242 osob starších 65 let. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání z kraje byl na konci března mírně vyšší než za republiku (43,6 let v kraji, resp. 43,3 let za ČR).

Graf: Uchazeči o zaměstnání podle vzdělání v Olomouckém kraji

Podle vzdělanostní struktury nejvíce nezaměstnaných dosáhlo středního odborného vzdělání s výučním listem (34,7 % z celkového počtu uchazečů o zaměstnání v Olomouckém kraji) anebo měli ukončené pouze základní vzdělání (29,2 %). Vzdělání ukončené maturitou mělo 22,1 % uchazečů a vyšší nebo vysokoškolské vzdělání uvedlo 9,0 % nezaměstnaných. Z hlediska hlavních tříd zaměstnání převažovali mezi uchazeči pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (35,4 %) a pracovníci ve službách a prodeji (21,5 %).

Graf: Uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa v Olomouckém kraji

K 31. 3. 2023 evidovaly úřady práce v Olomouckém kraji celkem 7 722 volných pracovních míst. Bylo jich o 110 více než na konci února, ale o 2,6 tis. méně než na konci března minulého roku. V nabídce převažovaly požadavky na řemeslníky a opraváře (33,2 % z volných pracovních míst v kraji) a na montéry a obsluhu strojů a zařízení (23,1 %). Pro absolventy a mladistvé bylo určeno 1 809 pracovních míst a pro osoby se zdravotním postižením 655 míst.

Na trhu práce v Olomouckém kraji převyšovala na konci března 2023 poptávka nad nabídkou. Na jedno volné pracovní místo se v průměru hlásili 2 uchazeči o zaměstnání. V okrese Jeseník bylo evidováno 3,8 dosažitelného uchazeče na 1 volné pracovní místo, v okrese Přerov 2,5, v okrese Šumperk 2,2, v okrese Olomouc 1,7 a v okrese Prostějov 1,4. Situace v České republice byla téměř vyrovnaná, 1 dosažitelný uchazeč připadal na 1 volné pracovní místo.

Tabulka: Struktura nezaměstnanosti podle krajů České republiky k 31. 3. 2023

 

Kontakt:
Jarmila Benešová
Oddělení informačních služeb
Tel.: 585 731 516
E-mail: jarmila.benesova@czso.cz

  • Nezaměstnanost v Olomouckém kraji k 31. 3. 2023 - komentář
  • Struktura nezaměstnanosti podle krajů České republiky k 31. 3. 2023
  • Graf - Podíl nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji a ČR
  • Graf - Podíl nezaměstnaných osob v okresech Olomouckého kraje
  • Graf - Dosažitelní uchazeči podle pohlaví v Olomouckém kraji
  • Graf - Uchazeči o zaměstnání podle věku v Olomouckém kraji
  • Graf - Uchazeči o zaměstnání podle vzdělání v Olomouckém kraji
  • Graf - Uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa v Olomouckém kraji