Nezaměstnanost v Olomouckém kraji k 31. 3. 2019

 

12. 4. 2019

Podíl nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji se k 31. 3. 2019 snížil na 3,1 %. Jednalo se o nejnižší březnovou hodnotu v historii kraje. Úřad práce ČR registroval v kraji 13,7 tis. uchazečů, z nichž 12,6 tis. nemělo žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání (tzv. dosažitelní uchazeči). Nabídka volných pracovních míst Úřadu práce ČR obsahovala v Olomouckém kraji 10,7 tis. míst. Na 1 volné pracovní místo připadalo 1,2 dosažitelných uchazečů.

Podle údajů Úřadu práce ČR dosáhl k 31. 3. 2019 podíl nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji 3,1 %. Meziměsíčně došlo k poklesu o 0,3 procentního bodu (p. b.), na kterém se podílely všechny okresy kraje. Nejvíce se podíl nezaměstnaných osob snížil v okrese Jeseník (o 0,5 p. b.). Následovaly okresy Přerov (o 0,4 p. b.), Olomouc (o 0,3 p. b.), Šumperk (o 0,3 p. b.) a Prostějov (o 0,2 p. b.). V meziročním srovnání se podíl nezaměstnaných osob v kraji snížil o 0,9 p. b. Pozitivní klesající trend charakterizoval v meziročním pohledu všech pět okresů Olomouckého kraje.

 

Podíl nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji byl 5. nejvyšší v České republice. Vyšší nezaměstnanost byla sledována v kraji Ústeckém, Moravskoslezském, Jihomoravském a Libereckém. Nejnižší nezaměstnanost náležela Praze.

Při meziokresním srovnání podílů nezaměstnaných osob v ČR zaujal okres Prostějov 25. místo (2,2 %), okres Olomouc 34. místo (2,6 %), okres Šumperk 58. místo (3,5 %), okres Přerov 64. místo (3,7 %) a okres Jeseník 70. místo (5,3 %). Nejvyšší podíly nezaměstnaných osob mezi všemi 77 okresy v ČR příslušely k 31. 3. 2019 okresům Karviná (6,9 %) a Znojmo (5,8 %). Nejnižší podíly náležely okresům Praha-východ (1,1 %) a Rychnov nad Kněžnou (1,3 %).

 

V krajském městě Olomouci klesl podíl nezaměstnaných osob na 2,8 %. V Prostějově dosáhl úrovně 2,3 % a v Přerově 4,8 %. Mezi všemi 30 městy Olomouckého kraje byly nejnižší podíly zjištěny ve Štítech (1,4 %), Litovli (1,5 %) a Plumlově (1,9 %). Na opačném pólu pořadí se umístila Vidnava (8,3 %), Staré Město (7,5 %), Žulová a Javorník (shodně 7,3 %). V celkem devíti obcích Olomouckého kraje byla k 31. 3. 2019 nezaměstnanost nulová (Janoušov, Lhotka, Luboměř pod Strážnou, Mutkov, Oldřichov, Oprostovice, Svésedlice, Šléglov a Želechovice). Nejvyšší nezaměstnanost příslušela obcím Měrovice nad Hanou (11,4 %), Bílá Voda (10,9 %) a Sobíšky (10,5 %).

 

Úřad práce ČR evidoval k 31. 3. 2019 v Olomouckém kraji 13,7 tis. uchazečů o nové zaměstnání. Z tohoto počtu bylo 6,9 tis. žen (50,2 %). Zatímco nejvyšší zastoupení žen mezi nezaměstnanými vykázal v kraji okres Prostějov (58,2 %), jejich nejnižší podíl charakterizoval okres Jeseník (45,5 %). Z celkového počtu uchazečů bylo 4,2 % absolventů a mladistvých a 17,1 % osob se zdravotním postižením. K poslednímu březnovému dni letošního roku bylo v kraji evidováno 12,6 tis. dosažitelných uchazečů (tj. 91,6 % z celku). Jejich počet byl nižší meziměsíčně o 9,3 % a meziročně o 23,4 %.

 Nárok na podporu v nezaměstnanosti mělo v Olomouckém kraji 5,1 tis. uchazečů (37,3 % z celku). Průměrná měsíční výše činila 7 048 Kč. Celkem 9,0 % uchazečů s přiznanou podporou pobíralo měsíčně do 3,5 tis. Kč a 10,9 % uchazečů mělo nárok na více než 11,5 tis. Kč za měsíc. V rámci kraje byl nejvyšší průměrný nárok na podporu v nezaměstnanosti vyplácen v okrese Olomouc (7 381 Kč), naopak nejnižší v okrese Jeseník (6 474 Kč).

Ze struktury uchazečů v posledních letech vyplývá, že se meziročně v kraji zvyšuje podíl krátkodobě registrovaných uchazečů na úkor dlouhodobě registrovaných. Zatímco ještě v březnu 2016 tvořil podíl uchazečů s evidencí do 3 měsíců 24,5 %, o tři roky později vzrostl na 38,2 %. Naopak podíl uchazečů s evidencí nad 24 měsíců se ve stejném období snížil z 29,5 % na 15,3 %. Meziročně se k 31. 3. 2019 zvýšil také podíl uchazečů s evidencí 3 až 6 měsíců (24,4 %) a podíl uchazečů s evidencí 6 až 9 měsíců (9,1 %). Naopak zastoupení uchazečů s delší evidencí se postupně snižuje. V meziročním pohledu klesl podíl uchazečů s evidencí 9 až 12 měsíců (5,0 %), 12 až 24 měsíců (8,0 %) i nad 24 měsíců (15,3 %). Průměrná délka evidence uchazeče s ukončenou evidencí činila 216 dní a byla o 1,9 % delší než hodnota průměru za ČR (211 dní).

Pro Olomoucký kraj bylo k 31. 3. 2019 charakteristické nižší zastoupení uchazečů ve věku do 39 let (38,2 %), které bylo o 2,4 p. b. pod republikovým průměrem (40,6 %). Zvýšený podíl byl naopak zaznamenán především u věkové skupiny 55 až 59 let (16,0 %). To se promítlo do vyššího průměrného věku uchazeče v Olomouckém kraji (43,9 let), který byl třetí nejvyšší v ČR.

 

Základní vzdělání mělo v kraji 4,0 tis. registrovaných uchazečů (tj. 29,4 %, meziročně o 1,0 p. b. více). Střední odborné vzdělání s výučním listem charakterizovalo 4,9 tis. uchazečů (tj. 36,0 %, meziročně o 3,1 p. b. méně) a úplné střední s maturitou (bez vyučení) 2,0 tis. uchazečů (tj. 14,3 %, meziročně o 0,4 p. b. více). Akademický či vědecký titul mělo 1,0 tis. registrovaných uchazečů (tj. 7,1 %, meziročně o 0,5 p. b. více). Podle hlavních tříd zaměstnání převažovali mezi uchazeči pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (4,8 tis., tj. 35,2 %) a pracovníci ve službách a prodeji (2,8 tis., tj. 20,1 %).

 

Nabídka volných pracovních míst v evidenci Úřadu práce ČR obsahovala k 31. 3. 2019 v Olomouckém kraji 10,7 tis. míst. V meziměsíčním pohledu se jejich počet sice mírně snížil (o 0,5 %), meziročně však narostl (o 8,0 %). Z celkového úhrnu bylo 30,0 % míst určeno pro absolventy a mladistvé a 6,5 % míst pro osoby se zdravotním postižením.

 

Na jedno volné pracovní místo v evidenci Úřadu práce ČR se v Olomouckém kraji hlásilo 1,2 dosažitelných uchazečů. Meziměsíčně se jejich počet snížil o 0,1 dosažitelného uchazeče, meziročně o 0,5 dosažitelného uchazeče. Zlepšená kondice pracovního trhu je patrná i z prostého poměru všech registrovaných uchazečů na 1 volné pracovní místo, který byl k 31. 3. 2019 sedmý nejnižší za posledních 231 měsíců, tj. od ledna roku 2000. V okrese Jeseník bylo nově evidováno 3,6 dosažitelných uchazečů na 1 volné pracovní místo, v okrese Šumperk 1,6 a v okrese Přerov 1,5. Ve zbývající dvojici okresů již počet volných pracovních míst převýšil počet dosažitelných uchazečů. V okrese Olomouc připadalo na 1 volné pracovní místo 0,9 dosažitelného uchazeče a v okrese Prostějov 0,7 dosažitelného uchazeče. Republikový průměr činil 0,6 dosažitelného uchazeče na 1 volné pracovní místo.

 

Kontakt:
Jiří Frelich
Oddělení informačních služeb
Tel.: 585 731 527
E-mail: jiri.frelich@czso.cz

 • Nezaměstnanost v Olomouckém kraji k 31. 3. 2019 - komentář
 • Základní charakteristika nezaměstnanosti v krajích České republiky k 31. 3. 2019
 • Základní charakteristika nezaměstnanosti v okresech Olomouckého kraje k 31. 3. 2019
 • Graf - Podíl nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji a ČR
 • Graf - Podíl nezaměstnaných osob ve vybraných městech Olomouckého kraje
 • Graf - Uchazeči o zaměstnání podle věku v Olomouckém kraji
 • Graf - Uchazeči o zaměstnání podle věku v krajích ČR k 31. 3. 2019
 • Graf - Uchazeči o zaměstnání podle vzdělání v Olomouckém kraji
 • Graf - Uchazeči o zaměstnání podle vzdělání v krajích ČR k 31. 3. 2019
 • Graf - Uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa v Olomouckém kraji
 • Graf - Dosažitelní uchazeči podle pohlaví v Olomouckém kraji
 • Graf - Počet dosažitelných uchazečů na jedno volné pracovní místo v Olomouckém kraji a ČR