Nezaměstnanost v Olomouckém kraji k 31. 12. 2019

 

14. 1. 2020

K 31. 12. 2019 činil podíl nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji 2,9 %. I přes meziměsíční zvýšení se jednalo o nejnižší prosincovou hodnotu v historii kraje. Úřad práce ČR registroval v kraji 12,8 tis. uchazečů, z nichž 11,9 tis. bylo dosažitelných (tj. nemělo žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání). Nabídka volných pracovních míst Úřadu práce ČR obsahovala v Olomouckém kraji 9,7 tis. pozic. Na 1 volné pracovní místo připadalo 1,23 dosažitelného uchazeče.

Podle údajů Úřadu práce ČR dosáhl k 31. 12. 2019 podíl nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji 2,9 %. Meziměsíčně došlo k nárůstu o 0,4 procentního bodu (p. b.), na kterém se podílely všechny okresy kraje. Nejvíce se podíl nezaměstnaných osob zvýšil v okrese Jeseník (o 1,5 p. b.), nejnižší růst registroval okres Prostějov (o 0,2 p. b.). V meziročním srovnání se podíl nezaměstnaných osob v kraji snížil o 0,4 p. b. Pozitivní klesající trend charakterizoval v meziročním pohledu všech pět okresů Olomouckého kraje.

Podíl nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji odpovídal republikovému průměru 2,9 %. Na konci prosince loňského roku byl 5. nejvyšší v České republice. Vyšší nezaměstnanost byla sledována v kraji Moravskoslezském, Ústeckém, Jihomoravském a Libereckém. Nejnižší nezaměstnanost mezi kraji náležela Hl. m. Praze.

Při meziokresním srovnání podílů nezaměstnaných osob v ČR zaujal okres Prostějov 15. místo (2,0 %), okres Olomouc 37. místo (2,6 %), okres Přerov 57. místo (3,3 %), okres Šumperk 59. místo (3,4 %) a okres Jeseník 73. místo (5,0 %). Nejvyšší podíly nezaměstnaných osob v ČR příslušely okresům Karviná (6,7 %), Bruntál (5,6 %) a Znojmo (5,2 %). Nejnižší podíly náležely okresům Praha-východ (1,1 %), Rychnov nad Kněžnou (1,3 %) a Praha-západ (1,4 %).

V krajském městě Olomouci se podíl nezaměstnaných osob zvýšil k 31. 12. 2019 na 2,8 %. V Prostějově vzrostl na 2,3 % a v Přerově na 4,2 %. Mezi všemi 30 městy Olomouckého kraje byly nejnižší podíly zjištěny v Plumlově (1,2 %), Kostelci na Hané (1,8 %), Konici (1,8 %) a Litovli (1,9 %). Na opačném pólu pořadí se umístila města Žulová (7,2 %), Vidnava (7,2 %), Javorník (6,0 %) a Staré Město (5,8 %). Ve dvanácti obcích Olomouckého kraje byla na konci roku 2019 nezaměstnanost nulová (Babice, Janoušov, Koválovice-Osíčany, Lhotka, Libavá, Mutkov, Ochoz, Radíkov, Srbce, Svésedlice, Zábeštní Lhota a Zborov). Nejvyšší nezaměstnanost příslušela obcím Bílá Voda (9,9 %), Maletín (8,8 %), Skorošice (8,7 %) a Stará Červená Voda (8,6 %).

Úřad práce ČR evidoval k 31. 12. 2019 v Olomouckém kraji 12,8 tis. uchazečů o zaměstnání. Z tohoto počtu bylo 6,4 tis. žen (49,6 %). Převaha žen mezi nezaměstnanými charakterizovala v rámci kraje pouze Prostějovsko a Přerovsko. Nejvyšší zastoupení žen mezi nezaměstnanými vykázal okres Prostějov (57,4 %), jejich nejnižší podíl naopak charakterizoval okres Jeseník (45,8 %). Z celkového počtu uchazečů bylo 4,9 % absolventů a mladistvých a 16,4 % osob se zdravotním postižením. K 31. 12. 2019 bylo v kraji evidováno 11,9 tis. dosažitelných uchazečů (tj. 92,5 % z celku). Meziměsíčně sice byl jejich počet o 17,2 % vyšší, v meziročním pohledu však o 13,6 % poklesl.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti mělo v Olomouckém kraji 5,3 tis. uchazečů (tj. 41,5 % z celku). Její průměrná měsíční výše činila 7 627 Kč. Celkem 23,4 % uchazečů s přiznanou podporou pobíralo měsíčně do 4,5 tis. Kč, naopak 18,4 % uchazečů mělo nárok na více než 10,5 tis. Kč za měsíc. V rámci kraje byl nejvyšší průměrný nárok na podporu v nezaměstnanosti vyplácen v okrese Olomouc (7 937 Kč), naopak nejnižší v okrese Jeseník (7 117 Kč).

Ze struktury uchazečů v posledních letech vyplývá, že se meziročně v kraji zvyšuje podíl krátkodobě registrovaných uchazečů na úkor dlouhodobě registrovaných. Zatímco ještě v prosinci 2016 tvořil podíl uchazečů s evidencí do 3 měsíců 32,7 %, o tři roky později vzrostl na 50,1 %. Ve stejném časovém období se naopak snížil podíl uchazečů s evidencí nad 24 měsíců, a to z 26,0 % na 9,9 %. V meziročním pohledu se ve struktuře uchazečů podle délky evidence zvýšil podíl uchazečů s evidencí do 3 měsíců (50,1 %), 3 až 6 měsíců (19,5 %), 6 až 9 měsíců (8,5 %) i 9 až 12 měsíců (4,9 %). Meziročně nižší byl naopak podíl uchazečů s evidencí 12 až 24 měsíců (7,1 %) a nad 24 měsíců (9,9 %). Průměrná délka evidence uchazeče s ukončenou evidencí činila 186 dní.

Pro Olomoucký kraj bylo k 31. 12. 2019 charakteristické nižší zastoupení uchazečů ve věku do 39 let (39,3 %), které bylo o 2,0 p. b. pod republikovým průměrem. Zvýšený podíl byl naopak zaznamenán především u věkové skupiny 55 až 59 let (15,5 %). To se promítlo do vyššího průměrného věku uchazeče v Olomouckém kraji (43,3 let), který byl třetí nejvyšší v ČR.

Základní vzdělání mělo v kraji 3,5 tis. registrovaných uchazečů (tj. 27,2 %, meziročně o 1,1 p. b. méně). Střední odborné vzdělání s výučním listem charakterizovalo 4,8 tis. uchazečů (tj. 37,2 %, meziročně o 0,2 p. b. méně) a úplné střední s maturitou (bez vyučení) 1,9 tis. uchazečů (tj. 14,4 %, meziročně o 0,6 p. b. více). Akademický či vědecký titul mělo 0,9 tis. registrovaných uchazečů (tj. 7,2 %, meziročně stejně). Podle hlavních tříd zaměstnání převažovali mezi uchazeči pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (4,3 tis., tj. 33,4 %) a pracovníci ve službách a prodeji (2,6 tis., tj. 20,4 %).

Nabídka volných pracovních míst v evidenci Úřadu práce ČR obsahovala k 31. 12. 2019 v Olomouckém kraji 9,7 tis. míst a byla nejnižší od března 2018. V meziměsíčním pohledu se počet volných pracovních míst snížil o 6,5 %, meziročně o 11,4 %. Z celkového úhrnu bylo 28,7 % míst určeno pro absolventy a mladistvé a 5,4 % míst pro osoby se zdravotním postižením.

Na trhu práce v Olomouckém kraji v závěru loňského roku mírně převyšovala poptávka nad nabídkou. Díky tomu se na jedno volné pracovní místo hlásilo 1,23 dosažitelného uchazeče, což představovalo nejnižší prosincovou hodnotu v historii kraje. Meziměsíčně se sice zjištěný počet o 0,25 dosažitelného uchazeče zvýšil, meziročně však o 0,03 dosažitelného uchazeče poklesl. V okrese Jeseník bylo nově evidováno 3,14 dosažitelných uchazečů na 1 volné pracovní místo, v okrese Šumperk 1,67, v okrese Přerov 1,51 a v okrese Olomouc 1,17. V okrese Prostějov již naopak nabídka převyšovala poptávku. Na 1 volné pracovní místo se zde hlásilo 0,54 dosažitelného uchazeče. Republikový průměr činil 0,58 dosažitelného uchazeče na 1 volné pracovní místo.

 

Kontakt:
Jiří Frelich
Oddělení informačních služeb
Tel.: 585 731 527
E-mail: jiri.frelich@czso.cz

 

 

  • Nezaměstnanost v Olomouckém kraji k 31. 12. 2019 - komentář
  • Struktura nezaměstnanosti podle krajů České republiky k 31. 12. 2019
  • Graf - Podíl nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji, ČR a ve vybraných městech Olomouckého kraje
  • Struktura nezaměstnanosti podle okresů Olomouckého kraje k 31. 12. 2019
  • Graf - Uchazeči o zaměstnání podle věku v krajích ČR
  • Graf - Uchazeči o zaměstnání podle vzdělání v krajích ČR
  • Graf - Uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa v Olomouckém kraji
  • Graf - Počet dosažitelných uchazečů na 1 volné pracovní místo v Olomouckém kraji a ČR a dosažitelní uchazeči podle pohlaví v Olomouckém kraji