Nezaměstnanost v Olomouckém kraji k 30. 6. 2019

 

12. 7. 2019

Podíl nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji se k 30. 6. 2019 snížil na 2,5 %. Jednalo se o nejnižší hodnotu v historii kraje. Úřad práce ČR registroval v kraji 11,0 tis. uchazečů, z nichž 10,1 tis. nemělo žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání (tzv. dosažitelní uchazeči). Nabídka volných pracovních míst Úřadu práce ČR obsahovala v Olomouckém kraji 10,9 tis. míst. Na 1 volné pracovní místo připadalo 0,9 dosažitelného uchazeče.

Podle údajů Úřadu práce ČR dosáhl k 30. 6. 2019 podíl nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji 2,5 %. Meziměsíčně došlo k poklesu o 0,1 procentního bodu (p. b.), na kterém se podílely všechny okresy kraje. Nejvíce se podíl nezaměstnaných osob snížil v okresech Jeseník (o 0,3 p. b.), Přerov (o 0,2 p. b.) a Šumperk (o 0,2 p. b.). V meziročním srovnání se podíl nezaměstnaných osob v kraji snížil o 0,7 p. b. Pozitivní klesající trend charakterizoval v meziročním pohledu všech pět okresů Olomouckého kraje.

Podíl nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji zůstal již třetí měsíc v řadě pod republikovým průměrem. Na konci června byl 6. nejvyšší v České republice. Vyšší nezaměstnanost byla sledována v kraji Moravskoslezském, Ústeckém, Jihomoravském, Libereckém a Karlovarském. Nejnižší nezaměstnanost v ČR náležela kraji Pardubickému.

Při meziokresním srovnání podílů nezaměstnaných osob v ČR zaujal okres Prostějov 23. místo (1,9 %), okres Olomouc 35. místo (2,2 %), okres Šumperk 57. místo (2,7 %), okres Přerov 60. místo (3,0 %) a okres Jeseník 65. místo (3,3 %). Nejvyšší podíly nezaměstnaných osob v ČR příslušely k 30. 6. 2019 okresům Karviná (6,7 %) a Ostrava-město (5,0 %). Nejnižší podíly náležely okresům Praha-východ, Rychnov nad Kněžnou a Jindřichův Hradec (shodně 1,1 %).

V krajském městě Olomouci stagnoval podíl nezaměstnaných osob na hranici 2,5 %. V Prostějově klesl na 2,2 % a v Přerově na 4,2 %. Mezi všemi 30 městy Olomouckého kraje byly nejnižší podíly zjištěny v Plumlově (1,4 %), Litovli (1,4 %), Tovačově (1,6 %) a Němčicích nad Hanou (1,6 %). Na opačném pólu pořadí se umístilo Staré Město (6,8 %), Vidnava (5,9 %), Hanušovice (5,9 %) a Žulová (5,7 %). Ve čtrnácti obcích Olomouckého kraje byla k 30. 6. 2019 nezaměstnanost nulová (Alojzov, Dolní Těšice, Hlásnice, Hrdibořice, Hruška, Jakubovice, Lhotka, Oldřichov, Oprostovice, Řídeč, Srbce, Svésedlice, Šléglov a Želechovice). Nejvyšší nezaměstnanost příslušela obcím Bílá Voda (10,5 %), Kopřivná (9,8 %) a Sobíšky (8,7 %).

Úřad práce ČR evidoval k 30. 6. 2019 v Olomouckém kraji 11,0 tis. uchazečů o nové zaměstnání. Z tohoto počtu bylo 6,1 tis. žen (54,9 %). Převaha žen mezi nezaměstnanými charakterizovala všechny okresy Olomouckého kraje. Zatímco nejvyšší zastoupení žen mezi nezaměstnanými vykázal okres Přerov (57,9 %), jejich nejnižší podíl charakterizoval okres Jeseník (50,1 %). Z celkového počtu uchazečů bylo 3,5 % absolventů a mladistvých a 19,4 % osob se zdravotním postižením. K 30. 6. 2019 bylo v kraji evidováno 10,1 tis. dosažitelných uchazečů (tj. 91,1 % z celku). Jejich počet byl nižší meziměsíčně o 4,6 %, meziročně klesl o 22,3 %.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti mělo v Olomouckém kraji 3,8 tis. uchazečů (tj. 34,5 % z celku). Průměrná měsíční výše činila 7 526 Kč. Celkem 7,5 % uchazečů s přiznanou podporou pobíralo měsíčně do 3,5 tis. Kč a 13,2 % uchazečů mělo nárok na více než 11,5 tis. Kč za měsíc. V rámci kraje byl nejvyšší průměrný nárok na podporu v nezaměstnanosti vyplácen v okrese Šumperk (7 906 Kč), naopak nejnižší v okrese Jeseník (6 817 Kč).

Ze struktury uchazečů v posledních letech vyplývá, že se meziročně v kraji zvyšuje podíl krátkodobě registrovaných uchazečů na úkor dlouhodobě registrovaných. Zatímco ještě v červnu 2016 tvořil podíl uchazečů s evidencí do 3 měsíců 26,3 %, o tři roky později vzrostl na 40,0 %. Naopak podíl uchazečů s evidencí nad 24 měsíců se ve stejném období snížil z 31,1 % na 15,3 %. Meziročně se k 30. 6. 2019 zvýšil také podíl uchazečů s evidencí 3 až 6 měsíců (19,8 %), s evidencí 6 až 9 měsíců (11,2 %) a s evidencí 9 až 12 měsíců (5,6 %). Naopak zastoupení uchazečů s delší evidencí se postupně snižuje. V meziročním pohledu klesl podíl uchazečů s evidencí 12 až 24 měsíců (8,2 %) i nad zmíněných 24 měsíců. Průměrná délka evidence uchazeče s ukončenou evidencí činila 250 dní.

Pro Olomoucký kraj bylo k 30. 6. 2019 charakteristické nižší zastoupení uchazečů ve věku do 39 let (37,8 %), které bylo o 2,8 p. b. pod republikovým průměrem. Zvýšený podíl byl naopak zaznamenán především u věkové skupiny 55 až 59 let (16,1 %). To se promítlo do vyššího průměrného věku uchazeče v Olomouckém kraji (44,1 let), který byl třetí nejvyšší v ČR.

 

Základní vzdělání mělo v kraji 3,2 tis. registrovaných uchazečů (tj. 28,7 %, meziročně o 0,2 p. b. méně). Střední odborné vzdělání s výučním listem charakterizovalo 3,8 tis. uchazečů (tj. 34,4 %, meziročně o 1,7 p. b. méně) a úplné střední s maturitou (bez vyučení) 1,7 tis. uchazečů (tj. 15,3 %, meziročně o 0,7 p. b. více). Akademický či vědecký titul mělo 0,9 tis. registrovaných uchazečů (tj. 8,1 %, meziročně o 0,4 p. b. více). Podle hlavních tříd zaměstnání převažovali mezi uchazeči pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (3,8 tis., tj. 34,0 %) a pracovníci ve službách a prodeji (2,5 tis., tj. 22,9 %).

Nabídka volných pracovních míst v evidenci Úřadu práce ČR obsahovala k 30. 6. 2019 v Olomouckém kraji 10,9 tis. míst. V meziměsíčním pohledu se jejich počet zvýšil (o 1,2 %), meziročně naopak poklesl (o 4,4 %). Z celkového úhrnu bylo 28,7 % míst určeno pro absolventy a mladistvé a 5,1 % míst pro osoby se zdravotním postižením.

 

Podruhé za sebou počet volných pracovních míst v evidenci Úřadu práce ČR převýšil v Olomouckém kraji počet dosažitelných uchazečů. Díky tomu se na jedno volné pracovní místo hlásilo pouze 0,9 dosažitelného uchazeče, tj. nejméně v historii kraje. Meziměsíčně se zjištěný počet snížil o 0,1 dosažitelného uchazeče, meziročně o 0,2 dosažitelného uchazeče. Výborná kondice pracovního trhu je patrná i z prostého poměru všech registrovaných uchazečů na 1 volné pracovní místo, který byl k 30. 6. 2019 nejnižší v historii Olomouckého kraje. V okrese Jeseník bylo nově evidováno 2,2 dosažitelných uchazečů na 1 volné pracovní místo, v okrese Přerov 1,3 a v okrese Šumperk 1,2. Ve zbývající dvojici okresů již počet volných pracovních míst převýšil počet dosažitelných uchazečů. V okrese Olomouc připadalo na 1 volné pracovní místo 0,8 dosažitelného uchazeče a v okrese Prostějov 0,5 dosažitelného uchazeče. Republikový průměr činil 0,5 dosažitelného uchazeče na 1 volné pracovní místo.

 

Kontakt:
Jiří Frelich
Oddělení informačních služeb
Tel.: 585 731 527
E-mail: jiri.frelich@czso.cz

 • Nezaměstnanost v Olomouckém kraji k 30. 6. 2019 - komentář
 • Základní charakteristika nezaměstnanosti podle krajů České republiky k 30. 6. 2019
 • Základní charakteristika nezaměstnanosti podle okresů Olomouckého kraje k 30. 6. 2019
 • Graf - Podíl nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji a ČR
 • Graf - Podíl nezaměstnaných osob ve vybraných městech Olomouckého kraje
 • Graf - Uchazeči o zaměstnání podle věku v Olomouckém kraji
 • Graf - Uchazeči o zaměstnání podle věku v krajích ČR k 30. 6. 2019
 • Graf - Uchazeči o zaměstnání podle vzdělání v Olomouckém kraji
 • Graf - Uchazeči o zaměstnání podle vzdělání v krajích ČR k 30. 6. 2019
 • Graf - Uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa v Olomouckém kraji
 • Graf - Dosažitelní uchazeči podle pohlaví v Olomouckém kraji
 • Graf - Počet dosažitelných uchazečů na jedno volné pracovní místo v Olomouckém kraji a ČR