Kriminalita v Olomouckém kraji v roce 2023

 

13. 2. 2024

Podle předběžných údajů Policejního prezidia České republiky bylo v Olomouckém kraji během roku 2023 spácháno 9 224 registrovaných trestných činů, což bylo o 110 více než před rokem. Objasněno bylo 5 171 skutků, objasněnost tak dosáhla 56,1 %.

V průběhu roku 2023 řešila Policie České republiky na území Olomouckého kraje 9 224 trestných činů, což představovalo 5,1 % všech registrovaných skutků na území ČR. Proti předchozímu roku počet trestných činů v kraji vzrostl o 110, tj. o 1,2 %. Meziroční nárůst registrovaných trestných činů zaznamenalo dalších sedm krajů ČR, největší zvýšení bylo evidováno na Vysočině (7,0 %).

Tabulka: Kriminalita podle krajů v roce 2023

Téměř tři čtvrtiny (6 694 trestných činů) z celkového počtu trestných činů spáchaných v kraji připadly na obecnou kriminalitu (násilná, mravnostní, majetková a ostatní kriminalita), která se v porovnání s rokem 2022 zvýšila o 1,9 %. Mezi registrovanými činy obecné kriminality v Olomouckém kraji převažovala z téměř dvou třetin majetková trestná činnost (4 329 skutků). Nejčastěji byly v tomto případě řešeny krádeže prosté (1 569 skutků, tj. 36,2 % majetkové kriminality) a krádeže vloupáním (954 případů, tj. 22,0 %). Zbývajících 1 806 činů připadlo na ostatní majetkovou kriminalitu (podvod, zpronevěra apod.).

Graf: Trestné činy v roce 2022 a 2023 podle krajů

Do kategorie násilné kriminality bylo zařazeno 853 trestných skutků (podíl 12,7 % z obecné kriminality). Jednalo se především o úmyslné ublížení na zdraví (395 činů) a porušování domovní svobody (129 činů). Dále bylo zaznamenáno 104 skutků nebezpečného vyhrožování, 78 loupeží a 59 vydírání. V Olomouckém kraji bylo ve sledovaném období spácháno 5 vražd (o 8 méně než v roce předchozím), z toho 3 vraždy byly motivovány osobními vztahy.

Mravnostní kriminalita meziročně klesla o 15,1 % (o 26 případů) na 146 činů (tj. 2,2% podíl na obecné kriminalitě). Mezi těmito delikty bylo mimo jiné zaevidováno 43 případů pohlavního zneužití, 33 případů znásilnění a 29 případů dětské pornografie a zneužití dítěte k ní.

Na ostatní kriminalitu připadlo zbývajících 1 366 činů (20,4% podíl na obecné kriminalitě). V rámci ostatní kriminality převažovalo maření výkonu úředního rozhodnutí (612 případů), nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy pro jiného (198 případů), poškození cizí věci – sprejerství (144 případů) a výtržnictví (143 případů).

V oblasti hospodářské kriminality bylo v Olomouckém kraji v roce 2023 evidováno 948 trestných činů, což ve srovnání s předchozím rokem představovalo nárůst o 44 případů. Jako hospodářská kriminalita bylo klasifikováno 10,3 % trestných činů v kraji. Ve 147 případech se jednalo o úvěrový podvod (nárůst o 14,0 %), jako podvod bylo klasifikováno 205 případů (více než dvojnásobný nárůst), v 210 případech šlo o neoprávněný přístup a poškození záznamu v počítačovém systému (pokles o více než třetinu), v 52 případech o zkrácení daně a ve 34 případech o zpronevěru.

Dalších 1 578 trestných činů spadalo pod tzv. zbývající kriminalitu (zahrnující např. opilství, zanedbání povinné výživy, nedbalostní dopravní silniční nehody apod.) a tvořilo 17,1 % z celkového počtu trestných činů.

Graf: Registrované trestné činy v Olomouckém kraji

Z celkového počtu registrovaných trestných činů v roce 2023 bylo 5 171 objasněno (56,1 %), dodatečně bylo objasněno 884 trestných činů (dodatečně objasněné skutky jsou ty, u nichž bylo trestní stíhání zahájeno již v předešlém roce či předešlých letech).

Graf: Trestné činy v roce 2022 a 2023 podle okresů Olomouckého kraje

Z 5 171 objasněných skutků v roce 2023 v Olomouckém kraji jich bylo 2 103 (tj. 40,7 %) spácháno osobami opakovaně trestanými. Pod vlivem návykových látek bylo spácháno 1 250 skutků, z toho 847 skutků bylo spácháno pod vlivem alkoholu. Děti, mladiství a nezletilí se dopouštěli nejčastěji násilné kriminality (úmyslné ublížení na zdraví, loupeže, nebezpečné vyhrožování), dále maření výkonu úředního rozhodnutí a výtržnictví, nevyvarovali se však ani mravnostním trestným činům (pohlavní zneužití).

Nově zařazenou skupinou jsou trestné činy spáchané firmou. V roce 2023 jich bylo v Olomouckém kraji napočítáno 32, přičemž většina činů (celkem 31) se týkala hospodářské kriminality. Zbývající jeden čin spadal pod majetkovou kriminalitu a byl určen jako podvod.

 

Více informací naleznete pod odkazy:
Statistiky kriminality – Policie České republiky
Veřejná databáze ČSÚ – Kriminalita

 

Kontakt:
Kateřina Káňová
Oddělení informačních služeb
Tel.: +420 585 731 512
E-mail: katerina.kanova@czso.cz

 

 

  • Kriminalita v Olomouckém kraji v roce 2023 - komentář
  • Kriminalita podle krajů v roce 2023
  • Graf - Trestné činy v roce 2022 a 2023 podle krajů
  • Graf - Registrované trestné činy v Olomouckém kraji
  • Graf - Trestné činy v roce 2022 a 2023 podle okresů Olomouckého kraje