Dopravní nehody v Olomouckém kraji v roce 2020

 

25. 2. 2021

V roce 2020 došlo na silnicích Olomouckého kraje k 5 083 dopravním nehodám. Hmotná škoda způsobená při nehodách dosáhla 299 mil. Kč. O život přišlo 23 osob, 73 osob bylo těžce zraněno a 1 155 osob se zranilo lehce.

Podle předběžných údajů Policejního prezidia ČR došlo v roce 2020 na silnicích Olomouckého kraje k 5 083 dopravním nehodám, což představuje 5,4 % z celkového počtu dopravních nehod v ČR. V rámci mezikrajského srovnání se jednalo o 6. nejvyšší pořadí v počtu dopravních nehod. V předchozích letech se ukazatele nehodovosti v kraji každoročně zhoršovaly. V roce 2020 došlo ke zlepšení situace na silnicích i z důvodu koronavirové pandemie, neboť kvůli omezujícím opatřením se snížila dopravní zátěž. Počet dopravních nehod v Olomouckém kraji meziročně klesl o 425 nehod, tj. o 7,7 %. Škody způsobené při dopravních nehodách činily 299 mil. Kč a proti předchozímu roku klesly o 46 mil. Kč (o 13,2 %).

Nejvíce nehod bylo zaznamenáno v hlavním městě Praze (17,9 % z celkového počtu) a ve Středočeském kraji (14,7 %). Naopak nejméně nehod bylo na silnicích Karlovarského kraje (2,4 % z celkového počtu). V porovnání s minulým rokem zaznamenaly všechny kraje ČR pokles počtu dopravních nehod. Nejvíce klesl počet dopravních nehod v hlavním městě Praze (meziroční snížení o 21,1 %). Nejmenší pokles počtu dopravních nehod měly kraje Jihočeský (o 4,6 %) a Liberecký (o 4,9 %).

Průměrná výše škody u jedné dopravní nehody dosáhla v roce 2020 v Olomouckém kraji hodnoty 58,7 tis. Kč a byla o 4,7 tis. Kč nižší než celorepublikový průměr (63,5 tis. Kč). Ve srovnání s předchozím rokem klesla o 3,7 tis. Kč (o 6,0 %). Od roku 2009, kdy se změnila metodika hlášení dopravních nehod Policii ČR, byla nejvyšší průměrná škoda u jedné dopravní nehody zaznamenána v předchozím roce 2019, a to 62,5 tis. Kč, nejnižší pak v roce 2014 (46,2 tis. Kč).

Při dopravních nehodách na silnicích kraje bylo v roce 2020 usmrceno 23 osob, což je o 11 osob méně než v minulém roce. Klesl také počet těžce zraněných ze 103 osob v roce 2019 na 73 osob v roce 2020. Ubylo i lehce zraněných (o 227 osob). Nejvíce osob zemřelo v porovnání s ostatními kraji ČR na silnicích ve Středočeském kraji (79 osob) a nejméně v Karlovarském kraji (11 osob).

Přepočteme-li počet usmrcených na 1 tisíc dopravních nehod, nejhorší bilance pak připadla na Jihočeský kraj (na 1 tisíc hlášených nehod 8,9 usmrcených). Naproti tomu v hlavním městě Praze připadlo na 1 tisíc hlášených nehod 1,3 usmrcených. V Olomouckém kraji připadlo na 1 tisíc hlášených nehod 4,5 usmrcených, což byla mezi kraji ČR 5. nejnižší hodnota.

Podle hlavních příčin dopravních nehod se na celkovém počtu dopravních nehod v ČR v roce 2020 nejvýrazněji podílel nesprávný způsob jízdy (55,7 % z celkového počtu nehod). Nejvíce dopravních nehod způsobených nesprávným způsobem jízdy zapříčinili řidiči v hlavním městě Praze (69,5 % z celkového počtu nehod v kraji), nejméně pak řidiči v Kraji Vysočina (38,0 %). V Olomouckém kraji se jednalo o 2 727 nehod způsobených nesprávným způsobem jízdy (53,6 % z celkového počtu nehod), dalších 667 nehod bylo způsobeno nepřiměřenou rychlostí jízdy, ve 453 případech nedali řidiči přednost v jízdě a 76 řidičů způsobilo dopravní nehodu při nesprávném předjíždění.

Z celkového počtu dopravních nehod na území ČR způsobili řidiči motorového vozidla 79,5 %. Naopak nejméně nehod vzniklo závadou na komunikacích (205 nehod) nebo jiným účastníkem silničního provozu (154 nehod). Lesní zvěř či domácí zvíře zavinilo v roce 2020 celkem 14 555 dopravních nehod. V Olomouckém kraji se řidiči motorových vozidel na celkovém počtu dopravních nehod podíleli 72,1 % (3 667 nehod), lesní zvěř nebo domácí zvíře způsobilo v kraji 1 060 nehod, 256 nehod zavinili řidiči nemotorových vozidel a ve 26 případech byl viníkem dopravní nehody chodec.

V Olomouckém kraji bylo 293 (5,8 %) nehod spácháno pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Celkem 181 řidičů mělo při dopravní nehodě v krvi více než 1,5 ‰ alkoholu. Řidiči, kteří byli pod vlivem drog, zavinili 10 dopravních nehod, další 2 viníci nehod byli pod vlivem drog i alkoholu současně.

Poznámka:

Od počátku roku 2009 došlo ke změnám v povinnosti ohlášení dopravní nehody. Nehodu je nově nutno hlásit v těchto případech:

 • Pokud při nehodě dojde ke zranění (třeba i jen drobnému) nebo k usmrcení osoby.
 • Pokud při nehodě dojde na některém z vozidel včetně přepravovaných věcí ke škodě převyšující 100 000 Kč.
 • Pokud při nehodě dojde ke škodě (v jakékoli výši) na majetku třetí osoby (např. k poškození zaparkovaného vozidla, přilehlé nemovitosti apod.); policie se však nebude volat v případě, kdy půjde o škodu na vozidle, které sice je v majetku třetí osoby (např. leasingové společnosti, zaměstnavatele, ale třeba i někoho z rodiny), ale jeho řidič měl na nehodě účast.
 • Pokud při nehodě dojde k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození její součásti nebo příslušenství (např. dopravní značky, svodidel apod.).
 • Pokud při nehodě dojde k poškození obecně prospěšného zařízení (např. přejezdového zabezpečovacího zařízení) nebo životního prostředí (např. při úniku provozních kapalin z vozidla).
 • Pokud po nehodě nebudeme sami schopni (bez vynaložení nepřiměřeného úsilí) obnovit plynulost provozu.
 • Pokud se nedohodnete s účastníkem nehody na zavinění.

 

Více informací o nehodovosti na pozemních komunikacích naleznete na stránkách Policejního prezidia ČR Statistiky dopravní nehodovosti.

 

 

Kontakt:
Kateřina Káňová
Oddělení informačních služeb
E-mail: katerina.kanova@czso.cz

 • Dopravní nehody v Olomouckém kraji v roce 2020 - komentář
 • Dopravní nehody podle hlavních příčin v krajích ČR v roce 2020
 • Dopravní nehody podle zavinění v krajích ČR v roce 2020
 • Graf - Počet dopravních nehod a škoda způsobená při nehodách v Olomouckém kraji (k 31. 12.)
 • Graf - Počet dopravních nehod a škoda způsobená při nehodách podle krajů v roce 2020
 • Graf - Zranění a usmrcení při dopravních nehodách v Olomouckém kraji (k 31. 12.)
 • Graf - Dopravní nehody zaviněné pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek v Olomouckém kraji v roce 2020