Demografický vývoj v Olomouckém kraji v 1. čtvrtletí 2022

 

13. 6. 2022

Počet obyvatel Olomouckého kraje se podle předběžné statistické bilance v průběhu 1. čtvrtletí letošního roku snížil o 391 osob, a to především díky vyššímu počtu zemřelých nad narozenými. Stěhováním se naopak počet obyvatel kraje zvýšil. K 31. březnu 2022 bylo v kraji evidováno 622,5 tisíc obyvatel.

Podle předběžných bilancí demografické statistiky žilo k 31. 3. 2022 na území Olomouckého kraje celkem 622 539 obyvatel. Olomoucký kraj patřil mezi osm krajů, ve kterých počet obyvatel klesl. Pokles o 391 osob představoval v přepočtu snížení o 2,5 osob na 1 000 obyvatel středního stavu. Úbytek počtu obyvatel byl způsoben nižším počtem narozených oproti počtu zemřelých, kde zjištěný rozdíl dosáhl 554 osob. Naopak stěhováním se počet obyvatel kraje zvýšil o 163 osob.

Tabulka: Počet obyvatel k 31. 3. 2022 a pohyb obyvatel v 1. čtvrtletí 2022 podle krajů a okresů Olomouckého kraje

Počet obyvatel se snížil ve všech okresech Olomouckého kraje. Všechny okresy kraje vykázaly přirozený úbytek obyvatel, kladné migrační saldo měly okresy Olomouc, Prostějov a Šumperk. Absolutně nejvíce obyvatel ubylo okresu Přerov (214 osob). V relativním vyjádření ubylo nejvíce osob v okrese Jeseník (9,2 na 1 000 obyvatel středního stavu), což byl mezi všemi okresy v republice čtvrtý nejvyšší úbytek.

Graf: Přírůstek/úbytek obyvatel v Olomouckém kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2022

Za první 3 měsíce roku 2022 se v Olomouckém kraji živě narodilo 1 486 dětí, což ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2021 bylo o 102 dětí méně. Mezi narozenými dětmi zpravidla převažují chlapci (v 1. čtvrtletí 2022 to bylo 758 chlapců a 728 děvčat). Pouze v okrese Přerov měla početní převahu děvčata. Na 1 000 obyvatel středního stavu připadlo 9,7 narozených dětí, zatímco republikový průměr činil 9,3 dětí na 1 000 obyvatel. Nejvíce dětí se narodilo prvorodičkám (45,4 %), dalších 38,0 % dětí se narodilo jako druhé v pořadí a 16,6 % se narodilo maminkám jako třetí nebo další v pořadí. V manželství se v 1. čtvrtletí roku 2022 narodilo 744 dětí, což bylo pouze o dvě děti více ve srovnání s počtem dětí narozených mimo manželství. Podle okresů byl nejvyšší podíl narozených mimo manželství tradičně v okrese Jeseník (61,5 %).

Graf: Pohyb obyvatel v Olomouckém kraji v 1. čtvrtletí 2021 a 1. čtvrtletí 2022

Podle předběžných výsledků v 1. čtvrtletí 2022 zemřelo v Olomouckém kraji 2 040 osob (1 014 mužů a 1 026 žen), což bylo o 624 osob méně než ve stejném období předchozího roku. Nejvyšší hrubá míra úmrtnosti byla v okrese Jeseník, na 1 000 obyvatel zde připadlo 14,4 zemřelých. Ve struktuře zemřelých podle věku byla nejpočetnější skupina zemřelých ve věku 80 až 89 let (31,0 % zemřelých) a ve věku 70 až 79 let (28,8 %). Mezi zemřelými byly i 2 děti do jednoho roku.

Přestože zimní měsíce nejsou pro svatby oblíbené, počet sňatků, které se uskutečnily během ledna, února a března v roce 2022 v Olomouckém kraji (celkem 248 sňatků), byl 1,5krát vyšší v porovnání se stejným obdobím předchozího roku. Velkou roli zde sehrálo magické datum 22. 2. 2022, které přilákalo do obřadních síní zvýšený počet novomanželů. V Olomouckém kraji si toto speciální datum plné dvojek zvolilo jako svůj svatební den 64 párů, což představovalo více než čtvrtinu ze všech uzavřených sňatků v tomto období.

V průběhu prvních 3 měsíců roku 2022 se do Olomouckého kraje přistěhovalo 1 405 osob, tedy o 82 více než ve srovnatelném období roku 2021. Z ostatních krajů se přistěhovalo 1 009 osob (71,8 % přistěhovalých) a 396 osob ze zahraničí (28,2 % přistěhovalých). Ve stejném období se z kraje vystěhovalo 1 242 osob (o 98 osob méně než za první 3 měsíce roku 2021). Do ostatních krajů ČR se vystěhovalo 1 035 osob (83,3 % vystěhovalých) a 207 osob se odstěhovalo do zahraničí (16,7 % vystěhovalých). Saldo vnitřního stěhování bylo záporné, z jiných krajů se do Olomouckého kraje přistěhovalo o 26 osob méně, než se do jiných krajů ČR vystěhovalo. Saldo zahraničního stěhování bylo kladné, počet přistěhovalých z ciziny převýšil počet do ciziny vystěhovalých o 189 osob. Počet obyvatel v kraji se tak stěhováním zvýšil o 163 osob.

 

Více informací naleznete v Rychlé informaci.

 

Kontakt:
Kateřina Káňová
Oddělení informačních služeb
Tel.: 585 731 512
E-mail: katerina.kanova@czso.cz

 

Poznámky:

Veškeré údaje se týkají občanů České republiky a cizinců s trvalým pobytem v České republice, občanů třetích zemí s přechodným pobytem na území České republiky na základě dlouhodobého víza (nad 90 dnů) nebo povolení k dlouhodobému pobytu, občanů zemí EU, Norska, Švýcarska, Islandu, Lichtenštejnska a jejich rodinných příslušníků s hlášeným přechodným pobytem na území České republiky a cizinců s platným azylem v České republice. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) českých občanů s trvalým pobytem na území České republiky, které nastaly v cizině a byly zaregistrovány zvláštní matrikou v Brně. Veškeré údaje za rok 2022 jsou předběžné.

 

  • Demografický vývoj v Olomouckém kraji v 1. čtvrtletí 2022 - komentář
  • Počet obyvatel k 31. 3. 2022 a pohyb obyvatel v 1. čtvrtletí 2022 podle krajů a okresů Olomouckého kraje
  • Graf - Přírůstek/úbytek obyvatel v Olomouckém kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2022
  • Graf - Pohyb obyvatel v Olomouckém kraji v 1. čtvrtletí 2021 a 1. čtvrtletí 2022