Demografický vývoj v Olomouckém kraji v 1. čtvrtletí 2019

 

12. 6. 2019

Počet obyvatel Olomouckého kraje podle předběžné statistické bilance vykazuje setrvalý pokles. K 31. březnu letošního roku bylo v kraji evidováno 632,1 tisíc obyvatel. Během 1. čtvrtletí kraj přišel o 393 osob především díky vyššímu počtu zemřelých nad narozenými (o 363 osob) a také vyšším počtem vystěhovalých nad přistěhovalými (o 30 osob).

Zatímco v celé České republice počet obyvatel během 1. čtvrtletí vzrostl o 3,0 tisíce na 10 652,8 tisíc obyvatel, Olomoucký kraj patřil k šestici krajů s poklesem počtu obyvatel. Podle předběžných výsledků v kraji žilo na konci března 632 099 osob. Pokles o 393 obyvatel za první tři měsíce letošního roku představoval v přepočtu snížení o 2,5 osob na 1 000 obyvatel středního stavu. Jediným okresem v kraji, u kterého došlo k minimálnímu zvýšení počtu obyvatel, byl okres Olomouc (nárůst o 15 osob). Ostatní okresy zaznamenaly úbytek obyvatel. Absolutně nejvíce ubylo obyvatel okresu Přerov (198 osob). V relativním vyjádření ubylo nejvíce osob v okrese Jeseník (11,4 osob na 1 000 obyvatel středního stavu), což bylo nejvíce v porovnání se všemi okresy v republice.

Pohyb obyvatel podle krajů v 1. čtvrtletí 2019
Zdroj: ČSÚ (předběžné údaje)

K přirozenému úbytku počtu obyvatel došlo ve všech krajích ČR s výjimkou hlavního města Prahy. Ve všech okresech kraje byl také vyšší počet zemřelých než narozených. Naproti tomu k úbytku obyvatel stěhováním došlo během 1. čtvrtletí pouze v Olomouckém kraji (úbytek 30 osob) a v Moravskoslezském kraji (úbytek 594 osob). A z okresů kraje ubylo obyvatel jen v okrese Jeseník (úbytek 79 osob) a v okrese Přerov (úbytek 85 osob).

V 1. čtvrtletí se v kraji živě narodilo 1 458 dětí. Bylo to o 123 dětí méně než v 1. čtvrtletí předchozího roku (o 7,8 % méně). Na 1 000 obyvatel středního stavu připadlo 9,4 narozených dětí, zatímco republikový průměr činil 10,0 dětí na 1 000 obyvatel. K tomuto průměru se přiblížili pouze v okrese Olomouc, kde se narodilo nejvíce dětí. Nejméně 8,7 dětí na 1 000 obyvatel bylo zjištěno v okrese Prostějov. Nejvíce z živě narozených dětí se narodilo prvorodičkám (46,8 %). Dalších 37,0 % dětí se narodilo jako druhé v pořadí a jen 16,3 % se narodilo maminkám jako třetí nebo další v pořadí.

Celkem se 733 dětí narodilo vdaným matkám (50,3 %) a 725 svobodným, rozvedeným nebo i ovdovělým matkám. Větší podíl narozených mimo manželství byl v okresech Jeseník (57,8 %), Šumperk a Přerov (shodně 54,1 %). V okresech Olomouc (45,5 %) a Prostějov (46,8 %) nepřekročil poloviční počet z živě narozených dětí.

Za 1. čtvrtletí zemřelo v kraji 1 821 osob, a to bylo o 191 osob méně v porovnání se stejným obdobím loňského roku (pokles o 9,5 %). V přepočtu na 1 000 obyvatel středního stavu zemřelo 11,7 osob, což bylo více než činil republikový průměr (11,4 zemřelých osob na 1 000 obyvatel). Téměř polovina zemřelých byla starší 80 let (45,8 %). V kraji zemřely 3 děti ve věku do 1 roku života a z toho 1 dítě zemřelo do 28 dnů po narození.

 

Počet sňatků, které se uskuteční během ledna, února a března je každoročně velmi nízký, v letošním roce jich bylo 200. Bylo to o 25 sňatků méně než v minulém roce v tomto období.

Za 1. čtvrtletí dodaly příslušné soudy rozhodnutí o 341 rozvodech manželství z Olomouckého kraje. Ve srovnání s loňským 1. čtvrtletím to bylo o 20 rozvodů méně. Ze 46,3 % došlo k rozvodu na základě podaného společného návrhu manželů, na návrh ženy bylo rozvedeno 30,8 % manželství a na návrh muže 22,9 %. Ve většině případů se jednalo o první rozvod jak u mužů (u 85,6 %), tak u žen (u 83,3 %). V 202 případech rozvodů bylo rozvedeno manželství s nezletilými dětmi (59,2 %).

Do Olomouckého kraje se přistěhovalo 1 483 nových obyvatel, což bylo o 331 osob více než před rokem (o 28,7 % více). Z jiných krajů ČR přišlo 1 012 osob (68,2 %) a z ciziny 471 (31,8 %). Naproti tomu se vystěhovalo 1 513 obyvatel kraje, z nichž většina do jiného kraje ČR (84,9 %) a jen 228 se vystěhovalo do ciziny (15,1 %). Ve srovnání s 1. čtvrtletím 2018 se vystěhovalo o 165 osob více (tj. o 12,2 % více). Dalších 2 887 obyvatel kraje se stěhovalo v rámci Olomouckého kraje.

Pohyb obyvatel podle krajů v 1. čtvrtletí 2019
Zdroj: ČSÚ (předběžné údaje)

Více informací naleznete na internetových stránkách ČSÚ v Rychlé informaci.

 

 

Kontakt:
Jarmila Benešová
Oddělení informačních služeb
Tel.: 585 731 516
E-mail: jarmila.benesova@czso.cz

 

Poznámky:

Veškeré zpracovávané a publikované údaje se týkají všech obyvatel, kteří mají v ČR trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství. Od roku 2001 (v návaznosti na Sčítání lidu, domů a bytů 2001) údaje zahrnují také cizince s vízy k pobytu nad 90 dnů (podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců) a cizince s přiznaným azylem (podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu). Od 1. 5. 2004, v návaznosti na tzv. euronovelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, se údaje týkají též občanů zemí EU s přechodným pobytem na území ČR a občanů třetích zemí s povolením k dlouhodobému pobytu. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) českých občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině.

Veškeré údaje za rok 2019 jsou předběžné.

  • Demografický vývoj v Olomouckém kraji v 1. čtvrtletí 2019 - komentář
  • Pohyb obyvatel podle krajů v 1. čtvrtletí 2019
  • Počet obyvatel podle krajů v 1. čtvrtletí 2019
  • Graf - Přírůstek/úbytek obyvatelstva v okresech Olomouckého kraje v 1. čtvrtletí 2019
  • Graf - Pohyb obyvatelstva v Olomouckém kraji v 1. čtvrtletí
  • Graf - Živě narozené děti podle legitimity a podle krajů v 1. čtvrtletí 2019