Demografický vývoj v Olomouckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2022

 

12. 12. 2022

Během prvních tří čtvrtletí letošního roku poklesl počet obyvatel v Olomouckém kraji o 445 osob. Na tomto úbytku se podílela přirozená měna obyvatelstva. Stěhováním se naopak počet obyvatel kraje zvýšil. K 30. září 2022 bylo v kraji evidováno 622,5 tisíc obyvatel.

 

Podle předběžných bilancí demografické statistiky žilo na území Olomouckého kraje k 30. září 2022 celkem 622 485 obyvatel, z toho 317 154 bylo žen. Během prvních tří čtvrtletí letošního roku se počet obyvatel snížil o 445 osob. K poklesu počtu obyvatel došlo přirozenou měnou (počet zemřelých převýšil počet narozených o 975 osob). Stěhováním se naopak počet obyvatel kraje zvýšil, a to o 530 osob. Jediným okresem, ve kterém se nesnížil počet obyvatel, byl Olomouc, a to zásluhou kladného migračního přírůstku.

Tabulka: Počet obyvatel k 30. 9. 2022 a pohyb obyvatel v 1. až 3. čtvrtletí 2022 podle krajů a okresů Olomouckého kraje

V Olomouckém kraji se v 1. až 3. čtvrtletí 2022 živě narodilo 4 563 dětí, což bylo meziročně o 336 dětí méně. Na 1 000 obyvatel kraje se živě narodilo 9,8 dětí. Nejvíce dětí se při přepočtu na 1 000 obyvatel narodilo v okresech Olomouc (10,5 ‰) a Šumperk (10,0 ‰), nejméně v okrese Jeseník (7,6 ‰). Mezi narozenými dětmi zpravidla převažují chlapci (v 1. až 3. čtvrtletí 2022 to bylo 2 332 chlapců a 2 231 děvčat). Celkem 2 017 dětí bylo prvorozených (44,2 % všech živě narozených), 1 842 druhorozených (40,4 %) a 704 dětí bylo pro matku třetím či dalším dítětem v pořadí (15,4 %). Mimo manželství se narodilo 2 244 dětí, tedy 49,2 % z živě narozených. Převahu dětí narozených mimo manželství zaznamenaly okresy Jeseník (58,5 %) a Šumperk (51,5 %).

Graf: Pohyb obyvatel v Olomouckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2021 a 1. až 3. čtvrtletí  2022

V 1. až 3. čtvrtletí 2022 zemřelo v Olomouckém kraji podle předběžných výsledků 5 538 osob, což bylo o 603 osob (o 9,8 %) méně než ve stejném období roku 2021. V relativním vyjádření zemřelo z 1 000 obyvatel středního stavu 11,9 osob. Vyšší hrubá míra úmrtnosti než krajský průměr byla zaznamenána v okresech Jeseník (13,0 ‰), Přerov (12,6 ‰) a Prostějov (12,4 ‰). V celkovém úhrnu zemřelo 2 811 mužů a 2 727 žen. Tři čtvrtiny zemřelých měly 70 a více let. Hodnota kojenecké úmrtnosti (2,0 ‰) byla pod republikovým průměrem (2,3 ‰), novorozenec-ká úmrtnost (1,5 ‰) byla nad úrovní republikového průměru (1,3 ‰). V kraji zemřelo 9 dětí do 1 roku věku, z toho 7 dětí zemřelo do 28 dnů po narození.

Tabulka: Sňatky v Olomouckém kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2022

Od počátku roku 2022 uzavřelo v kraji sňatek 2 835 párů, což bylo ve srovnání se stejným obdobím minulého roku o 410 sňatků více (nárůst o 16,9 %). Pro 2 176 ženichů a 2 160 nevěst se jednalo o první sňatek, v 1 898 případech (66,9 % všech sňatků) byli oba snoubenci svobodní.

Za stejné období bylo rozvedeno 828 manželství. Počet rozvodů, které nabyly právní moci do konce září letošního roku, byl meziročně o 91 nižší. Manželství v Olomouckém kraji byla v 64,5 % případů ukončena na základě společného návrhu manželů. V 24,5 % podala návrh na rozvod žena, zbývající část manželství byla rozvedena na základě návrhu ze strany muže (11,0 %). Většinu rozvedených manželství tvořily páry (tj. 58,3 %), které měly v době rozvodu alespoň jedno nezletilé dítě – 49,3 % párů mělo jedno, 45,8 % dvě a 5,0 % tři a více nezletilých dětí. Bezdětná manželství tvořila 41,7 % všech rozvodů. Počet mužů a žen, kteří se rozváděli poprvé, byl téměř shodný – o první rozvod se jednalo u 694 mužů a 689 žen.

Tabulka: Rozvody v Olomouckém kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2022

Do Olomouckého kraje se v průběhu 1. až 3. čtvrtletí 2022 přistěhovalo 4 279 osob, tedy o 350 osob více než ve srovnatelném období roku 2021. Z ostatních krajů ČR se do kraje přistěhovalo 3 167 osob (74,0 % přistěhovalých) a 1 112 osob ze zahraničí (26,0 % přistěhovalých).

Ve stejném období se z kraje vystěhovalo 3 749 osob (o 120 osob méně než za stejné období předchozího roku). Do ostatních krajů ČR se vystěhovalo 3 233 osob (86,2 % vystěhovalých) a 516 se odstěhovalo do zahraničí (13,8 % vystěhovalých).

Graf: Přírůstek/úbytek obyvatel v Olomouckém kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2022

Saldo vnitřního stěhování bylo záporné (z jiných krajů se přistěhovalo o 66 osob méně, než se do jiných krajů ČR vystěhovalo). Saldo zahraničního stěhování bylo kladné (počet přistěhovalých převýšil počet vystěhovalých do ciziny o 596 osob). Počet obyvatel v kraji se tak stěhováním zvýšil o 530 osob. Tyto údaje nezahrnují osoby, kterým byla udělena dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. 

 

Více informací naleznete na internetových stránkách ČSÚ v Rychlé informaci a v publikaci Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. až 3. čtvrtletí 2022.

 

 

Kontakt:
Kateřina Káňová
Oddělení informačních služeb
E-mail: katerina.kanova@czso.cz

  • Demografický vývoj v Olomouckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2022 - komentář
  • Počet obyvatel k 30. 9. 2022 a pohyb obyvatel v 1. až 3. čtvrtletí 2022 podle krajů a okresů Olomouckého kraje
  • Sňatky v Olomouckém kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2022
  • Rozvody v Olomouckém kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2022
  • Graf - Pohyb obyvatel v Olomouckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2021 a 1. až 3. čtvrtletí 2022
  • Graf - Přírůstek/úbytek obyvatel v Olomouckém kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2022