Demografický vývoj v Olomouckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2020

 

14. 12. 2020

K 30. září 2020 žilo v Olomouckém kraji 631,7 tis. obyvatel*). Od počátku roku jejich počet klesl o 355 osob. Trend postupného snižování stavu krajské populace byl v průběhu 1. až 3. čtvrtletí letošního roku zachován. Důvodem byl souběh přirozeného úbytku i úbytku obyvatel stěhováním. Meziročně se zvýšil počet živě narozených dětí i počet zemřelých. Uzavřeno bylo méně sňatků a klesl také počet rozvodů. Nižší migrační aktivita obyvatel se promítla do nižšího počtu přistěhovalých i nižšího počtu vystěhovalých. Migrační saldo zůstalo záporné.

Podle předběžných údajů ČSÚ žilo k 30. 9. 2020 v Olomouckém kraji 631 660 obyvatel*). V porovnání se stavem k 1. 1. 2020 byl jejich počet nižší o 355 osob, tj. o 0,8 osoby na 1 000 obyvatel středního stavu. Olomoucký kraj se tím zařadil k polovině krajů České republiky, ve kterých počet obyvatel klesl. V rámci kraje nastalo relativně nejvýraznější snížení v okrese Jeseník. Vlivem úbytku stěhováním a především přirozeného úbytku zde v přepočtu na 1 000 obyvatel došlo k poklesu o 5,0 osob. Analogický souběh záporné přirozené měny a záporné migrace charakterizoval také okresy Přerov a Šumperk.

Rostoucí počet obyvatel v Olomouckém kraji vykázal pouze okres Olomouc, a to o 1,5 osob na 1 000 obyvatel. K poslednímu zářijovému dni žilo v kraji 322 293 žen, tj. 51,0 % z celku. Nejvyšší podíly žen byly zjištěny v populaci okresů Olomouc (51,3 %) a Prostějov (51,1 %).

Rozdíl mezi počtem živě narozených a zemřelých byl v Olomouckém kraji záporný a činil −278 osob. V relativním přepočtu dosáhl hodnoty −0,6 osoby na 1 000 obyvatel středního stavu, což odpovídalo 6. nejvyššímu přirozenému úbytku v České republice. V meziročním pohledu se zvýšil jak počet živě narozených dětí, tak počet zemřelých. Kladnou přirozenou měnu obyvatel zaznamenal v kraji pouze okres Olomouc (+89 osob). Převaha zemřelých nad živě narozenými naopak charakterizovala okresy Přerov (−113 osob), Prostějov (−109 osob), Jeseník (−106 osob) a Šumperk (−39 osob).

Krajský stav populace se snížil také vlivem stěhování. Rozdíl mezi počtem přistěhovalých a vystěhovalých činil −77 osob. V relativním pohledu dosáhl hodnoty −0,2 osoby na 1 000 obyvatel středního stavu, což odpovídalo 6. nejvyššímu migračnímu úbytku v České republice. Záporné migrační saldo bylo sledováno v okresech Přerov (−181 osob), Šumperk (−118 osob) a Jeseník (−35 osob). Opačný jev se týkal okresů Olomouc (+178 osob) a Prostějov (+79 osob).

Během prvních devíti měsíců letošního roku se v kraji živě narodilo 4 973 dětí. Absolutně nejvíce z nich přišlo na svět v nejrozlehlejším a nejlidnatějším okrese Olomouc (38,1 %). V relativním vyjádření bylo nejvíce živě narozených v okrese Olomouc (10,8 dětí na 1 000 obyvatel), naopak nejméně v okrese Jeseník (9,4 dětí na 1 000 obyvatel). V celém kraji připadalo na 1 000 obyvatel 10,5 živě narozených dětí, což byla po Praze a krajích Jihomoravském, Kraji Vysočina a Pardubickém 5. nejvyšší porodnost v zemi.

Ze 4 973 živě narozených bylo 2 548 chlapců, tj. 51,2 %. Nejvíce dětí bylo prvorozených (48,4 %) a druhorozených (37,2 %). Ve třetím a dalším pořadí se narodilo 716 dětí (tj. 14,4 %). Nejvyšší podíl prvorozenců byl zaznamenán v okrese Olomouc (49,3 %) a nejvyšší podíl druhorozenců v okrese Prostějov (38,6 %). Podíl dětí narozených v manželství zůstal nad padesátiprocentní hranici a činil 50,3 %. Nadpoloviční převaha dětí narozených provdaným maminkám charakterizovala okresy Prostějov (55,2 %), Olomouc (51,7 %) a Přerov (50,2 %).

V průběhu 1. až 3. čtvrtletí 2020 zemřelo v Olomouckém kraji 5 251 obyvatel. V relativním vyjádření zemřelo z 1 000 obyvatel 11,1 osob. Tato hodnota byla 5. nejvyšší v mezikrajském srovnání. Vyšší úmrtnost byla na území kraje sledována v okresech Jeseník (13,1 ‰), Prostějov (11,9 ‰) a Přerov (11,4 ‰). Nejnižší byla v okrese Olomouc (10,2 ‰), který je charakterizován průměrně nejmladší populací v kraji. V celkovém úhrnu zemřelo 2 708 mužů a 2 543 žen. Celkem 45,6 % zemřelých bylo ve věku 80 a více let. Hodnoty kojenecké (1,4 ‰) i novorozenecké úmrtnosti (0,8 ‰) byly nižší než republikový průměr (2,3 ‰, resp. 1,6 ‰). V kraji zemřelo 7 dětí do 1 roku, z toho 4 děti zemřely do 28 dnů po svém narození.

Od ledna do září letošního roku bylo v Olomouckém kraji uzavřeno 2 234 sňatků. V relativním přepočtu se uskutečnilo 4,7 svateb na 1 000 obyvatel, což bylo výrazně méně než ve stejném období předchozího roku (6,0 svateb na 1 000 obyvatel). V rámci kraje byla nejvyšší sňatečnost v okrese Jeseník (5,0 ‰) a nejnižší v okrese Přerov (4,5 ‰). V Olomouckém kraji bylo uzavřeno 1 521 sňatků (tj. 68,1 % z celku), během kterých vstoupili oba snoubenci do svazku manželského poprvé.

Podle předběžných údajů vydaly věcně příslušné soudy v kraji v průběhu 1. až 3. čtvrtletí 2020 rozhodnutí o 940 rozvodech. To odpovídalo 2,0 rozvodům na 1 000 obyvatel, což souhlasilo s republikovým průměrem. Nejvyšší rozvodovost charakterizovala okresy Jeseník (2,2 ‰) a Olomouc (2,1 ‰), naopak nejnižší rozvodovost okres Prostějov (1,7 ‰). Na návrh ženy bylo v kraji rozvedeno 32,9 % manželství, na návrh muže 18,6 % a na společný návrh 48,5 %. Většina rozvodů byla první, a to jak pro muže (82,2 %), tak pro ženy (83,2 %). V 565 případech byla rozvedena manželství s nezletilými dětmi (60,1 % z celkového počtu).

Do Olomouckého kraje se v průběhu 1. až 3. čtvrtletí 2020 přistěhovalo a úředně přihlásilo 3 029 osob z jiných krajů ČR a 897 osob z ciziny, tj. celkem 3 926 nových obyvatel (tj. 8,3 osob na 1 000 obyvatel). Mezi přistěhovalými mírně převažovaly ženy (51,1 %). Absolutně nejvíce obyvatel se z ostatních okresů a z ciziny přistěhovalo do okresu Olomouc (2 301 osob). Nejméně obyvatel se přistěhovalo do okresu Jeseník (380 osob), ačkoliv v relativním pohledu byl jejich počet nejvyšší v kraji (13,4 osob na 1 000 obyvatel). Relativně nejméně osob se opět přistěhovalo do okresu Šumperk (8,7 osob na 1 000 obyvatel). Obec svého trvalého bydliště na území Olomouckého kraje změnilo od ledna do září celkem 7 661 obyvatel, tj. méně než ve stejném období předchozího roku.

Z Olomouckého kraje se během 1. až 3. čtvrtletí 2020 vystěhovalo a úředně odhlásilo 4 003 osob (tj. 8,5 osob na 1 000 obyvatel). Celkem 3 448 obyvatel našlo nový domov v jiném kraji ČR a 555 osob se odstěhovalo do zahraničí. Z uvedeného vyplývá, že zatímco v mezikrajském stěhování vykázal Olomoucký kraj zápornou bilanci (−419 osob), s cizinou bylo jeho migrační saldo kladné (+342 osob). Absolutně nejvíce obyvatel se do ostatních okresů a zahraničí vystěhovalo z okresu Olomouc (2 123 osob). Relativně nejvíce vystěhovalých vykázal okres Jeseník, kde z 1 000 obyvatel odešlo v průměru 14,6 osob.

 

Více informací naleznete v Rychlé informaci.

 

 

Kontakt:
Jiří Frelich
Oddělení informačních služeb
E-mail: jiri.frelich@czso.cz

 

*) Veškeré údaje se týkají občanů České republiky a cizinců s trvalým pobytem v České republice, občanů třetích zemí s přechodným pobytem na území České republiky na základě dlouhodobého víza (nad 90 dnů) nebo povolení k dlouhodobému pobytu, občanů zemí EU, Norska, Švýcarska, Islandu, Lichtenštejnska a jejich rodinných příslušníků s hlášeným přechodným pobytem na území České republiky a cizinců s platným azylem v České republice. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) českých občanů s trvalým pobytem na území České republiky, které nastaly v cizině a byly zaregistrovány zvláštní matrikou v Brně.

Veškeré údaje za rok 2020 jsou předběžné.

 

  • Demografický vývoj v Olomouckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2020 - komentář
  • Počet obyvatel k 30. 9. 2020 a pohyb obyvatel v 1. až 3. čtvrtletí 2020 podle krajů ČR
  • Počet obyvatel k 30. 9. 2020 a pohyb obyvatel v 1. až 3. čtvrtletí 2020 podle okresů Olomouckého kraje
  • Živě narození a zemřelí podle okresů Olomouckého kraje v 1. až 3. čtvrtletí 2020
  • Sňatky a rozvody podle okresů Olomouckého kraje v 1. až 3. čtvrtletí 2020
  • Graf - Přírůstek/úbytek obyvatelstva v okresech Olomouckého kraje v 1. až 3. čtvrtletí 2020
  • Graf - Podíly živě narozených v manželství a mimo manželství v krajích ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2020