Demografický vývoj v Olomouckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2019

 

12. 12. 2019

K 30. září 2019 žilo v Olomouckém kraji 632,0 tis. obyvatel*). Od počátku roku jejich počet klesl o 521 osob. Trend postupného snižování stavu krajské populace, který předpokládá i nově zveřejněná projekce v následujícím půlstoletí, byl v průběhu 1. až 3. čtvrtletí 2019 zachován. Důvodem byl souběh záporné přirozené měny i záporné migrace. Meziročně se snížil počet živě narozených dětí i počet zemřelých. Uzavřeno bylo méně sňatků, počet rozvodů stagnoval. Vyšší migrační aktivita obyvatel se promítla do zřetelně vyššího počtu přistěhovalých i vyššího počtu vystěhovalých. Migrační saldo zůstalo záporné.

Podle předběžných údajů ČSÚ žilo k 30. 9. 2019 v Olomouckém kraji přesně 631 971 obyvatel*). V porovnání se stavem k 1. 1. 2019 byl jejich počet nižší o 521 osob, tj. o 1,1 osoby na 1 000 obyvatel středního stavu. Po kraji Moravskoslezském a Karlovarském se jednalo o 3. nejvyšší relativní úbytek v České republice. V rámci kraje nastalo relativně nejvýraznější snížení počtu obyvatel v okrese Jeseník. Vlivem přirozeného úbytku a především úbytku stěhováním zde v přepočtu na 1 000 obyvatel došlo k poklesu o 10,0 osoby (relativně nejvyšší úbytek mezi všemi okresy v zemi). Rostoucí počet obyvatel v Olomouckém kraji vykázaly pouze okresy Olomouc (o 1,9 osoby na 1 000 obyvatel) a Prostějov (o 0,4 osoby na 1 000 obyvatel). V Olomouckém kraji žilo 322 395 žen, tj. 51,0 % z celku. Nejvyšší podíly žen byly zjištěny v populaci okresů Olomouc (51,3 %) a Prostějov (51,1 %).

Rozdíl mezi počtem živě narozených a zemřelých byl v Olomouckém kraji záporný a činil −382 osob. V relativním přepočtu dosáhl −0,8 osoby na 1 000 obyvatel středního stavu, což odpovídalo 4. nejvyššímu přirozenému úbytku v České republice. V meziročním pohledu se snížil jak počet živě narozených dětí, tak počet zemřelých. Kladnou přirozenou měnu obyvatel zaznamenal v kraji pouze okres Olomouc (+138 osob). Převaha zemřelých nad živě narozenými naopak charakterizovala okresy Přerov (−223 osob), Šumperk (−112 osob), Prostějov (−101 osob) a Jeseník (−84 osob). Krajský stav populace se snížil také vlivem stěhování. Rozdíl mezi počtem přistěhovalých a vystěhovalých činil −139 osob. V relativním pohledu dosáhl −0,3 osoby na 1 000 obyvatel středního stavu, což po Moravskoslezském kraji odpovídalo 2. nejvyššímu migračnímu úbytku v České republice. Záporné migrační saldo bylo sledováno v okresech Jeseník (−203 osob), Přerov (−149 osob) a Šumperk (−118 osob). Opačný jev se týkal okresů Olomouc (+194 osob) a Prostějov (+137 osob).

Během prvních devíti měsíců letošního roku se v kraji živě narodilo 4 805 dětí. Absolutně nejvíce z nich přišlo na svět v největším a nejlidnatějším okrese Olomouc (40,3 %). V relativním vyjádření bylo nejvíce živě narozených v okrese Olomouc (11,0 dítěte na 1 000 obyvatel), naopak nejméně v okrese Přerov (9,2 dítěte na 1 000 obyvatel). V celém kraji připadalo na 1 000 obyvatel 10,2 živě narozených dětí, což byla po Karlovarském a Ústeckém kraji 3. nejnižší hodnota v zemi.

Ze 4 805 živě narozených bylo 2 477 chlapců, tj. 51,6 %. Nejvíce dětí bylo prvorozených (47,1 %) a druhorozených (38,0 %). Ve třetím a dalším pořadí se narodilo 716 dětí (14,9 %). Nejvyšší podíl prvorozenců nastal v okrese Šumperk (48,4 %) a nejvyšší podíl druhorozenců v okrese Olomouc (40,7 %). Podíl dětí narozených v manželství zůstal nad padesátiprocentní hranici a činil 50,6 %. Nadpoloviční převaha dětí narozených provdaným maminkám charakterizovala okresy Olomouc (54,8 %) a Prostějov (52,6 %).

V průběhu 1. až 3. čtvrtletí 2019 zemřelo v Olomouckém kraji 5 187 obyvatel. V relativním vyjádření zemřelo z 1 000 obyvatel 11,0 osoby. Tato hodnota byla 5. nejvyšší v mezikrajském srovnání. Vyšší úmrtnost byla na území kraje sledována v okresech Jeseník (12,3 ‰), Přerov (11,5 ‰), Prostějov (11,2 ‰) a Šumperk (11,2 ‰). Nejnižší byla v okrese Olomouc (10,2 ‰), který je charakterizován průměrně nejmladší populací v kraji. V celkovém úhrnu zemřelo 2 647 mužů a 2 540 žen. Celkem 45,2 % zemřelých mělo 80 a více let. Hodnoty kojenecké (2,1 ‰) i novorozenecké úmrtnosti (1,0 ‰) byly nižší než republikový průměr (2,5 ‰, resp. 1,5 ‰). V kraji zemřelo 10 dětí do 1 roku, z toho 5 dětí zemřelo do 28 dnů po svém narození.

Od ledna do září letošního roku bylo v Olomouckém kraji uzavřeno 2 793 sňatků. V relativním přepočtu se uskutečnilo 5,9 svateb na 1 000 obyvatel, což odpovídalo republikovému průměru. V rámci kraje byla nejvyšší sňatečnost v okrese Olomouc (6,2 ‰) a nejnižší v okrese Prostějov (5,5 ‰). V Olomouckém kraji bylo uzavřeno 1 985 sňatků (tj. 71,1 % z celku), během kterých vstoupili oba snoubenci do svazku manželského poprvé.

Podle předběžných údajů vydaly věcně příslušné soudy v kraji v průběhu 1. až 3. čtvrtletí 2019 rozhodnutí o 1 013 rozvodech. To odpovídalo 2,1 rozvodu na 1 000 obyvatel, což bylo mírně pod republikovým průměrem (2,2 ‰). Nejvyšší rozvodovost charakterizovala okresy Jeseník (2,5 ‰) a Olomouc (2,3 ‰), naopak nejnižší rozvodovost okres Prostějov (1,8 ‰). Na návrh ženy bylo v kraji rozvedeno 33,6 % manželství, na návrh muže 20,4 % a na společný návrh 46,0 %. Většina rozvodů byla první, a to jak pro muže (84,6 %), tak pro ženy (84,0 %). V 623 případech byla rozvedena manželství s nezletilými dětmi (61,5 % z celkového počtu).

Do Olomouckého kraje se v průběhu 1. až 3. čtvrtletí 2019 přistěhovalo a úředně přihlásilo 3 021 osob z jiných krajů ČR a 1 233 osob z ciziny, tj. celkem 4 254 nových obyvatel (tj. 9,0 osoby na 1 000 obyvatel). Mezi přistěhovalými mírně převažovali muži (51,2 %). Absolutně nejvíce obyvatel se z ostatních okresů a z ciziny přistěhovalo do okresu Olomouc (2 600 osob), naopak nejméně do okresu Jeseník (349 osob). V relativním pohledu hlásil nejvyšší počet přistěhovalých okres Olomouc (14,8 osoby na 1 000 obyvatel). Relativně nejméně osob se opět přistěhovalo do okresu Šumperk (8,7 osoby na 1 000 obyvatel). Obec svého trvalého bydliště na území Olomouckého kraje změnilo od ledna do září celkem 7 996 obyvatel, tj. méně než ve stejném období předchozího roku.

Více informací naleznete v rychlé informaci a navazující datové sadě.

 

Kontakt:
Jiří Frelich
Oddělení informačních služeb
Tel.: 585 731 527
E-mail: jiri.frelich@czso.cz

 *) Veškeré zpracovávané a publikované údaje se týkají občanů ČR, cizinců, kteří mají v České republice trvalé bydliště, cizinců třetích zemí s vízy k pobytu nad 90 dnů nebo s povolením k dlouhodobému pobytu, občanů zemí EU s přechodným pobytem a cizinců s přiznaným azylem. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) českých občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině. Veškeré údaje za rok 2019 jsou předběžné.

  • Demografický vývoj v Olomouckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2019 - komentář
  • Počet obyvatel k 30. 9. 2019 a pohyb obyvatel v 1. až 3. čtvrtletí 2019 podle krajů ČR
  • Počet obyvatel k 30. 9. 2019 a pohyb obyvatel v 1. až 3. čtvrtletí 2019 podle okresů Olomouckého kraje
  • Živě narození a zemřelí podle okresů Olomouckého kraje v 1. až 3. čtvrtletí 2019
  • Sňatky a rozvody podle okresů Olomouckého kraje v 1. až 3. čtvrtletí 2019
  • Graf - Přírůstek/úbytek obyvatel podle okresů Olomouckého kraje v 1. až 3. čtvrtletí 2019