Cizinci v Olomouckém kraji v roce 2020

 

13. 5. 2021

Podle předběžných údajů žilo na konci roku 2020 na území Olomouckého kraje 13 718 cizinců. Meziročně došlo k nárůstu počtu cizinců o 5,8 %. Cizinci se podíleli na celkové populaci Olomouckého kraje 2,2 %. Necelá polovina cizinců (46,8 %) pocházela ze zemí Evropské unie (EU 28). Čtvrtinu cizinců v kraji tvořili Slováci (26,4 % z celkového počtu cizinců).

Podle předběžných údajů zveřejněných Ředitelstvím služby cizinecké policie žilo na konci roku 2020 v Olomouckém kraji 13 718 cizinců. Meziročně se počet cizinců zvýšil o 748 osob. Nárůst počtu cizinců žijících v kraji trvá od roku 2004, s výjimkou let 2008 a 2009, ve kterých došlo k mírnému poklesu. Muži se podíleli na cizincích v kraji 58,8 %.

Mezi cizinci podle státního občanství tvořili nejpočetnější skupiny Slováci, Ukrajinci a Vietnamci. Slováci představovali více než čtvrtinu všech cizinců (26,4 %). Každý pátý cizinec v kraji měl statní občanství Ukrajiny (20,6 %), s vietnamským občanstvím tady žilo 13,2 % obyvatel. Meziročně nejvyšší nárůst počtu cizinců byl zaznamenán u osob se statním občanstvím Ukrajiny (o 11,1 % více), Z dlouhodobého pohledu se počet cizinců ze Slovenska a Vietnamu každoročně zvyšuje. Počet cizinců z Ukrajiny má od roku 2015 také rostoucí trend. Počet osob z Německa se dlouhodobě drží na stejné úrovni. Počet Poláků se v posledním roce mírně zvýšil oproti dlouhodobé stagnaci (nárůst o 5,2 %).

Téměř polovina cizinců v kraji pocházela ze států Evropské unie (46,8 %). Mezi nimi tvořily druhou nejpočetnější skupinu po občanech Slovenska osoby ze sousedních zemí: Polska (627 osob) a Německa (396 osob).

Nejvíce cizinců žilo na území okresu Olomouc (47,1 %). V okrese Přerov žila necelá pětina ze všech cizinců v kraji (19,2 %). Na Prostějovsku a Šumpersku žily na konci roku 2020 podobně velké skupiny cizinců (15,1 %, resp. 11,9 % z celkového počtu cizinců). Nejméně cizinců bydlelo v obcích okresu Jeseník (6,8 %). Vzhledem k počtu osob bydlících v okresech byl podíl cizinců nejvyšší v okresech Olomouc (2,7 %) a Jeseník (2,5 %). Naopak nejméně cizinců mezi obyvateli okresu připadalo na Šumpersku (1,4 %). Podíl cizinců v okresech Přerov a Prostějov se pohyboval kolem 2,0 %.

Ve všech okresech kraje převažovali mezi cizinci muži. Největší převaha mužů nad ženami byla zjištěna v okresech Jeseník a Přerov (62,7 % mužů ku 37,3 % žen).

Relativně nejvíce cizinců ze zemí Evropské unie žilo na území okresu Jeseník (70,7 %). V ostatních okresech se podíl cizinců ze zemí EU 28 pohyboval od 43,4 % v okrese Olomouc až do 47,3 % v okrese Šumperk. Mezi cizinci převažovaly ve všech okresech osoby se slovenským státním občanstvím.

Největší podíl Slováků mezi cizinci v daném okrese byl zjištěn v okresech Prostějov (31,9 %) a Přerov (30,3 %).

Struktura cizinců podle státního občanství byla v okrese Jeseník při meziokresním srovnání v Olomouckém kraji odlišná. Necelých 75 % cizinců tvořily podobně velké skupiny: Slováci (23,0 %) a dále Poláci (19,1 %), Němci (17,4 %) a občané se státním občanstvím Vietnamu (14,5 %). V ostatních okresech se na druhé a třetí pozici umístili občané Ukrajiny a Vietnamu.

Z dlouhodobého pohledu došlo ve srovnání s koncem roku 2005 k výraznému nárůstu počtu cizinců ve všech okresech Olomouckého kraje. Relativně nejvíce se zvýšil počet cizinců žijících v obcích okresu Olomouc, který se téměř zdvojnásobil (nárůst o 97,6 %). Okresy Prostějov a Přerov zaznamenaly podobný nárůst 74,2 % resp. 78,8 %. V okrese Jeseník bylo zjištěno 70,0% navýšení a v okrese Šumperk byl zaevidován nárůst o 59,6 %.   

Početní stavy cizinců šesti nejčastějších občanství (Slovenska, Polska, Německa, Ukrajiny, Vietnamu a Ruska) byly mezi okresy ve srovnání let 2005 a 2020 odlišné. V okresech Olomouc, Prostějov a Přerov nedošlo v tomto období k úbytku počtu cizinců zmíněných občanství. Počet cizinců se statním občanstvím Slovenska, Německa a Vietnamu se ve srovnávaných letech zvýšil ve všech okresech kraje. V okrese Jeseník došlo ke snížení počtu cizinců se statním občanstvím Ukrajiny a Ruska. Sousední okres Šumperk charakterizoval relativní úbytek Poláků. Výrazné relativní přírůstky byly zaznamenány u cizinců s německým občanstvím na území okresu Jeseník, kde v roce 2005 žilo 31 občanů Německa a na konci roku 2020 to bylo 161 osob. V okresech Prostějov a Šumperk se jednalo o zvýšený nárůst cizinců s vietnamským občanstvím. Zatímco v roce 2005 v okrese Prostějov žilo 46 osob s vietnamským občanstvím a v okrese Šumperk to bylo 48 osob, v roce 2020 bydlelo v okrese Prostějov 210 Vietnamců a v okrese Šumperk jich žilo 279 osob.

 

Více informací naleznete na internetových stránkách ČSÚ ve statistikách cizinců.

 

 

Kontakt:
Joanna Pozdíšková
Oddělení informačních služeb
E-mail: joanna.pozdiskova@czso.cz

  • Cizinci v Olomouckém kraji v roce 2020 - komentář
  • Cizinci v Olomouckém kraji (stav k 31. 12.)
  • Cizinci podle okresů Olomouckého kraje (stav k 31. 12.)
  • Cizinci v okresech Olomouckého kraje k 31. 12. 2020
  • Graf - Cizinci podle statního občanství v Olomouckém kraji k 31. 12. 2020
  • Graf - Cizinci podle statního občanství v okrese Jeseník k 31. 12. 2020
  • Graf - Cizinci podle statního občanství v okrese Olomouc k 31. 12. 2020
  • Graf - Cizinci podle statního občanství v okrese Prostějov k 31. 12. 2020
  • Graf - Cizinci podle statního občanství v okrese Přerov k 31. 12. 2020
  • Graf - Cizinci podle statního občanství v okrese Šumperk k 31. 12. 2020