Cizinci v Olomouckém kraji v roce 2018

 

1. 10. 2019

Na konci roku 2018 žilo na území Olomouckého kraje 12 302 cizinců. Od roku 2009 se počet cizinců každoročně zvyšoval. Podíl cizinců na celkové populaci Olomouckého kraje činil 1,9 %. Ze zemí Evropské unie pocházelo 47,7 % cizinců, z toho největší skupinu tvořili Slováci.

Počet cizinců žijících v Olomouckém kraji se od roku 2004 každoročně zvyšoval, s výjimkou let 2008 a 2009, kdy došlo k mírnému poklesu. Ve srovnání s rokem 2005 došlo k nárůstu počtu cizinců o 64,1 %. Podle údajů zveřejňovaných Ředitelstvím služby cizinecké policie na konci roku 2018 žilo na území kraje 12 302 cizinců, 7 169 mužů a 5 133 žen. Podíl mužů převyšoval podíl žen dlouhodobě a mírně se zvyšoval. Na konci roku 2018 činil 58,3 % a na konci roku 2005 to bylo 54,5 %.

Ze zemí Evropské unie pocházelo 5 864 cizinců, z toho nejvíce ze Slovenska (59,1 %). Z evropských zemí ještě významnou skupinu tvořili občané z Ukrajiny, kterých podíl na celkovém počtu cizinců v kraji činil 18,9 %. Z mimoevropských zemí nejpočetnější skupinu tvořili cizinci pocházející z Vietnamu (13,8 %). Zatímco podíl cizinců z Ukrajiny se na celkovém počtu cizinců postupem času snižoval (z 26,5 % v roce 2005 na 18,9 % v roce 2018), podíl občanů vietnamské národnosti měl opačný trend (z 10,7 % v roce 2005 nárůst na 13,8 % v roce 2018). Na konci roku 2018 každý pátý cizinec žijící v Olomouckém kraji pocházel z Ukrajiny a každý sedmý z Vietnamu.

Cizinci v Olomouckém kraji stav k 31. 12. *)
Pramen: Ředitelství služby cizinecké policie


*) údaje nezahrnují cizince s platným azylem na území ČR
1) Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věci ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Cizinci v jednotlivých okresech kraje stav k 31. 12. *)
Pramen: Ředitelství služby cizinecké policie

 
*) údaje nezahrnují cizince s platným azylem na území ČR

Podle jednotlivých okresů nejvíce cizinců žilo v okrese Olomouc (47,2 %). Necelá pětina ze všech cizinců žijících v kraji zvolila za místo k bydlení obce v okrese Přerov (19,2 %). Na Prostějovsku a Šumpersku žily na konci roku 2018 podobně velké skupiny cizinců (14,6 % resp. 12,1 % z celkového počtu cizinců). Obce na Jesenicku si vybralo 850 cizinců.

Slováci tvořili největší podíl z počtu cizinců ve všech okresech kraje. Z celkového počtu cizinců na Šumpersku byly dominantní dvě velikostně podobné skupiny: ze Slovenska (22,5 %) a z Ukrajiny (21,0 %). Podobně tomu bylo v okresech  Prostějov a Olomouc, kde druhou co do velikosti skupinu, po Slovácích, tvořili cizinci z Ukrajiny (25,8 % a 19,3 %). V okrese Jeseník bylo zajímavé rozložení podílů cizinců na celku. Další v pořadí po občanech slovenské státní příslušnosti byly další tři skupiny cizinců, které se minimálně lišily co do počtu: z Německa (18,9 % z celku), z Polska (17,9 %) a z Vietnamu (16,7 %). Na Přerovsku druhý největší podíl na cizincích celkem v tomto okrese drželi občané z Vietnamu (19,0 %).

 

Pokud srovnáme 8 nejčastějších občanství cizinců v roce 2018 s jejich stavem v roce 2005, tak se jejich počet zvýšil. Dvakrát tolik bylo cizinců z Vietnamu (nárůst z 804 na 1 700 osob) a Německa (192 osoby v roce 2005 a 391 osob v roce 2018), trojnásobně se zvýšil počet Rumunů (ze 76 osob na 283 osoby). Ke snížení počtu cizinců mezi 8 nejčastějšími občanstvími, ve srovnání s rokem 2005, v rámci kraje nedošlo.

 

Podíl cizinců na populaci Olomouckého kraje se každoročně mírně zvyšuje. V roce 2018 tento podíl dosáhl hodnoty 1,9 %.

Mezi cizinci převažuje věková skupina 15-64 let, která na konci roku 2018 tvořila podíl 84,0 % z celku. Podíl dětské složky na cizincích celkem se v časové řadě mírně měnil (v rozmezí od 6,7 % do 8,9 %), naopak podíl starších 65 let od roku 2007 každoročně narůstá.

Data o zaměstnanosti cizinců jsou převzata od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Časová řada není sice kompletní, ale podle dostupných dat lze konstatovat, že ve srovnání s rokem 2005 se počet zaměstnaných cizinců výrazně zvýšil (nárůst o 178,7 %). Z celkového počtu 12 951 cizinců zaměstnaných na konci roku 2018 jich 2 237 vlastnilo živnostenské oprávnění (17,3 %). Polovina zaměstnaných cizinců byla v okrese Olomouc (49,5 %). Naopak nejméně zaměstnaných cizinců bylo na Jesenicku (4,9 %).

Kontakt:
Joanna Pozdíšková
Oddělení informačních služeb
Tel.: 585 731 528
E-mail: joanna.pozdiskova@czso.cz

  • Cizinci v Olomouckém kraji v roce 2018 - komentář
  • Cizinci v Olomouckém kraji stav k 31. 12.
  • Cizinci v jednotlivých okresech kraje stav k 31. 12.
  • Struktura cizinců podle státního občanství v Olomouckém kraji
  • Cizinci a jejich podíl na celkovém počtu obyvatel v Olomouckém kraji