Chov hospodářských zvířat v roce 2018

 

26. 4. 2019

Stav skotu se meziročně snížil o 1,4 % a k poslednímu prosinci 2018 zemědělské podniky v Olomouckém kraji chovaly 88,4 tisíc kusů skotu. Výraznější redukce byla zaznamenána ve stavech drůbeže. Ty poklesly téměř o desetinu (-9,4 %) a ke konci roku 2018 bylo evidováno 483,7 tis. kusů. Počty prasat se meziročně mírně zvýšily o 1,3 % a dosáhly téměř 82 tis. kusů.

 

Chov skotu

Podle výsledků pololetního výběrového šetření se stavy skotu ke konci roku 2018 snížily oproti stejnému období roku 2017 v České republice i v Olomouckém kraji. V České republice byl úbytek 1,1 tis. kusů, v Olomouckém kraji bylo méně o 1,3 tis. kusů. Naopak v některých krajích bylo zaznamenáno rozšíření chovů skotu. Největší nárůst vykázal kraj Zlínský (o 3,3 tis. ks).

Počty krav se meziročně také snížily v republikovém součtu (o 0,2 %), i když v polovině krajů došlo k mírnému nárůstu. V Olomouckém kraji to bylo zvýšení o 0,2 %, tedy o 71 ks. Ke konci roku 2018 stavy krav v Olomouckém kraji čítaly 36,8 tis. kusů a na celkovém počtu skotu v kraji se podílely 41,6 %.

Stavy skotu a krav ke konci roku podle krajů

Největší část skotu podle věkových kategorií tvořil skot starší 2 let, který se podílel na celku 48,5 %. Věková kategorie nad 1 rok a do 2 let přesáhla pětinový podíl (22,5 %) a zbývající dvě věkové kategorie byly přibližně stejné (telat do 6 měsíců věku bylo 13,9 % a nad 6 měsíců až do 12 měsíců věku 15,2 %).

V dlouhodobém pohledu se stavy skotu výrazně nezměnily. V roce 2007 se v Olomouckém kraji chovalo 93,3 tis. kusů skotu a na konci roku 2018 to bylo 88,4 tis. kusů. Velmi výrazně se změnila struktura skotu podle věkových kategorií. Razantně ubylo jatečných telat ve prospěch ostatních telat. V roce 2010 došlo k prvnímu znatelnému poklesu u jatečných telat do 6 měsíců věku ze 1,8 tis. kusů na konci roku 2009 na 1,3 tis. kusů. U telat jatečných nad 6 měsíců věku až do 12 měsíců věku byl to ještě větší pokles z 2,6 tis. kusů na 987 kusů. V následujícím roce došlo k dalšímu hlubokému poklesu a na konci roku 2018 stavy jatečných telat do 6 měsíců a nad 6 měsíců až do roku čítaly 46 kusů.

Stavy skotu podle věkových kategorií v Olomouckém kraji k 31. 12. (kusy)

V průběhu roku 2018 bylo v České republice vyrobeno přes 3 miliardy litrů mléka. V Olomouckém kraji dosáhla produkce mléka hodnoty 200 mil. litrů, což bylo o 2 mil. litrů méně než v roce 2017. V ostatních krajích došlo k meziročnímu nárůstu výroby mléka. V absolutních hodnotách nejvyšší nárůst zaznamenal Středočeský kraj vč. hlavního města Prahy, kde bylo ve srovnání s rokem 2017 vyrobeno o 20,6 milionů litrů mléka více. Nejvíce mléka bylo vyrobeno v Kraji Vysočina, který na celkové výrobě mléka se podílel z 18,5 %. Olomoucký kraj se podílel z 6,5 %.

Průměrná denní dojivost krav v Olomouckém kraji (23,11 l) byla nižší než republikový průměr (23,36 l) a držela se uprostřed mezikrajského žebříčku. Z dlouhodobého pohledu se každoročně zvyšuje. V roce 2002 byla průměrná denní dojivost v Olomouckém kraji o necelých 7 litrů nižší než v roce 2018.

V minulém roce se v kraji narodilo 37,0 tis. telat. Ve srovnání s rokem 2017 se jednalo o mírné zvýšení o 1,2 %. Celorepublikový nárůst dosáhl hodnoty 2,0 %. Relativně nejvyšší nárůst počtu narozených telat byl zjištěn ve Zlínském kraji, a to o 4,8 %. Ve všech krajích se v roce 2018 narodilo více telat než v roce 2017. V přepočtu na 100 krav se nejvíce telat narodilo v Pardubickém kraji, kde tento ukazatel dosáhl hodnoty 102,6. Naopak nejméně narozených telat v přepočtu na 100 krav připadalo v Ústeckém kraji (94,3). V Olomouckém kraji se na 100 krav narodilo 99,4 telat.

Úhyn telat v procentech z počtu narozených se pohyboval od 5,4 % ve Zlínském kraji po 8,9 % v kraji Karlovarském. V Olomouckém kraji to bylo 7,6 %. Nepatrné meziroční zvýšení podílu uhynulých telat bylo zaznamenáno v 10 krajích. Výjimku tvořily kraje Jihomoravský, Moravskoslezský a Plzeňský.

Při zvýšeném počtu uhynulých telat do 3 měsíců věku v našem kraji (nárůst o 12,5 %, tj. nejvyšší mezi kraji ČR) bylo celkem odchováno 34,2 tis. telat. Počet odchovaných telat na 100 krav byl v Olomouckém kraji (91,8 telat) mírně nižší než republiková hodnota (92,0 telata na 100 krav). Nejvíce odchovaných telat na 100 krav bylo v Pardubickém kraji (96,8).

Počet odchovaných telat podle krajů

 

Chov prasat

Počty prasat u chovatelů z Olomouckého kraje na konci roku 2018 dosáhly téměř 82 tis. kusů. Meziročně se mírně zvýšily (o 1,3 %). V mezikrajském srovnání největší nárůst počtu prasat byl zaznamenán v Jihomoravském kraji (o 15, 4 %). V šesti krajích stavy prasat meziročně poklesly, nejvíce v kraji Libereckém (pokles o 12,7 %).

Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu v Olomouckém kraji k 31. 12.

V Olomouckém kraji největší skupinu podle hmotnostních kategorií tvořila prasata na výkrm, u kterých byl také zjištěn největší meziroční nárůst mezi jednotlivými kategoriemi (o více než 2 tis. kusů, tedy o 7,7 %). Zvýšil se také počet mladých prasat o 1,3 tis. kusů (7,7 %). Ke snížení stavu došlo u selat (o 3,8 %) a chovných prasat (o 16,4 %).

Z dlouhodobého pohledu se stavy všech kategorií výrazně změnily. Ve srovnání se stavem roku 2007, kdy bylo chováno více než 214,8 tis. kusů prasat poklesl jejich stav na 38 % tohoto počtu. Selat do 20 kg živé hmotnosti bylo v roce 2007 přes 63 tis. kusů, v roce 2018 jejích stav poklesl na 26,6 tis. ks. Počet mladých selat se snížil z původních 45,8 tis. ks na 18,4 tis. ks. Pokles stavu prasat na výkrm byl ještě výraznější. Zatímco k 1. 12. 2007 bylo chováno 83,5 tis. ks prasat na výkrm, k poslednímu prosinci roku 2018 jich bylo jen 30,1 tis. ks. Podobně to bylo se stavem prasat na chov, jejichž počet se snížil z 22,5 tis. ks v roce 2007 na 6,8 tis. ks v roce 2018.

V roce 2018 se v Olomouckém kraji narodilo více než 184,4 tis. selat. Ve srovnání s rokem 2017 to bylo o 15,8 tis. kusů více a tento meziroční nárůst byl v mezikrajském srovnání druhý nejvyšší po Ústeckém kraji. Naopak Kraj Vysočina dosáhl největšího úbytku počtu narozených selat (-53,3 tis. kusů). Kraj Vysočina byl druhý co do počtu chovaných prasat v republice, hned po Středočeském kraji včetně Hl. m. Prahy.

Podíl uhynulých selat z počtu narozených byl v roce 2018 druhý nejnižší v Olomouckém kraji (8,9 %) v mezikrajském srovnání. Nejnižší podíl dosáhl Karlovarský kraj (8,2 %). Naopak nejvyšší podíl uhynulých selat z počtu narozených byl sledován v Libereckém kraji (16,4 %). Díky zvýšenému počtu narozených selat a nízkému podílu uhynulých selat bylo v kraji odchováno necelých 168 tis. kusů selat, tedy meziročně o 14,9 tis. kusů více. Počet odchovaných selat na prasnici v Olomouckém kraji se meziročně zvýšil na 26,9 kusů.

 

Chov drůbeže

Stavy drůbeže ke konci roku v Olomouckém kraji představovaly 483,7 tis. kusů. Meziročně to znamenalo pokles o téměř 50 tis. kusů. Ke snížení stavu drůbeže došlo v polovině krajů, nejvíce v Pardubickém kraji (o 600 tis. kusů), kde byly počty drůbeže druhé nejvyšší mezi kraji. Prvenství v chovu drůbeže získal kraj Středočeský včetně Hl. m. Prahy, kde počty drůbeže tvořily 27 % republikového celku. Také zde se meziročně stavy drůbeže nejvíce rozšířily, a to o více než 2 miliony kusů.

Stavy drůbeže a nosnic podle krajů

Nosnice tvořily necelých 30 % z celkového stavu drůbeže v Olomouckém kraji. Meziročně se stav nosnic skoro nezměnil (pokles o 0,3 %). Celková snáška konzumních vajec byla ve srovnání s rokem 2017 nižší o 3,3 tis. kusů a průměrná snáška na nosnici se snížila z 296,3 kusů vajec v roce 2017 na 290,2 kusy v roce 2018. Největší pokles snášky konzumních vajec byl zjištěn v Plzeňském kraji (pokles o 87,5 tis. kusů), kde byla zaznamenána také největší meziroční redukce stavu nosnic (pokles o 227,8 tis. kusů). Třetina konzumních vajec byla vyrobená v Pardubickém kraji (476,8 tis kusů), kde byl zaevidován největší meziroční nárůst produkce vajec. Průměrná snáška na nosnici byla nejvyšší v Karlovarském kraji (332 vajec na nosnici).

 

Více informací naleznete v publikacích Chov skotu, Chov prasat a Chov drůbeže.

 

Kontakt:
Joanna Pozdíšková
Oddělení informačních služeb
Tel.: 585 731 528
E-mail: joanna.pozdiskova@czso.cz

 • Chov hospodářských zvířat v roce 2018 - komentář
 • Stavy skotu a krav ke konci roku podle krajů
 • Stavy skotu podle věkových kategorií v Olomouckém kraji k 31. 12.
 • Počet odchovaných telat podle krajů
 • Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu v Olomouckém kraji k 31. 12.
 • Stavy drůbeže a nosnic podle krajů
 • Graf - Výroba mléka a průměrná roční dojivost krávy v Olomouckém kraji
 • Graf - Narozená telata na 100 krav podle krajů v roce 2017 a 2018
 • Graf - Struktura prasat podle hmotnostních kategorií v Olomouckém kraji
 • Graf - Narozená selata a úhyn selat z počtu narozených v krajích v roce 2018
 • Graf - Průměrné stavy nosnic a průměrná snáška na nosnici podle krajů