Bytová výstavba v Olomouckém kraji v roce 2023

 

28. 2. 2024

V roce 2023 bylo na území Olomouckého kraje výstavbou zahájeno 1 475 bytů. Díky meziročnímu propadu o 34,6 % se jednalo o nejnižší hodnotu za uplynulých 7 let. Dokončeno bylo v roce 2023 celkem 2 016 bytů. Ačkoliv se meziročně jejich počet o pětinu snížil, zůstal čtvrtý nejvyšší od roku 1992.

Zahájené byty: Relativně nejvyšší meziroční pokles mezi všemi kraji

Podle předběžných údajů ČSÚ bylo v Olomouckém kraji v roce 2023 zahájeno 1 475 bytů, tj. o 34,6 % méně než v roce 2022. V novostavbách, které reprezentují klíčovou skupinu rezidenční výstavby, bylo zahájeno 1 102 bytů. Meziročně jejich počet klesl o 38,4 % na sedmileté minimum. Zbývajících 373 bytů bylo zahájeno v rámci změn již dokončených staveb, což bylo o 20,1 % méně než v roce předchozím.

V nových rodinných domech bylo vloni zahájeno 718 bytů (meziročně o 28,0 % méně) a v nových bytových domech 384 bytů (meziročně o 50,5 % méně). Výrazný úbytek nově zahájených bytů v rámci developerských projektů bytových domů nejvíce přispěl k meziročnímu poklesu zahájené bytové výstavby v Olomouckém kraji.

Graf: Zahájené byty v Olomouckém kraji

Z celkového počtu 1 475 zahájených bytů bylo 29,6 % z nich situováno v okrese Olomouc (437 bytů), 24,7 % v okrese Prostějov (364 bytů), 24,1 % v okrese Šumperk (356 bytů), 16,7 % v okrese Přerov (246 bytů) a 4,9 % v okrese Jeseník (72 bytů). V rámci Olomouckého kraje byl citelný meziroční pokles počtu zahájených bytů sledován na Olomoucku (o 59,9 %) a Přerovsku (o 32,4 %). Meziroční zvýšení charakterizovalo pouze Jesenicko (o 33,3 %).

Tabulka: Zahájené byty v Olomouckém kraji

V relativním přepočtu na 1 000 obyvatel středního stavu bylo v Olomouckém kraji v roce 2023 zahájeno 2,3 bytů. V mezikrajském srovnání se jednalo o 3. nejnižší hodnotu, která zřetelně zaostala za republikovým průměrem (3,3 ‰). Nejvyšší intenzita zahájené bytové výstavby v kraji náležela okresům Prostějov (3,3 ‰) a Šumperk (3,0 ‰). S odstupem následovaly okresy Jeseník (1,9 ‰), Přerov (1,9 ‰) a Olomouc (1,8 ‰). Zatímco v roce 2022 bylo na Olomoucku zahájeno relativně nejvíce bytů v kraji, v roce 2023 jich bylo relativně nejméně.

Kartogram: Zahájené byty podle okresů

Tabulka: Zahájené byty podle krajů

Počet zahájených bytů v kraji tvořil 4,1 % z celkového počtu zahájených bytů v České republice. Ten se meziročně snížil o 15,5 % na 35 700 bytů. V roce 2023 došlo k meziročnímu růstu počtu zahájených bytů pouze ve dvou krajích, a to v Karlovarském (o 12,4 %) a Jihočeském (o 1,8 %). Ve zbývajících 12 krajích se počet zahájených bytů meziročně snížil, relativně nejvíce v kraji Olomouckém (o 34,6 %) a Plzeňském (o 31,2 %).

Graf: Zahájené byty v Olomouckém kraji podle čtvrtletí

 

Dokončené byty: Relativně nejvyšší meziroční pokles mezi všemi kraji

V roce 2023 bylo v Olomouckém kraji dokončeno 2 016 bytů. V porovnání s rekordním rokem 2022 došlo k poklesu o 20,7 %, přesto počet dokončených bytů zůstal čtvrtý nejvyšší od roku 1992. Počet a struktura zahájených bytů se s jistým zpožděním promítá do počtu a struktury bytů dokončených. Zcela nejvíce bytů je v rámci kraje dlouhodobě dokončováno na Olomoucku.

Tabulka: Dokončené byty v Olomouckém kraji

V roce 2023 bylo v okrese Olomouc dokončeno 781 bytů (tj. 38,7 % z celého kraje). V republikovém pohledu zde byl dokončen osmý nejvyšší počet bytů ze všech 77 okresů, a to po Praze a okresech Brno-město, Praha-východ, Brno-venkov, Pardubice, Plzeň-město a České Budějovice. Současně bylo na jeho území zkolaudováno více bytů než v celém kraji Karlovarském.

Graf: Dokončené byty v Olomouckém kraji

V dalším pořadí byl nejvyšší počet dokončených bytů sledován v okrese Prostějov (536 bytů, tj. 26,6 % z celého kraje), Přerov (342 bytů, tj. 17,0 %) a Šumperk (274 bytů, tj. 13,6 %). Nejnižší počet náležel okresu Jeseník (83 bytů, tj. 4,1 %). V okrese s nejvyšší stavební aktivitou, tj. na Olomoucku, se počet dokončených bytů meziročně výrazně snížil, a to o 49,5 %. Růstový trend charakterizoval okresy Jeseník (o 84,4 %), Přerov (o 56,9 %) a Prostějov (o 44,9 %).

Tabulka: Dokončené byty podle krajů

V novostavbách bylo dokončeno 1 673 bytů (meziročně o 28,2 % méně) a v rámci změn již dokončených staveb 343 bytů (meziročně o 60,3 % více). V podrobnějším pohledu bylo 1 078 bytů zkolaudováno v novostavbách rodinných domů (meziročně o 9,4 % méně) a 583 bytů v novostavbách bytových domů (meziročně o 48,1 % méně). Jestliže počet dokončených bytů v novostavbách rodinných domů odpovídal třetí nejvyšší hodnotě od roku 1989, v novostavbách bytových domů se jednalo o pětileté minimum. I přesto se v roce 2023 v nových bytových domech dokončil pátý nejvyšší počet bytů od roku 2010.

Nejvyšší koncentrace bytové výstavby je tradičně soustředěna v Olomouci a jeho dostupném okolí. V novostavbách rodinných domů bylo v okrese Olomouc zkompletováno 379 jednotek (tj. 35,2 % z krajského celku) a v novostavbách bytových domů 364 jednotek (tj. 62,4 %). Nejvíce bytů v nových rodinných domech bylo po okrese Olomouc dokončeno v okresech Šumperk (239 bytů, tj. 22,2 %), Prostějov (237 bytů, tj. 22,0 %) a Přerov (169 bytů, tj. 15,7 %). Nejméně jich bylo zkolaudováno na Jesenicku (54 bytů, tj. 5,0 %). Nejvíce bytů v nových bytových domech bylo po okrese Olomouc dokončeno v okresech Přerov (103 bytů, tj. 17,7 %), Prostějov (96 bytů, tj. 16,5 %), Šumperk (16 bytů, tj. 2,7 %) a Jeseník (4 byty, tj. 0,7 %).

Kartogram: Dokončené byty podle okresů

V relativním přepočtu na 1 000 obyvatel středního stavu bylo v Olomouckém kraji v loňském roce dokončeno 3,2 bytů. V mezikrajském porovnání se jednalo o průměrnou 7. nejnižší hodnotu, která zůstala pod republikovým průměrem (3,5 ‰). Mezní hodnoty náležely Praze (4,7 ‰) a kraji Středočeskému (4,6 ‰) na straně jedné a kraji Ústeckému (1,6 ‰) na straně druhé. Nejvyšší intenzita dokončené bytové výstavby v Olomouckém kraji náležela okresu Prostějov (4,9 ‰), který jako jediný překonal republikový průměr. Následovaly okresy Olomouc (3,3 ‰), Přerov (2,7 ‰), Šumperk (2,3 ‰). Pořadí uzavřel v Olomouckém kraji okres Jeseník (2,2 ‰).

V České republice bylo během roku 2023 dokončeno 38 082 bytů, tj. o 3,3 % méně než v roce 2022. I přes meziroční úbytek se jednalo o druhý nejvyšší počet od roku 2010. Pod meziroční snížení počtu dokončených bytů se podepsala jak nová výstavba (meziroční pokles o 2,3 %), tak změny dokončených staveb (meziroční pokles o 11,0 %). Meziroční zvýšení tempa dokončené bytové výstavby zaznamenalo 5 ze 14 krajů. Relativně nejvyšší přírůstek vykázal kraj Jihočeský (o 17,7 %) následovaný kraji Jihomoravským (o 13,5 %) a Libereckým (o 13,4 %). Dvouciferný úbytek charakterizoval kraj Olomoucký (o 20,7 %), Karlovarský (o 16,3 %) a Středočeský (o 15,9 %). Téměř polovina všech dokončených bytů v České republice se nacházela v kraji Středočeském (6 638 bytů), Praze (6 410 bytů) a kraji Jihomoravském (5 301 bytů).

Graf: Intenzita dokončené bytové výstavby v okresech Olomouckého kraje

Více informací naleznete v časových řadách.

 

 

Kontakt:
Jiří Frelich
Oddělení informačních služeb
Tel.: 585 731 527
E-mail: jiri.frelich@czso.cz

__________________________

Poznámka:
Veškeré údaje za rok 2023 jsou předběžné. Střední stavy obyvatel v roce 2023 byly převzaty z předběžných výsledků demografické bilance ČSÚ za 1. až 3. čtvrtletí 2023.

 • Bytová výstavba v Olomouckém kraji v roce 2023 - komentář
 • Zahájené byty v Olomouckém kraji a jeho okresech v roce 2023
 • Zahájené byty podle krajů v roce 2023
 • Dokončené byty v Olomouckém kraji a jeho okresech v roce 2023
 • Dokončené byty podle krajů v roce 2023
 • Kartogram - Intenzita bytové výstavby - zahájené byty
 • Kartogram - Intenzita bytové výstavby - dokončené byty
 • Graf - Zahájené byty v Olomouckém kraji
 • Graf - Zahájené byty v Olomouckém kraji podle čtvrtletí
 • Graf - Dokončené byty v Olomouckém kraji
 • Graf - Intenzita dokončené bytové výstavby v okresech Olomouckého kraje