Zemřelí podle zkráceného seznamu příčin úmrtí v 1. pololetí 2021 v Libereckém kraji

 

(předběžné údaje)

V roce 2020 Covid-19 způsobil 7,4 % úmrtí, v první polovině roku 2021 to byla příčina úmrtí již u téměř čtvrtiny zemřelých.

Během 1. pololetí roku 2021 podle předběžných výsledků v Libereckém kraji zemřelo 3 332 osob. V porovnání se stejnými obdobími předchozích čtyř let je tento počet nejvyšší, meziročně je to o 1 023 zemřelých (o 44,3 %) více. Ve struktuře zemřelých z hlediska pohlaví z 54,4 % převažovali muži.

Graf - Zemřelí podle pohlaví v Libereckém kraji v jednotlivých pololetích roku 2017 až 2021

V porovnání jednotlivých krajů byl nejvyšší přírůstek počtu zemřelých mezi prvními šesti měsíci roku 2020 a 2021 zaznamenán v Karlovarském kraji (+ 55,8 %), nejnižší nárůst vykázala úmrtnost ve Zlínském kraji (+22,9 %). Navýšení vykázané v Libereckém kraji bylo v tomto srovnání 3. nejvyšší. Ve všech krajích mezi zemřelými ve sledovaném období převažovali muži, jejich nejvýraznější převis byl patrný v Plzeňském kraji (55,5 %), naopak tomu bylo v Kraji Vysočina, kde muži převažovali „pouze“ z 51,4 %.

V přepočtu na 1 000 obyvatel byla nejvyšší úmrtnost za první polovinu roku 2021 dosažena v Karlovarském kraji (19,5 zemřelých na 1 000 obyvatel, v případě mužů dokonce 21,7 ‰, v případě žen 17,3 ‰), nejlépe pak v tomto srovnání dopadlo hlavní město Praha s 11,9 zemřelými na 1 000 obyvatel (muži 12,5 ‰, ženy 11,2 ‰). Hodnota za Liberecký kraj (15,2 ‰) byla 6. nejvyšší a převyšovala také celorepublikový průměr (14,5 ‰). Na 6. místě pomyslného mezikrajského žebříčku se umístila také úmrtnost v případě mužů (16,8 ‰), úmrtnost žen (13,6 ‰) byla mezi kraji 7. nejvyšší.

Nejčastější příčinou úmrtí v Libereckém kraji jsou dlouhodobě nemoci oběhové soustavy, a to i přesto, že trend zastoupení tohoto onemocnění mezi příčinami úmrtí zaznamenal v posledních 4 letech pozvolný pokles. Např. mezi lety 2018 a 2020 došlo ke snížení o 5,7 p. b. na 38,5 %.

V prvním pololetí roku 2021 v souvislosti s onemocněním srdce zemřelo v našem kraji 1 082 osob (tj. 32,5 % zemřelých), tj. meziročně o 141 osob více. Více než 46 % (501 úmrtí) způsobily ischemické choroby srdeční, nejčastěji chronická ischemická choroba srdeční (352 úmrtí). Cévní nemoci mozku byly příčinou úmrtí 214 osob.

V pořadí druhou nejčetnější příčinou úmrtí byly novotvary. I v případě této příčiny je zřejmý určitý pokles jejího zastoupení, mezi roky 2019 a 2020 z 26,9 % na 23,3 %. Za prvních šest měsíců roku 2021 této nemoci podlehlo 577 obyvatel Libereckého kraje (tj. 17,3 % všech zemřelých), což je proti 1. pololetí roku 2020 o 23 osob méně. Téměř 97 % úmrtí na novotvary měla na svědomí zhoubná nádorová onemocnění. Nejčastěji se jednalo o zhoubný nádor průdušnice, průdušky a plíce (124 zemřelých, tj. 22,2 % úmrtní na zhoubné novotvary). Dalších 11,3 %, tj. 63 osob zemřelo na zhoubný nádor tlustého střeva a konečníku a 10,9 %, tj. 61 osob v souvislosti se zhoubným nádorem slinivky břišní. Zhoubný nádor prsu ukončil ve sledovaném období život 41 osob (7,3 % zemřelých na zhoubný novotvar), zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně způsobily úmrtí 40 osob (7,2 %) a zhoubné novotvary ženských pohlavních orgánů 39 žen (7,0 % a 14,4 % na počet zhoubných novotvarů pouze u žen).

Nemoci dýchací soustavy v Libereckém kraji v 1. pololetí roku 2021 zapříčinily 179 úmrtí (5,4 % všech zemřelých), meziročně o 3 osoby méně. Nejčastěji se jednalo o zánět plic (83 úmrtí) a chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí (77 úmrtí). 151 osob ve sledovaném období zemřelo na nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (4,5 % zemřelých), z toho na diabetes mellitus 108 osob. Nemoci trávicí soustavy ukončily život 127 osob (3,8 % zemřelých). V důsledku vnějších příčin nemocnosti a úmrtnosti v kraji zemřelo 124 osob (3,7 % zemřelých), z toho nejvíce v souvislosti s nehodami (90 osob), 26 osob spáchalo v první polovině roku sebevraždu.

Graf - Zemřelí podle příčin úmrtí v Libereckém kraji v letech 2017 až 2021

Onemocnění Covid-19 se do statistik úmrtnosti zapsalo v posledních dvou letech. V roce 2020 toto onemocnění způsobilo úmrtí v případě 389 osob a na celkové úmrtnosti se tak podílelo 7,4 %. Ve druhém pandemickém roce, resp. jeho první části v souvislosti s onemocněním Covid-19 zemřelo již 829 osob, tj. 24,9 % všech zemřelých v tomto období v kraji.

Z hlediska pohlaví je zřejmé, že muži vykazují vyšší zastoupení v případě úmrtí na novotvary, nemoci dýchací i trávicí soustavy, vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti a nově také Covid-19. Naopak ženy v mnohem větší míře umírají na nemoci oběhové soustavy, výjimkou bylo v tomto případě poslední sledované pololetí.

Z pohledu jednotlivých krajů měly v 1. pololetí roku 2021 úmrtí na novotvary nejvyšší zastoupení v Kraji Vysočina, když zde v souvislosti s tímto onemocněním zemřelo 18,6 % zemřelých. Na opačné straně žebříčku se umístil kraj Karlovarský, který vykázal 12,1% podíl. Podíl Libereckého kraje (17,3 %) byl 6. nejnižší. Nemoci oběhové soustavy se na úmrtnosti největší měrou podílely v Olomouckém kraji (35,6 % zemřelých), nejlépe se opět umístil Karlovarský kraj (25,6 % zemřelých). Liberecký kraj v tomto srovnání s 32,5% podílem obsadil 7. pozici. Covid-19 nejvíce zasáhl do struktury zemřelých v Karlovarském kraji, kde v souvislosti s tímto onemocněním zemřelo 36,5 % obyvatel tohoto regionu. Nejnižší zastoupení zemřelých na covid evidoval kraj Zlínský a Moravskoslezský (18,0 %). Výsledek za Liberecký kraj byl v tomto žebříčku 4. nejvyšší. 

Kontakt:

Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

 • Zemřelí podle zkráceného seznamu příčin úmrtí v 1. pololetí 2021 v Libereckém kraji (celá aktualita v PDF)
 • Tabulky
 • Zemřelí podle zkráceného seznamu příčin smrti v Libereckém kraji
 • Zemřelí – MUŽI podle zkráceného seznamu příčin smrti v Libereckém kraji
 • Zemřelé – ŽENY podle zkráceného seznamu příčin smrti v Libereckém kraji
 • Grafy
 • Počet zemřelých v Libereckém kraji v jednotlivých pololetích roku 2017 až 2021
 • Zemřelí podle pohlaví v Libereckém kraji v jednotlivých pololetích roku 2017 až 2021
 • Zemřelí podle krajů v letech 2017 až 2021
 • Zemřelí na 1 000 obyvatel středního stavu v 1. pololetí roku 2021
 • Zemřelé ženy na 1 000 obyvatel středního stavu v 1. pololetí roku 2021
 • Zemřelí muži na 1 000 obyvatel středního stavu v 1. pololetí roku 2021
 • Zemřelí podle příčin úmrtí v Libereckém kraji v letech 2017 až 2021
 • Zemřelí muži podle příčin úmrtí v Libereckém kraji v letech 2017 až 2021
 • Zemřelé ženy podle příčin úmrtí v Libereckém kraji v letech 2017 až 2021
 • Zemřelí na Covid-19 na 1 000 obyvatel podle krajů v roce 2020 a v 1. pololetí roku 2021