Zaměstnanost a nezaměstnanost v Libereckém kraji podle výsledků Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) v roce 2018

 

Míra ekonomické aktivity (podíl ekonomicky aktivních na počtu osob 15letých a starších) se v Libereckém kraji od roku 2005 trvale pohybuje pod 60% hranicí. V roce 2018 dosáhla hodnoty 57,9 % a meziročně poklesla o 0,3 procentní body. Míra zaměstnanosti (podíl počtu zaměstnaných na počtu osob 15letých a starších) v roce 2018 činila 56,8 %, což představuje meziroční nárůst o 0,8 p. b.

Graf - Obecná míra nezaměstnanosti v krajích v roce 2018

Podle výsledků Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) v Libereckém kraji v roce 2018 žilo 370,3 tis. osob starších 15 let, tj. meziročně více o 0,1 %. Ve struktuře podle vzdělání převažovaly v této populaci osoby se středním vzděláním bez maturity (36,1 %), následované osobami se středním vzděláním s maturitou (32,6 %). Základní vzdělání uvedlo 16,2 % a vysokoškolské 14,7 % sledované populace. V porovnání s hodnotami za Českou republiku vykazuje Liberecký kraj nižší podíl v případě středního vzdělání s maturitou a vysokoškolského vzdělání (34,4 %, resp. 19,4 % české populace), naopak vyšší zastoupení mají v našem kraji osoby se základním a středním vzděláním bez maturity (průměr za ČR 13,5 %, resp. 32,6 %).

Ve struktuře podle ekonomické aktivity převažovalo z 57,9 % obyvatelstvo ekonomicky aktivní (214,3 tis. osob), tzn. pracovní sílu tvořilo 210,3 tis. zaměstnaných a 4,0 tis. nezaměstnaných osob. Počet ekonomicky aktivních osob meziročně poklesl o 1,1 tis. osob (0,5 %), přičemž počet zaměstnaných vzrostl o 2,9 tis. osob (1,4 %) a počet nezaměstnaných poklesl o 4,0 tis. osob (49,9 %). Dvě pětiny pracovní síly  představovaly osoby ve věku 30–44 let, dalších 34,8 % tvořily osoby 45–59leté. Menší měrou se na pracovní síle podíleli mladí lidé ve věku 15–29 let (16,5 %) a osoby starší 60 let (8,7 %). Podobně strukturovaná byla také skupina zaměstnaných osob. V případě nezaměstnaných byla nejvíce zastoupena kategorie 30–44letých (48,6 %) a 15–29letých osob (27,6 %).

Zbývajících 42,1 % obyvatelstva staršího 15 let připadalo na ekonomicky neaktivní obyvatelstvo zahrnující důchodce, žáky, studenty a osoby pečující o rodinu. Jejich počet meziročně vzrostl o 1,2 tis. (0,7 %) na 156,0 tis. osob.

Míra ekonomické aktivity (podíl ekonomicky aktivních na počtu osob 15letých a starších) se v Libereckém kraji od roku 2005 trvale pohybuje pod 60% hranicí. V roce 2018 dosáhla hodnoty 57,9 % (meziroční pokles o 0,3 procentní body (p. b.). V porovnání s průměrem České republiky (60,6 %) byla nižší o 2,7 p. b. a mezi ostatními regiony nejnižší. Naopak nejvyšší hodnota tohoto ukazatele byla zaznamenána v Hlavním městě Praze (65,3 %). Míra ekonomické aktivity žen zůstala v kraji na úrovni roku 2017 a činila 49,2 %. Opět se jednalo o nejnižší mezikrajskou hodnotu, která se o o 3,6 p. b. pohybovala pod průměrem za ČR. Ukazatel v případě mužů dosáhl 67,0 % (meziročně o 0,6 p. b. méně), což znamenalo druhou nejnižší příčku po Ústeckém kraji (66,5 %). Nejvyšší zastoupení pracovní síly v populaci žen i mužů starších 15 let vykázalo mezi kraji Hlavní město Praha (57,3 %, resp. 73,8 %).

V roce 2018 většina zaměstnaných v Libereckém kraji pracovala, obdobně jako v předchozích šesti letech, ve službách. Podíl zaměstnaných v terciárním sektoru dosáhl  49,5 % (tj. mezi kraji 2. nejnižší hodnota po Kraji Vysočina s 49,4 %) a meziročně poklesl o 1,5 p. b. Zaměstnanost v sekundárním sektoru (průmysl, vč. stavebnictví) se naopak ve srovnání s ročním průměrem v roce 2017 o 1,6 p. b zvýšila a dosáhla 48,8 %. Byla tak mezi regiony nejvyšší a zároveň významně převýšila průměr za Českou republiku (37,5 %). Nejnižší zastoupení zaměstnaných v sekundárním sektoru vykázalo Hlavní město Praha (18,4 %), kterému však patří první příčka v případě zaměstnanosti v terciární sféře (81,4 %). Primární sektor (tedy zemědělství, lesnictví a rybářství) se na zaměstnanosti v našem kraji v roce 2018 podílel pouze 1,7 % a zastoupení meziročně pokleslo o 0,1 p. b. Podíl zaměstnaných v tomto sektoru byl nejvyšší v Jihočeském kraji (5,4 %), nejnižší v Hlavním městě Praze (0,2 %). Podíl za Liberecký kraj byl v tomto srovnání třetí nejnižší.

Struktura zaměstnaných z pohledu jejich postavení v zaměstnání se významně nemění. V roce 2018 většina z nich byla v postavení zaměstnance (83,0 %), 12,1 % pracovalo na vlastní účet, 4,2 % bylo v pozici zaměstnavatele a 0,8 % se označilo za pomáhající rodinné příslušníky.

Míra zaměstnanosti (podíl počtu zaměstnaných na počtu osob 15letých a starších) v roce 2018 činila 56,8 %, což představuje meziroční nárůst o 0,8 p. b. Hodnota ukazatele v případě mužů meziročně stoupla o 0,1 p. b. na 66,0 %, v případě žen se zvýšila o 1,4 p. b. na 48,1 %. V mezikrajském srovnání byla míra zaměstnanosti v našem kraji 2. nejnižší. První místo pomyslného žebříčku obsadilo s hodnotou 64,4 % Hlavní město Praha, poslední s 55,8 % Ústecký kraj.

Počet nezaměstnaných v Libereckém kraji se v průběhu posledních šesti let podle výsledků VŠPS významně snížil. V roce 2018 byl průměrný počet nezaměstnaných (4,0 tis. osob) 5krát menší než v roce 2012 (20 tis. osob). Mezi nezaměstnanými převažovaly z 54,5 % ženy. Obecná míra nezaměstnanosti v Libereckém kraji v roce 2018 dosáhla hodnoty 1,9 %, meziročně poklesla hodnota tohoto ukazatele o 1,9 p. b. V rámci krajů se obecná míra nezaměstnanosti pohybovala v rozmezí od 1,3 % v Hlavním městě Praze do 3,7 % v Moravskoslezském kraji. Hodnota za Liberecký kraj byla sedmá nejnižší. V případě mužů se nezaměstnanost v našem kraji snížila o 1,1 p. b. na 1,5 %, v případě žen byl vykázán pokles 2,8 p. b. na 2,3 %.

Kontakt:

Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

Více informací naleznete v publikaci „Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - roční průměry – 2018"

 • Zaměstnanost a nezaměstnanost v Libereckém kraji podle výsledků VŠPS v roce 2018 (aktualita ve formátu PDF)
 • Tabulky
 • Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků Výběrového šetření pracovních sil v Libereckém kraji (roční průměry)
 • Grafy
 • Věková struktura populace starší 15 let v Libereckém kraji
 • Věková struktura pracovní síly v Libereckém kraji
 • Věková struktura ekonomicky neaktivní populace v Libereckém kraji
 • Zaměstnaní v Libereckém kraji podle sektorů, vzdělání a postavení v zaměstnání
 • Míra ekonomické aktivity podle krajů v roce 2018
 • Míra zaměstnanosti podle krajů v roce 2018
 • Obecná míra nezaměstnanosti podle krajů v roce 2018
 • Obecná míra nezaměstnanosti podle pohlaví v Libereckém kraji