Výzkum a vývoj v Libereckém kraji v roce 2021

 

V roce 2021 vynaložilo 136 pracovišť zabývajících se výzkumem a vývojem v Libereckém kraji celkem 3 480 mil. Kč, tj. 2,9 % republikového objemu výdajů. Tomuto oboru se v kraji plně věnovalo 2 475 zaměstnanců.

V roce 2021 v Libereckém kraji fungovalo 136 pracovišť zabývajících se výzkumem a vývojem (dále jen VaV), meziročně přibylo 6 pracovišť. Krajská vědecká základna se tak na celorepublikovém počtu pracovišť (3 366 subjektů) podílela ze 4,0 %. Nejvíce pracovišť se nacházelo v hl. m. Praze (752 pracovišť, tj. 22,3 %) a Jihomoravském kraji (583 pracovišť, tj. 17,3 %). Opačně tomu bylo v Karlovarském kraji, kde působilo pouze 28 pracovišť.

Téměř 87 % z uvedeného počtu pracovišť v Libereckém kraji realizovalo činnost v rámci podnikatelského sektoru, 9 pracovišť fungovalo ve vládní sféře, 8 ve vysokoškolské sféře a 1 pracoviště nově působilo v soukromé neziskové sféře. Z hlediska oblasti zájmu převažovala pracoviště zabývající se technickými vědami (75,0 %), 13,2 % pracovišť působilo v oblasti přírodních věd. Většina pracovišť uskutečňovalo činnost v odvětví průmyslu a stavebnictví (85 pracovišť, tj. 62,5 %). Ve struktuře pracovišť podle počtu zaměstnanců převažovala malá pracoviště – 45,6 % pracovišť zaměstnávalo méně než 5 zaměstnanců. Mezi velká zařízení zaměstnávající více než 100 osob patřilo pouze 5 jednotek (tj. 3,7 %). Téměř 67 % pracovišť vynakládalo na VaV ve sledovaném roce méně než 10 mil. Kč, dalších 22,8 % vydávalo mezi 10 a 49,9 mil. Kč. Více než 100 milionový rozpočet uvedlo pouze 6 jednotek (4,4 %).

K 31. 12. 2021 bylo v oblasti VaV zaměstnáno celkem 3 718 fyzických osob, meziročně o 3,9 % více. Ženy z celkového počtu pracovníků představovaly 26,8 % (995 osob) a jejich počet se meziročně zvýšil o 17,1 %. Po přepočtu na plnou pracovní dobu (FTE) věnovanou výzkumným a vývojovým činnostem se tímto oborem zabývalo 2 475 zaměstnanců, z toho 539 žen (21,8 %). V tomto případě se počet zaměstnanců meziročně zvýšil o 13,0 %, počet žen vzrostl o 14,6 %. V roce 2021 v podnikatelském sektoru pracovalo 76,6 % z celkového přepočteného počtu zaměstnanců, dalších 20,2 % pak v sektoru vysokoškolském. Mezi výzkumné pracovníky patřila více než polovina všech přepočtených zaměstnanců, 36,1 % tvořili techničtí a 13,4 % ostatní pracovníci. Dominantní postavení mají v rámci VaV v Libereckém kraji technické vědy, když v rámci této oblasti pracovalo 82,6 % celkového přepočteného počtu zaměstnanců.

Zaměstnanci výzkumu a vývoje podle pracovní činnosti a pohlaví v Libereckém kraji
(přepočtené osoby na plnou pracovní dobu věnovanou výzkumným a vývojovým činnostem)
Graf - Zaměstnanci výzkumu a vývoje podle pracovní činnosti a pohlaví v Libereckém kraji - ženyGraf - Zaměstnanci výzkumu a vývoje podle pracovní činnosti a pohlaví v Libereckém kraji - muži

V České republice se výzkumem a vývojem v roce 2021 zabývalo 121 640 fyzických osob (meziročně o 3,0 % více), resp. 84 671 „přepočtených“ pracovníků (meziročně o 4,6 % více). Meziročně více pracovníků ve VaV (v přepočtu na plně zaměstnané) vykázalo 9 krajů (hl. m. Praha, dále kraje Jihočeský, Plzeňský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Jihomoravský, Olomoucký a Zlínský), přičemž nejvyšší relativní přírůstek byl vykázán v našem kraji. Naopak nejvyšší úbytek pracovníků evidoval Kraj Vysočina (-6,5 %), ve zbylých 4 krajích došlo jen k velmi nepatrnému snížení přepočtených pracovníků, např. v Pardubickém kraji pouze o jednoho pracovníka. Téměř 36 % z celkového počtu přepočtených zaměstnanců působilo v hl. m. Praze, přes pětinu v Jihomoravském kraji a desetina ve Středočeském kraji. Více než 5% podíl pak vykázal již jen Moravskoslezský kraj (5,8 %). Podíl Libereckého kraje činil 2,9 %, tj. 5. nejnižší hodnota.

Na výzkum a vývoj bylo v roce 2021 v Libereckém kraji vynaloženo 3 480 mil. Kč, meziročně se tak objem výdajů snížil o 85 mil. Kč (-2,4 %). Největší část výdajů pocházelo z podnikových zdrojů (69,1 %), nezanedbatelná částka pocházela také z veřejných domácích zdrojů (866 mil. Kč, tj. 24,9 %). Většina výdajů byla vynaložena v podnikatelském sektoru (77,4 %), 18,7 % směřovalo do sektoru vysokoškolského, 2,4 % do sektoru vládního a do sektoru soukromého neziskového zbývajících 1,4 %. Z hlediska druhu převažovaly ve struktuře výdaje běžné, které byly proti roku 2020 o 5,0 % nižší a dosáhly částky 3 281 mil. Kč. Více než polovinu běžných výdajů představovaly mzdy (52,9 %), zbytek připadl na ostatní běžné výdaje. Investiční výdaje meziročně vzrostly o 87 mil. Kč (+77,0 %) na 199 mil. Kč. Podle typu činnosti nejvyšší část celkových výdajů směřovala na experimentální vývoj (44,9 %), nižší částka na aplikovaný výzkum (44,5 %) a 10,6 % na základní výzkum. Klíčovou vědní oblastí co do objemu výdajů byly v roce 2021 technické vědy, do kterých bylo investováno 3 083 mil. Kč (meziročně -3,9 %), tedy 88,6 % celkových výdajů.

Výdaje na výzkum a vývoj v úhrnu za Českou republiku dosáhly v roce 2021 částky 121,9 mld. Kč, což ve srovnání s rokem 2020 znamená jejich 7,5% navýšení. Proti roku 2020 vyšší výdaje na VaV vykázalo 11 krajů s tím, že nejvyšší relativní nárůst byl vykázán v Olomouckém kraji (+20,2 %). Pokles výdajů zaznamenaly 3 kraje, kromě Libereckého kraje také Ústecký (-1,5 %) a Karlovarský (-11,7 %). Největší část výdajů pak byla realizována v hl. m. Praze (47,4 mil. Kč, tj. 38,9 % z republikového úhrnu). S výrazným odstupem následoval kraj Jihomoravský (17,5% podíl) a Středočeský (12,9% podíl). Podíl Libereckého kraje dosáhl 2,9 %, tj. 5. nejmenší hodnota.

Více informací naleznete na webu ČSÚ:

https://www.czso.cz/csu/czso/statistika_vyzkumu_a_vyvoje

 

Kontakt:

Aleš Krejza

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

 • Výzkum a vývoj v Libereckém kraji v roce 2021 (celá aktualta v pdf)
 • Tabulky
 • Pracoviště VaV v Libereckém kraji
 • Zaměstnanci VaV v Libereckém kraji
 • Zaměstnanci VaV v Libereckém kraji (FTE)
 • Výzkumní pracovníci v Libereckém kraji
 • Výzkumní pracovníci v Libereckém kraji (FTE)
 • Výdaje na VaV v Libereckém kraji
 • Grafy
 • Zdroje financování na výzkum a vývoj v Libereckém kraji
 • Výdaje na výzkum a vývoj v Libereckém kraji
 • Podíl pracovišť VaV podle sektorů provádění v Libereckém kraji v roce 2021
 • Zaměstnanci výzkumu a vývoje podle pracovní činnosti a pohlaví v Libereckém kraji
 • Zaměstnanci výzkumu a vývoje podle vědní oblasti a pohlaví v Libereckém kraji
 • Zaměstnanci výzkumu a vývoje podle sektorů provádění a pohlaví v Libereckém kraji