Výzkum a vývoj v Libereckém kraji v roce 2020

 

 

V roce 2020 vynaložilo 130 pracovišť zabývajících se výzkumem a vývojem v Libereckém kraji celkem 3 565 mil. Kč, tj. 3,1 % na republikovém objemu výdajů. Tomuto oboru se v kraji plně věnovalo 2 191 zaměstnanců.

V roce 2020 v Libereckém kraji fungovalo 130 pracovišť zabývajících se výzkumem a vývojem (dále jen VaV), meziročně 3 pracoviště ubyla. Krajská vědecká základna se tak na celorepublikovém počtu pracovišť (3 227 subjektů) podílela ze 4,0 %. Nejvíce pracovišť se nacházelo v hl. m. Praze (690 pracovišť, tj. 21,4 %) a Jihomoravském kraji (550 pracovišť, tj. 17,4 %). Opačně tomu bylo v Karlovarském kraji, kde působilo pouze 27 pracovišť.

Téměř 88 % z uvedeného počtu pracovišť v Libereckém kraji realizovalo činnost v rámci podnikatelského sektoru, stejný počet 8 pracovišť fungoval ve vládní a vysokoškolské sféře. V soukromém neziskovém sektoru nebylo evidováno žádné zařízení. Z hlediska oblasti zájmu převažovala pracoviště zabývající se technickými vědami (77,7 %), 12,3 % pracovišť působilo v oblasti přírodních věd. Většina pracovišť uskutečňuje činnost v odvětví průmyslu a stavebnictví (85 pracovišť, tj. 65,4 %). Ve struktuře pracovišť podle počtu zaměstnanců převažovala malá pracoviště – 49,2 % pracovišť zaměstnávalo méně než 5 zaměstnanců. Mezi velká zařízení zaměstnávající více než 100 osob patřilo pouze 5 jednotek (tj. 3,8 %). Téměř 68 % pracovišť vynakládalo na VaV ve sledovaném roce méně než 10 mil. Kč, dalších 23,8 % vydávalo mezi 10 až 49,9 mil. Kč. Více než 100 milionový rozpočet uvedlo pouze 6 jednotek (4,6 %).

Graf - Zdroje financování na výzkum a vývoj v Libereckém kraji

K 31. 12. 2020 bylo v oblasti VaV zaměstnáno celkem 3 577 fyzických osob, meziročně o 1,3 % více. Ženy z celkového počtu pracovníků tvořily 23,8 % (850 osob) a jejich počet se meziročně zvýšil o 3,3 %. Po přepočtu na plnou pracovní dobu (FTE) věnovanou výzkumným a vývojovým činnostem se tímto oborem zabývalo 2 191 zaměstnanců, z toho 471 žen (21,5 %). V tomto případě se počet zaměstnanců meziročně snížil o 5,4 %, počet žen poklesl o 6,3 %. Téměř tři čtvrtiny osob z celkového přepočteného počtu zaměstnanců v roce 2020 pracovaly v podnikatelském sektoru, dalších 22,1 % pak v sektoru vysokoškolském. Mezi výzkumné pracovníky patřilo 46,1 % všech přepočtených zaměstnanců, 35,7 % tvořili techničtí a 18,2 % ostatní pracovníci. Dominantní postavení mají v rámci VaV v Libereckém kraji technické vědy, když v rámci této oblasti pracovalo 82,5 % celkového přepočteného počtu zaměstnanců. 

V České republice se výzkumem a vývojem v roce 2020 zabývalo 118 044 fyzických osob (meziročně o 0,8 % více), resp. 80 958 „přepočtených“ pracovníků (meziročně o 2,2 % více). Meziročně více pracovníků ve VaV (v přepočtu na plně zaměstnané) vykázalo 7 krajů (hl. m. Praha, kraj Středočeský, Jihočeský, Karlovarský, Jihomoravský, Moravskoslezský a Kraj Vysočina), přičemž nejvyšší relativní přírůstek byl vykázán v Karlovarském kraji (+10,1 %). Naopak nejvyšší relativní úbytek pracovníků evidoval Ústecký kraj (-9,8 %). Téměř 36 % z celkového počtu přepočtených zaměstnanců působilo v hl. m. Praze, pětina pak v Jihomoravském kraji a 10,4 % ve Středočeském kraji. Více než 5% podíl pak vykázal již jen Moravskoslezský kraj (6,0 %). Podíl Libereckého kraje činil 2,7 %.

Na výzkum a vývoj bylo v roce 2020 v Libereckém kraji vynaloženo 3 565 mil. Kč, meziročně se tak objem výdajů snížil o 116 mil. Kč (-3,2 %). Necelých 71 % výdajů pocházelo z podnikových zdrojů, nezanedbatelná částka pocházela také z veřejných domácích zdrojů (927 mil. Kč, tj. 26,0 %). Většina výdajů (79,1 %) byla vynaložena v podnikatelském sektoru, 18,6 % směřovalo do sektoru vysokoškolského a zbývající 2,3 % do sektoru vládního. Z hlediska druhu převažovaly ve struktuře výdaje běžné, které byly proti roku 2019 o 1,0 % nižší a dosáhly tak 3 452 mil. Kč. Více než polovinu běžných výdajů představovaly ostatní běžné výdaje, 47,4 % připadlo na mzdy. Investiční výdaje meziročně poklesly o 81 mil. Kč (-42,0 %) na 112 mil. Kč. Podle typu činnosti nejvyšší část celkových výdajů směřovala na experimentální vývoj (49,6 %), 39,8 % na aplikovaný výzkum a 10,6 % na základní výzkum. Klíčovou vědní oblastí co do objemu výdajů byly v roce 2020 technické vědy, do kterých byly investovány 3,2 mil. Kč, tedy 90,0 % celkových výdajů.

Výdaje na výzkum a vývoj v úhrnu za Českou republiku dosáhly v roce 2020 částky 113,4 mld. Kč, což meziročně znamená jejich 1,6% navýšení. Proti roku 2019 vyšší výdaje na VaV vykázalo 5 krajů s tím, že nejvyšší relativní nárůst byl patrný v Jihomoravském kraji (+8,7 %). Pokles výdajů s různou mírou intenzity zaznamenalo 9 krajů (včetně Libereckého) – nejvýrazněji se tyto výdaje snížily v Karlovarském kraji (-24,1 %). Největší část výdajů pak byla realizována v hl. m. Praze (43,5 mld. Kč, tj. 38,3 % na republikovém úhrnu). S výrazným odstupem následoval kraj Jihomoravský (18,0% podíl) a Středočeský (13,0% podíl). Podíl Libereckého kraje dosáhl 3,1 %.

Více informací naleznete na webu ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/statistika_vyzkumu_a_vyvoje

Kontakt:

Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 821

 • Výzkum a vývoj v Libereckém kraji v roce 2020
 • Tabulky
 • Pracoviště VaV v Libereckém kraji
 • Zaměstnanci VaV v Libereckém kraji
 • Zaměstnanci VaV v Libereckém kraji (FTE)
 • Výzkumní pracovníci v Libereckém kraji
 • Výzkumní pracovníci v Libereckém kraji (FTE)
 • Výdaje na výzkum a vývoj v Libereckém kraji
 • Grafy
 • Zdroje financování na výzkum a vývoj v Libereckém kraji
 • Výdaje na výzkum a vývoj v Libereckém kraji
 • Podíl pracovišť VaV podle sektorů provádění v Libereckém kraji
 • Zaměstnanci vědy a výzkumu podle pracovní činnosti a pohlaví v Libereckém kraji
 • Zaměstnanci vědy a výzkumu podle vědní oblasti a pohlaví v Libereckém kraji
 • Zaměstnanci vědy a výzkumu podle sektorů provádění a pohlaví v Libereckém kraji