Výzkum a vývoj v Libereckém kraji v roce 2017

 

V roce 2017 působilo v Libereckém kraji 130 pracovišť zabývajících se výzkumem a vývojem (VaV), tj. o 22 pracovišť více než v předchozím roce. Většina pracovišť působila v podnikatelském sektoru (113 zařízení, tj. 86,9 % z celkového počtu), ve vysokoškolském sektoru vykonávalo svou činnost 8 pracovišť (6,2 %), ve vládním sektoru pak 7 pracovišť (5,4 %). V soukromém neziskovém sektoru působila dvě zařízení VaV (1,5 %). Pracoviště VaV v Libereckém kraji jsou převážně malá, a to jak z pohledu počtu zaměstnanců, tak velikosti vynakládaných výdajů. Méně než 5 osob (přepočtené počty) v roce 2017 zaměstnávalo 64 pracovišť (49,2 %), 5,0 až 9,9 zaměstnanců evidovalo 23 pracovišť (17,7 %). Pouze 4 pracoviště (3,1 %) vykázala více než 100 zaměstnanců.

Výdaje na VaV u 89 pracovišť (68,5 %) nepřesáhly ve sledovaném roce 10 mil. Kč, z toho u 29 z nich výdaje nedosahovaly ani 1 mil. Kč. Naopak částku 100 mil. Kč převýšily výdaje na VaV pouze u 5 pracovišť. Nejvíce pracovišť se v Libereckém kraji dlouhodobě věnuje vědě a výzkumu v oblasti technických věd (101 pracovišť, tj. 77,7 %), nejméně pak humanitním vědám (3 pracoviště, tj. 2,3 %). Při srovnání podle převažující ekonomické činnosti se jedná především o odvětví průmyslu a stavebnictví (82 pracovišť, tj. 63,1 %), pouze u 9 pracovišť je převažující činností výzkum a vývoj (6,9 %).

Graf – Výdaje na VaV v Libereckém kraji

Počet fyzických osob působících ve VaV v Libereckém kraji od roku 2008 nepřetržitě roste – v porovnání s uvedeným rokem se jejich počet v roce 2017 zvýšil o 92,7 % na 3 329 osob, z toho bylo 881 žen, tj. 24,4 %. Ve srovnání s rokem 2016 došlo k nárůstu o 2,7 %.

Po přepočtu na plnou pracovní dobu (FTE) věnovanou vědě a výzkumu bylo v kraji celkem evidováno 2 190 zaměstnanců, z toho 494 žen (22,5 %). Z pohledu zaměstnanosti je nejvýznamnějším úsekem podnikatelský sektor, ve kterém v roce 2017 pracovalo 76,6 % z celkového přepočteného počtu zaměstnanců. Dalších 20,1 % osob bylo zaměstnáno v rámci vysokoškolského sektoru, na sektor vládní připadlo 2,5 % zaměstnanců. Ve výzkumu a vývoji převažují ve všech vědních oblastech mezi zaměstnanci muži (77,5 % v roce 2017). Mezi výzkumné pracovníky patřilo 1 014 zaměstnanců (46,3 % všech přepočtených zaměstnanců ve VaV), přičemž muži tvořili 82,5 %. Téměř 37 % zaměstnanců VaV připadlo do kategorie techničtí pracovníci (z toho 79,4 % mužů) a 16,8 % do kategorie ostatní pracovníci (59,4 % mužů). Vzhledem k orientaci VaV v Libereckém kraji především na technické vědy vykazuje tato oblast také v roce 2017 nejvíce zaměstnanců (1 902 osob, tj. 86,9 % z celkového přepočteného počtu zaměstnanců). Dalších 165 zaměstnanců (7,5 %) se zabývalo přírodními vědami.

Graf – Zdroje financování na výzkum a vývoj v Libereckém kraji

Na výzkum a vývoj se v roce 2017 v Libereckém kraji vynaložilo 2 895 mil. Kč, tj. 1,8% podíl na krajském hrubém domácím produktu a 3,2% podíl na republikovém objemu výdajů na VaV. Meziročně výdaje vzrostly o 241 mil. Kč (9,1 %). Téměř 73 % výdajů bylo financováno z podnikatelských zdrojů, přičemž jejich objem meziročně vzrostl o 4,8 %. Dalších 676 mil. Kč (23,4 % celkových výdajů a o 13,7 % meziročně více) směřovalo do výzkumu a vývoje z veřejných zdrojů z České republiky. Z hlediska sektorů provádění VaV bylo nejvíce prostředků v roce 2017 vynaloženo v podnikatelském sektoru (2 309 mil. Kč, tj. 79,8 %), v rámci vysokoškolského sektoru bylo vydáno 514 mil. Kč (17,8 %) a v rámci vládního sektoru pak 62 mil. Kč (2,2 %). Objem výdajů v podnikatelském sektoru byl ve srovnání s rokem 2016 navýšen o 182 mil. Kč (8,5 %), vzrostly i výdaje ve vysokoškolském sektoru (o 56 mil. Kč, tj. 12,3 %). Naopak ve vládním sektoru výdaje poklesly o téměř 6 mil. Kč (8,4 %). Podle druhového členění výdajů na VaV převažovaly v roce 2017 z 95,3 % běžné výdaje. Oproti předchozímu roku vzrostly o 306 mil. Kč (12,5 %) na 2 760 mil. Kč a více než polovinu tvořily mzdy (1 540 mil. Kč, tj. 55,8 %). Investiční výdaje meziročně poklesly o 65 mil. Kč (32,7 %) na 135 mil. V rámci výdajů podle účelu využítí VaV bylo 47,8 % výdajů (1 382 mil. Kč) vynaloženo na aplikovaný výzkum a 42,2 % (1 222 mil. Kč) na experimentální vývoj. Na základní výzkum bylo použito pouze 290 mil. Kč (10,0 %).

Kontakt:

Mgr. Věra Maškarincová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

 • Výzkum a vývoj v Libereckém kraji v roce 2017 - komentář
 • Tabulky
 • Pracoviště VaV podle sektoru provádění VaV v Libereckém kraji
 • Zaměstnanci VaV v Libereckém kraji (fyzické osoby)
 • Zaměstnanci VaV v Libereckém kraji (přepočtené osoby)
 • Výzkumní pracovníci v Libereckém kraji (fyzické osoby)
 • Výzkumní pracovníci v Libereckém kraji (přepočtené osoby)
 • Výdaje na výzkum a vývoj v Libereckém kraji
 • Grafy
 • Zdroje financování na výzkum a vývoj v Libereckém kraji
 • Výdaje na VaV v Libereckém kraji
 • Pracoviště VaV podle sektorů provádění v Libereckém kraji v roce 2017
 • Zaměstnanci vědy a výzkumu podle sektorů provádění a pohlaví v Libereckém kraji (přepočtené počty)
 • Zaměstnanci vědy a výzkumu podle pracovní činnosti a pohlaví v Libereckém kraji (přepočtené počty)
 • Zaměstnanci vědy a výzkumu podle vědní oblasti a pohlaví v Libereckém kraji (přepočtené počty)
 • Kartogram
 • Pracoviště VaV podle sektorů provádění v krajích ČR v roce 2017