Výsledky chovu skotu v Libereckém kraji v 1. pololetí 2022

 

Stav skotu v Libereckém kraji vykázaný k 30. 6. 2022 meziročně vzrostl o 5,5 % na  52 731 kusů, přírůstek byl patrný ve všech věkových kategoriích. Meziročně nižšího objemu však dosáhla výroba i prodej mléka.

K 30. 6. 2022 chovali zemědělci v Libereckém kraji celkem 52 731 kusů skotu, tj. o 2 726 kusů (5,5 %) více než tomu bylo k 30. 6. 2021. S výjimkou Karlovarského a Ústeckého kraje (pokles stavů o 2,0 %, resp. 0,7 %) se počty těchto hospodářských zvířat navýšily i v ostatních krajích. Nejvyšší přírůstek absolutní i relativní vykázal Kraj Vysočina (+12 270 kusů, tj. +5,7 %).

Graf - Vývoj stavu skotu a krav v Libereckém kraji

O nejpočetnější chovy se starali zemědělci v Jihočeském kraji (236 068 kusů, tj. 16,2% podíl na celorepublikovém počtu 1 454 714 kusů), dalších 226 078 kusů (15,5% podíl) skotu bylo evidováno v Kraji Vysočina. Liberecký kraj se na republikovém úhrnu těchto zvířat podílel 3,6 %, což v pomyslném krajském srovnání představuje 3. nejnižší hodnotu (po kraji Karlovarském a Ústeckém).

Z hlediska stáří tvořila více než 46 % skotu chovaného v Libereckém kraji zvířata starší 2 let, jejich počet se meziročně navýšil o 2,9 % na 24 457 kusů. Druhou nejpočetněji zastoupenou skupinou byl skot ve věku 1 až 2 roky, jeho stavy se meziročně navýšily o 15,1 % na 11 402 kusů. S nepatrným odstupem co do počtu následovala mladá zvířata do 6 měsíců věku (11 218 kusů, tj. meziročně +3,5 %) a do věkové kategorie 6 měsíců až 1 rok patřilo 5 654 kusů zvířat (+3,1 %). 

Celkový stav krav k 30. 6. 2022 se meziročně navýšil o 165 kusů (+0,8 %) na 20 254 kusů. Krávy dojené tvořily 16,5 % celkového stavu skotu a jejich počet se meziročně snížil o 609 kusů (-6,6 %) na 8 686 kusů. Krávy ostatní (tzn. krávy bez tržní produkce mléka) představovaly 21,9 % skotu, jejich stavy se však meziročně navýšily, a to o 774 kusů (+7,2 %) na 11 568 kusů.

Graf - Výroba mléka podle krajů v 1. pololetí 2022

Během 1. pololetí 2022 se v Libereckém kraji narodilo 12 260 telat (o 2,0 % více než ve stejném období roku 2021), úspěšně odchováno bylo 11 467 telat (meziročně +2,9 %). Na 100 krav tedy připadlo 60,3 narozených (meziročně +0,5 %) a 56,4 odchovaných telat (meziročně +1,3 %). Úhyn telat do 3 měsíců od narození činil 6,5 % z počtu narozených (meziročně -0,8 p. b.).

Nejvíce telat v přepočtu na 100 krav se narodilo a bylo odchováno v Karlovarském kraji (62,5, resp. 57,4 zvířat). Nejnižší počet narozených a odchovaných telat na 100 krav vykázal Jihomoravský kraj (52,1, resp. 49,1 telat). Hodnoty těchto ukazatelů za Liberecký kraj byly 2. nejvyšší. Procento úhynu telat se pohybovalo v intervalu od 5,2 % v Pardubickém do 8,2 % v Karlovarském kraji, hodnota za Liberecký kraj byla v tomto případě 3. nejvyšší.

Ve sledovaném období bylo v Libereckém kraji vyrobeno 35 221 tis. litrů mléka, což je o 2 681 tis. litrů (7,1 %) méně než tomu bylo v 1. pololetí 2021. Na celorepublikové produkci mléka ve výši 1 632 285 tis. litrů se náš kraj podílel 2,2 % (3. nejnižší produkce mezi kraji). Největším producentem mléka byl Kraj Vysočina (305 863 tis. litrů, tj. 18,7% podíl na republikové produkci), nejnižší výrobu vykázal Karlovarský kraj (23 989 tis. litrů, tj. 1,5% podíl). Také prodej mléka se v Libereckém kraji meziročně snížil, a to o 6,8 % na 33 945 tis. litrů. Tržnost mléka (tj. podíl prodeje mléka na jeho výrobě) se naopak nepatrně zvýšila a dosáhla 96,4 % (+0,2 p. b.). Výroba jatečného skotu vzrostla o 27 tun (+1,1 %) na 2 589 tun živé hmotnosti.

 

Další informace naleznete v publikaci Chov skotu – 1. pololetí 2022 a Veřejné databázi ČSÚ Chov skotu

 

Kontakt:

Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

  • Výsledky chovu skotu v Libereckém kraji v 1. pololetí 2022 (celá aktualita v pdf)
  • Tabulky
  • Stavy skotu podle věkových kategorií podle krajů k 30. 6. 2022
  • Výroba mléka a užitkovost skotu v Libereckém kraji v 1. pololetí 2022
  • Grafy
  • Vývoj stavu skotu a krav v Libereckém kraji
  • Struktura skotu podle věkových kategorií a krajů k 30. 6. 2022
  • Narozená a odchovaná telata na 100 krav a úhyn telat podle krajů v 1. pololetí 2022
  • Výroba mléka podle krajů v 1. pololetí 2022
  • Tržnost mléka podle krajů v 1. pololetí 2022