Výsledky chovu skotu v Libereckém kraji v 1. pololetí 2018

 

Stavy skotu v Libereckém kraji se k 30. 6. 2018 proti stejnému období roku 2017 zvýšily o 2 329 kusů (tj. o 4,6 %) na 52 902 kusů. Mezi kraji České republiky se jedná o nejvyšší absolutní i relativní přírůstek. K meziročnímu rozšíření chovu došlo také ve všech ostatních  regionech s výjimkou Středočeského kraje společně s Hlavním městem Prahou, kde počet skotu nepatrně poklesl.

Největší stáda skotu dlouhodobě chovají zemědělci v Jihočeském kraji, stav 226 085 kusů ke konci pololetí 2018 představoval 15,8 % republikového úhrnu 1 434,2 tis. kusů. Druhé místo v pomyslném žebříčku patří Kraji Vysočina, a to s 219 917 kusy a 15,3% podílem. Chovy v našem regionu byly po kraji Ústeckém a Karlovarském 3. nejmenší (3,7% podíl).

Graf – Vývoj stavu skotu a krav v Libereckém kraji

Z pohledu věkové struktury ve stavech skotu v Libereckém kraji ze 47,2 % převažoval skot nad 2 roky, jehož počet se meziročně navýšil o 186 kusů (0,8 %) na 24 990 kusů. V této skupině jsou nejčetněji zastoupeny krávy (20 767 kusů, tj. 83,1 %). Skot ve věku od 1 roku do 2 let představuje 21,9 %, skot ve věku mezi 6 měsíci a jedním rokem 10,0 % a skot do 6 měsíců tvoří 20,9 % celkového počtu skotu.

Počet telat narozených v průběhu 1. pololetí 2018 v Libereckém kraji meziročně vzrostl o 144 kusů (1,2 %) na 12 364 kusů a v přepočtu na 100 krav pak připadlo 59,0 telat (meziročně o 0,5 % méně). Do 3 měsíců od narození uhynulo 971 telat (5,2% navýšení), což představuje 7,9 % z celkového počtu narozených telat. Odchovat se tedy v našem kraji podařilo 11 393 telat (meziročně o 0,8 % více), na 100 krav připadlo 54,4 odchovaných telat (-0,8 %). V rámci mezikrajského srovnání se počet narozených (odchovaných) telat na 100 krav pohybuje od 50,9 telat (resp. 47,5 telat) v Jihomoravském kraji do 64,3 telat (58,5 telat) v Karlovarském kraji, který zároveň vykazuje nejvyšší podíl uhynulých telat na celkovém počtu narozených (9,1 %). Nejnižší hodnota tohoto ukazatele byla zjištěna ve Zlínském kraji (6,0 %).

Graf – Výroba mléka a tržnost mléka podle krajů v 1. pololetí 2018

Ve sledovaném období bylo v Libereckém kraji vyprodukováno 37 277 tis. litrů mléka a oproti první polovině předchozího roku se výroba zvýšila o 6,6 %. Také prodej mléka se meziročně zvýšil o 6,3 % na 35 791 tis. litrů. Tržnost mléka však meziročně poklesla o 0,3 p. b. a představovala 96,0 %. Průměrná denní dojivost meziročně vzrostla z 20,55 litrů na 21,35 litrů a o 2,38 litrů se pohybuje pod republikovým průměrem (23,73 litrů). Nejvyšší hodnota tohoto ukazatele byla mezi kraji vykázána ve Zlínském kraji (25,33 litrů), nejnižší v Karlovarském kraji (19,41 litrů).

Prodej jatečného skotu se meziročně zvýšil o 11,0 % na 2 406 tun živé hmotnosti, podíl Libereckého kraje na republikovém úhrnu 77 979 t ž. h. dosáhl 3,1 %. Největším producentem masa Kraj Vysočina (13 245 t. ž. hm., tj. 17,0 % republikového úhrnu).

Další informace naleznete v publikaci Chov skotu - 1. pololetí 2018

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

  • Výsledky chovu skotu v Libereckém kraji v 1. pololetí 2018 - komentář
  • Tabulky
  • Stavy skotu podle věkových kategorií k 30. 6. 2018 podle krajů
  • Výroba mléka a užitkovost skotu v Libereckém kraji
  • Grafy
  • Vývoj stavu skotu a krav v Libereckém kraji
  • Struktura skotu podle věkových kategorií a krajů v 1. pololetí 2018
  • Narozená a odchovaná telata na 100 krav a úhyn telat podle krajů v 1. pololetí 2018
  • Výroba mléka a tržnost mléka podle krajů v 1. pololetí 2018