Výsledky chovu skotu v Libereckém kraji k 31. 12. 2018

 

K 31. 12. 2018 bylo zemědělci v Libereckém kraji chováno 49 909 kusů skotu, což bylo o 2 682 kusů více než na konci roku 2017. Stavy skotu se meziročně rozšířily ještě v dalších 5 krajích. Nejvyšší absolutní přírůstek vykázal Zlínský kraj (+3 280 kusů, tj. +5,4 %), nejvyšší relativní přírůstek náš kraj (+5,7 %).  Na druhé straně v 7 krajích se stavy skotu snížily. Absolutně  nejvíce kusů ubylo v Plzeňském kraji (-2 308 kusů), relativně v Pardubickém kraji (-1,6 %). Stav skotu v Libereckém kraji byl v rámci mezikrajského srovnání 3. nejnižší (po Karlovarském a Ústeckém kraji), podíl na republikovém úhrnu 1 365,2 tis. kusů dosáhl 3,7 %. Nejpočetnější chovy těchto hospodářských zvířat byly vykázány v Kraji Vysočina (210 766 kusů) a v Jihočeském kraji (210 305  kusů), podíl na republikovém úhrnu dosáhl shodně 15,4 %.

Graf - výroba mléka a jeho tržnost podle krajů

Ve struktuře skotu v Libereckém kraji podle věku převažuje z necelé poloviny skot starší než 2 roky (23 984 kusů) a v této skupině pak byly nejčetněji zastoupeny krávy (20 243 kusů, tj. 84,4 %). Skot ve věku od 1 roku do 2 let představoval 20,7 % celkového počtu skotu, skot ve věku nad 6 měsíců a do 1 roku 18,2 % a skot do 6 měsíců pak 13,1 %.

V průběhu roku 2018 se v Libereckém kraji narodilo 19 964 telat (o 4,2 % více než v roce 2017), na 100 krav tak připadlo 96,3 telat (meziročně více o 2,4 %). Do 3 měsíců od narození uhynulo 1 504 telat, tj. 7,5 % z celkového počtu narozených telat (meziročně o 0,1 procentní bod více). Vzhledem k těmto skutečnostem bylo úspěšně odchováno 18 460 telat (meziročně o 4,0 % více) a 100 krav připadlo 89,1 telat na (meziročně více o 2,3 %).

Mezi kraji České republiky bylo nejvíce narozených i odchovaných telat na 100 krav vykázáno v Pardubickém kraji (102,6 narozených, resp. 96,8 odchovaných telat). Nejméně narozených telat na 100 krav bylo zjištěno v Ústeckém kraji (94,3 telat), v případě počtu odchovaných telat na 100 krav připadá poslední místo Karlovarskému kraji s 86,2 telaty. Nejvyšší podíl uhynulých telat na celkovém počtu narozených byl vykázán v Karlovarském kraji (8,9 %), nejnižší hodnota tohoto ukazatele byla  zjištěna ve Zlínském kraji (5,4 %).

V roce 2018 bylo v Libereckém kraji vyrobeno 74 379 tis. litrů mléka, tedy o 4 556 tis. litrů (6,5 %) více než v roce 2017. Výroba mléka je v našem kraji zanedbatelná, podíl na republikové produkci ve výši 3 078 390 tis. litrů představoval 2,4 %. Největším producentem mléka je Kraj Vysočina (571 036 tis. litrů, 18,5% podíl na republikové hodnotě). Prodej mléka v našem kraji meziročně vzrostl o 4 237 tis. litrů (6,3 %) na 71 428 tis. litrů. Tržnost mléka (tj. podíl prodeje mléka na jeho výrobě) poklesla o 0,2 procentní body na 96,0 %. Průměrná denní dojivost se zvýšila o 3,5 % na 21,31 litrů a o 2,05 litrů zůstala pod republikovým průměrem (23,36 litrů). Nejvyšší hodnota tohoto ukazatele byla vykázána v Moravskoslezském kraji (24,83 litrů), nejnižší v Karlovarském kraji (19,33 litrů).

Výroba jatečného skotu v Libereckém kraji meziročně vzrostla o 26,5 % na 6 110 tun živé hmotnosti, tj. 3,5% podíl na republikové produkci 173 982 tun živé hmotnosti. Největším producentem masa je opět Kraj Vysočina (28 296 t. ž. hm., tj. 16,3 % republikového úhrnu).

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci

Oddělení informačních služeb

e-mail: infoservislbc@czso.cz

tel.: 485 238 811

 

Další informace naleznete v publikaci Chov skotu – 2. pololetí 2018

 

  • Výsledky chovu skotu v Libereckém kraji k 31. 12. 2018 - komentář
  • Tabulky
  • Stavy skotu podle věkových kategorií k 31. 12. 2018 podle krajů
  • Výroba mléka a užitkovost skotu v Libereckém kraji
  • Grafy
  • Vývoj stavu skotu a krav v Libereckém kraji
  • Meziroční změna počtu skotu a krav podle krajů
  • Struktura skotu podle věkových kategorií a krajů k 31. 12. 2018
  • Narozená a odchovaná telata na 100 krav a úhyn telat podle krajů v roce 2018
  • Výroba mléka a tržnost mléka podle krajů v roce 2018