Výsledky chovu prasat v Libereckém kraji k 31. 7. 2017

 

Stavy prasat v Libereckém kraji meziročně poklesly o 148 kusů (0,7 %) a k 31. 7. 2017 tak čítaly 21 023 kusů. Podíl na republikovém úhrnu 1 563,5 tis. kusů představoval 1,3 %, což byl po Karlovarském kraji (0,8 %) druhý nejmenší podíl mezi kraji České republiky. Nejpočetnější chovy prasat byly vykázány v Kraji Vysočina (324 621 kus, tj. 20,8 % republikového stavu), druhým v pořadí je Středočeský kraj vč. Hlavního města Prahy s 320 464 kusy a 20,5% podílem. Se značným odstupem následuje Pardubický kraj (166 491 kusů, 10,6 %). V úhrnu chovy prasat v těchto třech krajích představují více než polovinu republikového počtu prasat.

V Libereckém kraji podle účelu chovu převažovala prasata určená pro výkrm (včetně vyřazených prasnic a kanců) s počtem 8 703 kusů (41,4 % všech prasat), který se meziročně zvýšil o více než jednu pětinu. Téměř 60 % představovala prasata s hmotností od 50 do 79 kg živé hmotnosti (ž. h.), necelá jedna třetina připadla na prasata s 80 až 109 kg ž. h. a 8,7 % tvořila prasata se 110 a více kg ž. h. Meziročně vzrostly stavy všech tří uvedených váhových kategorií. Do kategorie selat (do 19 kg ž. h.) spadalo 6 038 kusů (28,7 % celkového stavu prasat), jejich počet meziročně poklesl o  339 kusů (5,3 %). Mladých prasat o živé hmotnosti 2049 kg bylo 4 198 kusů (20,0% podíl a meziroční pokles stavu o 24,8 %). Necelých 10 % připadlo na prasata chovná, jejich stav meziročně vzrostl o 2,0 % na 2 084 kusů a tři čtvrtiny z nich představovaly prasnice. Zastoupení selat mezi jednotlivými kraji se pohybuje mezi 2,2 % v Karlovarském kraji a 44,7 % v Ústeckém kraji. Necelý 13% podíl mladých prasat vykázal Ústecký kraj, 30,6 % Jihomoravský kraj. Nejnižší podíl prasat na výkrm vykázal Zlínský kraj (30,3 %), nejvyšší Karlovarský kraj (74,1 %). Ten zároveň ve svých stavech evidoval nejnižší podíl chovných prasat (0,8 %), na opačné straně mezikrajského srovnání byl s 9,9 % Liberecký kraj.

Graf - Struktura chovu prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu podle krajů k 31. 7. 2017

Průměrné stavy prasnic v Libereckém kraji byly oproti srovnatelnému období roku 2016 nižší o 146 kusů (8,6 %) a k 31. 7. 2017 představovaly 1 551 kusů. Do konce uvedeného období se v našem kraji narodilo 27 863 selat, což bylo o pouhých 74 kusů (0,3 %) více s porovnání s loňským obdobím. Liberecký kraj se však zařadil mezi čtyři kraje s meziročním přírůstkem, ten nejvyšší byl vykázán ve Zlínském kraji (o 30,4 %). Na 1 prasnici tak připadlo 18,0 narozených selat (meziročně více o 9,7 %). V mezikrajském porovnání se hodnoty tohoto ukazatele pohybovaly od 15,7 kusů v  Jihočeském kraji do 19,8 kusů v Ústeckém kraji.

Počet uhynulých selat do odstavu se v Libereckém kraji oproti stejnému období minulého roku zvýšil o 1 285 kusů (30,4 %) na 5 516 kusů. Úhyn selat z počtu narozených telat tak činil 19,8 % (meziročně více o 4,6 p. b.) a jedná se o nejvyšší hodnotu mezi kraji.

Počet odchovaných selat v našem kraji v porovnání se stejným obdobím roku 2016 poklesl o 5,1 % na 22 347 kusů a meziroční propad byl vykázán také v dalších 8 krajích. Na 1 prasnici připadlo 14,4 odchovaných selat (o 3,8 % meziročně více). Pořadí mezi kraji je stejné jako v případě narozených selat – nejnižší hodnotu vykázal Jihočeský kraj (13,7 odchovaných selat na jednu prasnici), nejvyšší Ústecký kraj (18,2 prasat).

V prvních sedmi měsících letošního roku se v Libereckém kraji vyrobilo 1 592 tun jatečných prasat v ž. h., což bylo o 194 tun (10,8 %) méně než ve stejném období minulého roku. Uvedená hodnota představuje 1,0% podíl na republikové produkci 164 268 tun a jedná se o nejnižší podíl mezi kraji. Největší výrobu vykázal Středočeský kraj vč. Hlavního města Prahy (33 651 tun, 20,5% podíl), za který se zařadil s jednou pětinou republikové produkce Kraj Vysočina. Meziročně lepší výsledky vykázaly pouze dva kraje – Karlovarský (nárůst o 1,7 %) a Pardubický (+1,3 %).
 

Kontakt:

Ing. Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
e-mail: hana.kotatkova@czso.cz
tel.: 485 238 813

  • Tabulky
  • Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu v Libereckém kraji
  • Výsledky chovu prasat v Libereckém kraji
  • Grafy
  • Struktura chovu prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu podle krajů k 31. 7. 2017
  • Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu v Libereckém kraji