Výsledky chovu prasat v Libereckém kraji k 31. 12. 2019

 

Celkové stavy prasat v Libereckém kraji ke konci roku 2019 meziročně mírně poklesly. V průběhu loňského roku se v kraji snížil jak počet narozených, tak počet odchovaných selat. Zvýšil se však počet selat uhynulých do odstavu.

K 31. 12. 2019 bylo v Libereckém kraji chováno 17 576 kusů prasat, tj. o 137 kusů (0,8 %) méně než ke konci roku 2018. Podíl na republikovém úhrnu 1 508,9 tis. kusů představoval 1,2 %, což byla v mezikrajském srovnání po Karlovarském kraji (1,1 %) druhá nejnižší hodnota. Nejpočetnější chovy prasat vykázal Kraj Vysočina (319 872 kusů, 21,2 %), následoval Středočeský kraj včetně Hlavního města Prahy (315 337 kusů, tj. 20,9 %).

Ve struktuře chovu podle hmotnostních kategorií a účelu chovu z 36,0 % převažovala v Libereckém kraji prasata na výkrm (včetně vyřazených prasnic a kanců),  jejich stav meziročně vzrostl o 249 kusů (4,1 %) na 6 319 kusů. V této hmotnostní kategorii 43,3 % představovala prasata od 80 kg do 109 kg živé hmotnosti, 41,7 % prasata od 50 do 79 kg. Druhou nejpočetnější skupinou ve stavech byla selata s živou hmotností nižší než 20 kg (29,7% podíl), a to i přes meziroční pokles o 7,3 % na 5 226 kusů. Mladá prasata o živé hmotnosti 20–49 kg představovala 23,7 % celkového stavu prasat, meziročně se jejich počet navýšil o 3,3 % na 4 168 kusů. Zbývajících 10,6 % připadlo na prasata chovná. Jejich stav ve srovnání s koncem roku 2018 poklesl o 5,5 % na 1 863 kusů, převážnou část z nich představovaly prasnice (73,5 %).

V průběhu roku 2019 se v Libereckém kraji narodilo 45 044 selat, tj. o 2 224 kusů (4,7 %) méně než v roce předchozím a na 1 prasnici tak připadlo 28,4 narozených selat (meziročně o 0,7 % více). Počet selat uhynulých do odstavu se oproti roku 2018 zvýšil o 1 367 kusů (17,7 %) na 9 112 kusů, úhyn selat z počtu narozených činil 20,2 %. Počet odchovaných selat meziročně poklesl o 3 591 kusů (9,1 %) na 35 932 kusů, na 1 prasnici připadlo 22,6 odchovaných selat (meziročně o 4,0 % méně). Výroba jatečných prasat meziročně poklesla o 9,6 % na 3 099 tun živé hmotnosti.

Kontakt:

Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

Další informace naleznete v publikaci Chov prasat – 2. pololetí 2019.

  • Výsledky chovu prasat v Libereckém kraji (aktualita ve formátu PDF)
  • Tabulky
  • Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu v Libereckém kraji
  • Výsledky chovu prasat v Libereckém kraji
  • Grafy
  • Vývoj stavu prasat a prasnic v Libereckém kraji (stav k 31. 12.)
  • Struktura chovu prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu podle krajů k 31. 12. 2019
  • Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu v Libereckém kraji (stav k 31. 12.)