Výroba a spotřeba elektřiny v Libereckém kraji v roce 2021

 

Z více než 62 % se na výrobě elektřiny v Libereckém kraji v roce 2021 podílely alternativní zdroje (solární, vodní nebo větrné elektrárny). Celková spotřeba elektřiny v kraji se meziročně zvýšila o 5,8 %.

Podle předběžných údajů Energetického regulačního úřadu činil instalovaný výkon elektráren ke konci roku 2021 v České republice 20 852 MW, z toho 45,7 % připadalo na parní elektrárny, více než jednu pětinu představovaly jaderné elektrárny (20,6 %), méně než desetinu (9,9 %) elektrárny fotovoltaické (využívající solární energii). Dalších 6,5 % připadlo na paroplynové elektrárny, 5,6 % na přečerpávací elektrárny, 5,3 % na vodní elektrárny, 4,7 % na plynové a spalovací elektrárny, 1,6 % na větrné elektrárny. Meziročně poklesl instalovaný výkon elektráren v České republice o 498 MW, tj. o 2,3 %. Výkon parních elektráren poklesl o 5,3 % (-531 MW), výkon solárních elektráren se snížil o 0,2 % (-4 MW). Výkon vodních elektráren vzrostl o 1,6 % (+17 MW), plynových a spalovacích o 2,0 % (+20 MW). Výkon jaderných, paroplynových, přečerpávacích a větrných elektráren se oproti roku 2020 nezměnil.

Graf - Elektrárny podle technologie výroby elektřiny a podle krajů v roce 2021

Z pohledu jednotlivých krajů byla k 31. 12. 2021 jedna čtvrtina celorepublikového výkonu elektrizační soustavy instalována v Ústeckém kraji (5 222 MW), následoval Jihočeský kraj s 14,1% podílem (2 938 MW) a kraj Vysočina s 13,1% podílem (2 734 MW). Na opačném konci žebříčku se umístilo hlavní město Praha (200 MW, 1,0 % z celkového instalovaného výkonu), následoval Liberecký (1,1 %, 233 MW) a Zlínský kraj (1,6 %, 332 MW).

Nejvyšší instalovaný výkon parních elektráren byl mezi kraji vykázán v Ústeckém kraji (4 003 MW, tj. 42,0 % z 9 527 MW republikového výkonu tohoto typu elektráren), nejnižší v našem kraji (5 MW). O republikový výkon jaderných elektráren (4 290 MW) se podělily 2 kraje – Jihočeský kraj (52,4 %) a Kraj Vysočina (47,6 %). Nejvyšší výkon elektráren využívajících solární energii byl instalován v Jihomoravském kraji (451 MW, tj. 21,8 % z republikového výkonu 2 068 MW), na opačném konci žebříčku se umístil Karlovarský kraj (13 MW, 0,6 %). V Libereckém kraji měly fotovoltaické elektrárny výkon 112 MW (5,4 %). Paroplynové elektrárny s celkovým výkonem 1 364 MW fungovaly pouze ve třech krajích – v Ústeckém (62,0 % výkonu), Karlovarském (29,3 %) a Jihomoravském (8,7 %). Přečerpávací elektrárny s celkovým výkonem 1 172 MW byly v provozu ve čtyřech regionech – v Olomouckém (55,5 % výkonu), Kraji Vysočina (40,5 %), Středočeském (3,8 %) a Plzeňském (0,1 %). Z celkového instalovaného výkonu vodních elektráren 1 111 MW bylo 58,0 % soustředěno ve Středočeském kraji, na Liberecký kraj připadlo 2,3 % (26 MW) výkonu. Instalovaný výkon plynových a spalovacích elektráren v České republice představoval 982 MW. Nejvyšší výkon vykázaly tyto elektrárny ve Středočeském kraji (204 MW, 20,8 %), na Liberecký kraj připadlo 4,1 % (41 MW). Ve čtyřech krajích – v Ústeckém (25,6 %), Karlovarském (20,0 %), Libereckém (14,8 %) a Olomouckém (13,5 %) byly instalovány téměř tři čtvrtiny republikového výkonu větrných elektráren (339 MW).

Na celkovém instalovaném výkonu Libereckého kraje ve výši 233 MW se z více než 80 % podílely elektrárny využívající ekologické zdroje (47,9 % elektrárny na solární energii, 21,5 % větrné elektrárny a 11,1 % vodní elektrárny). Na zbývajícím instalovaném výkonu se z 17,5 % podílely plynové a spalovací elektrárny, z 2,1 % parní elektrárny. Instalovaný výkon elektráren v našem kraji ve srovnání s rokem 2020 poklesl o 0,3 MW (-0,1 %), a to v důsledku snížení výkonu vodních (-0,3 MW) a fotovoltaických elektráren (-0,5 MW). Naopak výkon plynových a spalovacích elektráren se zvýšil o 0,5 MW.

Graf - Spotřeba elektřiny v Libereckém kraji v jednotlivých měsících roku 2021

V roce 2021 se podle předběžných údajů ERÚ v Libereckém kraji vyrobilo 450,0 GWh elektřiny (brutto), tj. pouze 0,5 % z celkového objemu elektřiny vyrobené v České republice (84 900,9 GWh). Z celkového vyrobeného množství elektřiny pocházelo 62,3 % z alternativních zdrojů – ve větrných elektrárnách bylo vyrobeno 98,5 GWh (21,9 %), v solárních 103,1 GWh (22,9 %) a ve vodních elektrárnách 78,9 GWh (17,5 %). V celé České republice se alternativní zdroje podílely na výrobě elektřiny pouze 6,1 % (5 160,4 GWh). Podíl Libereckého kraje na celkové republikové „ekologické“ výrobě elektřiny tak činil 5,5 %, podíl na výrobě elektřiny ve větrných elektrárnách pak dokonce 16,4 %. V plynových a spalovacích elektrárnách bylo v našem kraji vyrobeno 142,1 GWh (31,6 %) a v parních elektrárnách 27,4 GWh (6,1 %). Naproti tomu v celé České republice 45,5 % vyrobené elektřiny připadlo na parní elektrárny, 36,2 % na jaderné elektrárny, 6,2 % na paroplynové, 4,6 % na plynové a spalovací elektrárny, 2,8 % na elektrárny vodní, 1,4 % na přečerpávací, na fotovoltaické 2,5 % a na větrné pouze 0,7 %.

Meziročně došlo v Libereckém kraji ke snížení množství vyrobené elektřiny brutto o 10,8 GWh, tj. o 2,3 %. Ve větrných a fotovoltaických elektrárnách výroba meziročně poklesla (-27,4 GWh a -21,8 %, resp. -11,0 GWh a -9,7 %). Parní elektrárny vykázaly snížení výroby elektřiny o 0,5 %. Naopak přírůstek výroby byl zaznamenán u vodních (+13,2 GWh, tj. +20,0 %) a plynových a spalovacích elektráren (+14,6 GWh, tj. +11,4 %).

V roce 2021 se v Libereckém kraji spotřebovalo 2 580,4 GWh elektřiny netto1), tj. 4,3 % spotřeby celé České republiky (59 600,5 GWh). Meziročně se spotřeba v kraji zvýšila o 141,9 GWh (5,8 %), v České republice zaznamenala nárůst o 2 213,8 GWh (3,9 %). Z pohledu sektorů národního hospodářství se nejvíce elektřiny v kraji spotřebovalo v průmyslu, a to 1 064,6 GWh (41,3 % z celkové roční spotřeby kraje). Ve srovnání s rokem 2020 došlo v tomto odvětví k nárůstu spotřeby o 62,4 GWh (+6,2 %). Druhý největší objem ve výši 846,9 GWh (32,8 %) spotřebovaly domácnosti, u kterých se spotřeba oproti předchozímu roku zvýšila o 73,6 GWh (9,5 %). V odvětví obchodu, služeb, školství a zdravotnictví bylo spotřebováno 485,7 GWh (18,8 %) elektřiny. Nejmenší spotřebu elektřiny vykázalo odvětví dopravy (15,6 GWh), stavebnictví (22,1 GWh) a zemědělství a lesnictví (22,4 GWh) – dohromady 2,3 %. V celé České republice se v průmyslové výrobě spotřebovalo 36,7 % elektřiny, 29,0 % spotřebovaly domácnosti a na obchod, služby, školství a zdravotnictví připadlo 21,8 % z republikové spotřeby. Stavebnictví, doprava a zemědělství a lesnictví představovalo 3,9 % spotřeby elektrické energie.

 

Definitivní informace o výrobě a spotřebě elektřiny v roce 2021 v regionálním členění budou zveřejněny na internetových stránkách Energetického regulačního úřadu (www.eru.cz) v „Roční zprávě o provozu ES ČR“ v průběhu 1. pololetí 2022.

1) netto spotřeba = brutto spotřeba – vlastní spotřeba na výrobu elektřiny – spotřeba na přečerpávání v přečerpávacích vodních elektrárnách – ztráty v sítích, přitom brutto spotřeba = brutto výroba – saldo zahraničních výměn

 

Kontakt:

Aleš Krejza

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

 • Výroba a spotřeba elektřiny v Libereckém kraji v roce 2021 (celá aktualita v pdf)
 • Tabulky
 • Instalovaný výkon elektrizační soustavy (ES) v MW podle krajů v roce 2021
 • Instalovaný výkon elektrizační soustavy (ES) v Libereckém kraji
 • Roční výroba elektřiny brutto v Libereckém kraji
 • Roční spotřeba elektřiny podle odvětví v Libereckém kraji
 • Grafy
 • Spotřeba elektřiny v Libereckém kraji v jednotlivých měsících roku 2021
 • Spotřeba elektřiny u domácností v Libereckém kraji v jednotlivých měsících roku 2021
 • Spotřeba elektřiny netto v MWh v Libereckém kraji podle odvětví
 • Elektrárny podle technologie výroby elektřiny a podle krajů v roce 2021