Výroba a spotřeba elektřiny v Libereckém kraji v roce 2019

 

Na výrobě elektřiny v roce 2019 se v Libereckém kraji téměř ze 70 % podílely alternativní zdroje (solární, vodní nebo větrné elektrárny). Domácnosti v Libereckém kraji spotřebovaly 739,6 GWh elektřiny, v přepočtu na 1 obyvatele kraje 1,67 MWh.

Podle údajů Energetického regulačního úřadu ke konci roku 2019 činil instalovaný výkon elektráren v České republice 21 966 MW, z toho 48,8 % připadalo na parní elektrárny, 19,5 % na jaderné elektrárny, 9,3 % na elektrárny fotovoltaické (využívající solární energii), 6,2 % na paroplynové elektrárny, 5,3 % na přečerpávací a 5,0 % na vodní elektrárny, 4,3 % na plynové a spalovací elektrárny a 1,5 % na větrné elektrárny. Meziročně poklesl instalovaný výkon elektráren v ČR o 311 MW, tj. o 1,4 %. Výkon parních elektráren poklesl o 3,1 % (-346 MW), solárních o 0,6 %  a vodních o 0,1 %, naopak instalovaný výkon plynových a spalovacích elektráren vzrostl o 25 MW (+2,7 %), větrných elektráren o +23 MW (+7,3 %).

Z pohledu jednotlivých krajů byla k 31. 12. 2019 více než čtvrtina celorepublikového výkonu elektrizační soustavy instalována v Ústeckém kraji (5 659 MW), následoval Jihočeský kraj s 13,2% podílem (2 899 MW) a Středočeský kraj s 12,7% podílem (2 789 MW). Na opačném konci žebříčku se umístilo Hlavní město Praha (200 MW, 0,9 % z celkového instalovaného výkonu) a Liberecký kraj (1,1 %, tj. 234 MW).

Na celkovém instalovaném výkonu Libereckého kraje k 31. 12. 2019 se téměř z 80 % podílely elektrárny využívající ekologické zdroje (47,2 % elektrárny na solární energii, 21,4 % větrné elektrárny a 11,1 % vodní elektrárny). Na zbývajícím instalovaném výkonu se podílely plynové a spalovací elektrárny (16,0 %) a parní elektrárny (4,2 %). Meziročně instalovaný výkon elektráren v našem kraji vzrostl o 3 MW (1,4 %), nejvýrazněji v plynových a spalovacích elektrárnách (+10,0 %) a také v elektrárnách vodních (+0,8 %). Naopak výkon fotovoltaických elektráren meziročně poklesl o 0,2 %.

Graf - Elektrárny v krajích podle technologie výroby elektřiny v roce 2019

Instalovaný výkon parních elektráren v Libereckém kraji byl mezi kraji nejnižší (10 MW, 0,1 % z celkového republikového výkonu 10 730 MW), naopak v Ústeckém kraji to bylo 4 443 MW (41,4 %). O výkon jaderných elektráren (4 290 MW) se podělil kraj Jihočeský (52,4 %) s Krajem Vysočinou (47,6 %). Nejvyšší výkon elektráren využívajících solární energii byl instalován v Jihomoravském kraji (21,9 %), na opačném konci žebříčku byl Karlovarský kraj (0,6 %). V Libereckém kraji měly fotovoltaické elektrárny výkon 111 MW (5,4 % z republikových 2 044 MW). Paroplynové elektrárny  s celkovým výkonem 1 364 MW fungovaly pouze ve třech krajích – v Ústeckém (62,0 %), Karlovarském (29,3 %) a Jihomoravském (8,7 %).Přečerpávací elektrárny s celkovým výkonem 1 172 MW byly v provozu ve čtyřech regionech – v Olomouckém (55,5 %), Kraji Vysočina (40,5 %), Středočeském (3,8 %) a Plzeňském (0,1 %). Z celkového instalovaného výkonu vodních elektráren 1 092 MW bylo 59,0 % soustředěno ve Středočeském kraji, 2,4 % pak v Libereckém kraji. (. Plynové a spalovací elektrárny V ČR měly celkový instalovaný výkon 936 MW, na Liberecký kraj připadly 4,0 %, nejvyšší výkon (199 MW, 21,2 %) vykázaly tyto elektrárny ve Středočeském kraji. Ve čtyřech krajích – v Ústeckém (25,6 %), Karlovarském (20,0 %), Libereckém (14,8 %) a Olomouckém (13,5 %) byly instalovány téměř tři čtvrtiny republikového výkonu (339 MW) větrných elektráren.

V roce 2019 se v Libereckém kraji vyrobilo 437,4 GWh elektřiny (brutto), což bylo pouze 0,5 % z celkového objemu elektřiny vyrobené v České republice (86 964,0 GWh). Z celkového vyrobeného množství elektřiny v Libereckém kraji pocházelo téměř 70 % z alternativních zdrojů. Ve fotovoltaických elektrárnách bylo vyrobeno 118,6 GWh, tj. 27,1 %, ve větrných elektrárnách 118,2 GWh (27,0 %) a ve vodních elektrárnách 68,4 GWh (15,6 %). V celé České republice se alternativní zdroje podílely na výrobě elektřiny pouze 7,1 % (6 139,2 GWh). Podíl Libereckého kraje na celkové republikové „ekologické“ výrobě elektřiny tak činil 5,0 %, podíl na výrobě elektřiny ve větrných elektrárnách pak dokonce 16,9 %. V plynových a spalovacích elektrárnách bylo v našem kraji vyrobeno 122,2 GWh a v parních elektrárnách 10 GWh. Naproti tomu v celé České republice připadalo nejvíce vyrobené elektřiny na parní elektrárny (47,6 %), 34,8 % na jaderné elektrárny, 10,6 % na paroplynové, plynové a spalovací elektrárny, 3,6 % na elektrárny vodní (vč. přečerpávacích) a na fotovoltaické a větrné pouze  2,6 %, resp. 0,8 %.

Meziročně došlo v Libereckém kraji ke zvýšení množství vyrobené elektřiny brutto o 20,6 GWh  (+4,9 %). Největší nárůst výroby byl zaznamenán u vodních elektráren (+16,9 GWh, +32,8 %), nárůst výroby elektřiny u větrných elektráren činil 10,3 GWh (9,6 %) a v plynových a spalovacích elektrárnách se vyrobilo o 7,4 GWh (6,4 %) elektřiny více. Naopak v parních a fotovoltaických elektrárnách výroba elektřiny meziročně poklesla, a to o 9,2 resp. 4,9 GWh.

Graf - Spotřeba elektřiny v Libereckém kraji v jednotlivých měsících roku 2019

V roce 2019 se v Libereckém kraji spotřebovalo 2 560,4 GWh elektřiny netto1)(tj.  4,3 % spotřeby celé České republiky) a meziročně vzrostla spotřeba o 10,5 GWh (0,4 %). Z pohledu sektorů národního hospodářství se nejvíce elektřiny v kraji spotřebovalo v průmyslu, a to 1 130,6 GWh (44,2 % z celkové roční spotřeby kraje). Druhý největší podíl spotřebovaly domácnosti (739,6 GWh, 28,9 %) a jedna pětina elektřiny byla spotřebována v odvětví obchodu, služeb, školství a zdravotnictví. Nejmenší podíl na roční spotřebě elektřiny měla v kraji doprava (17,1 GWh), zemědělství a lesnictví (21,9 GWh) a stavebnictví (24,2 GWh), kdy spotřeba v těchto jednotlivých sektorech nepřesáhla 1 % z celkové spotřeby elektřiny v kraji. V celé České republice se v průmyslové výrobě spotřebovalo 30,9 % elektřiny, 25,7 % spotřebovaly domácnosti a na obchod, služby, školství a zdravotnictví připadlo 21,1 % z celkové spotřeby elektřiny. Naopak odvětví stavebnictví se na spotřebě elektřiny v České republice podílelo 0,8 %, dopravy 1,1 % a zemědělství a lesnictví 1,5 %.

Maloodběr obyvatelstva v České republice meziročně vzrostl o 1,4 %.V Libereckém kraji vzrostla spotřeba elektřiny u domácností o 1,7 % (+12,2 GWh) anejvyšší podíl spotřeby elektřiny byl (obdobně jako v celé ČR)vykázán v zimních a podzimních měsících (leden, prosinec, únor, březen a listopad). V přepočtu na 1 obyvatele Libereckého kraje dosáhla spotřeba domácností v roce 2019 1,67 MWh a  byla o 16,8 % vyšší než republikový průměr (1,43 MWh na 1 obyvatele).

Definitivní informace o výrobě a spotřebě elektřiny v roce 2019 v regionálním členění budou zveřejněny na internetových stránkách Energetického regulačního úřadu (www.eru.cz) v „Roční zprávě o provozu ES ČR“ v průběhu 2. čtvrtletí 2020.

1) netto spotřeba = brutto spotřeba – vlastní spotřeba na výrobu elektřiny – spotřeba na přečerpávání v přečerpávacích vodních elektrárnách – ztráty v sítích, přitom brutto spotřeba = brutto výroba – saldo     zahraničních výměn

 

Kontakt:

Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

 • Výroba a spotřeba elektřiny v Libereckém kraji v roce 2019 (aktualita v PDF)
 • Tabulka
 • Instalovaný výkon elektrizační soustavy (ES) v Libereckém kraji
 • Roční výroba elektřiny brutto v Libereckém kraji
 • Roční spotřeba elektřiny podle odvětví v Libereckém kraji
 • Instalovaný výkon elektrizační soustavy (ES) v MW podle krajů v roce 2019
 • Grafy
 • Spotřeba elektřiny v Libereckém kraji v jednotlivých měsících roku 2019
 • Spotřeba elektřiny u domácností v Libereckém kraji v jednotlivých měsících roku 2019
 • Spotřeba elektřiny netto v MWh v Libereckém kraji
 • Elektrárny v krajích podle technologie výroby elektřiny v roce 2019